Blogg

Solna – kommunen där cykelplaneringen havererat


 

Då var det dags för ytterligare en gästbloggare! Denna gång är det Joakim von Scheele som redogör för hur förutsättningarna för cykeltrafik har förändrats i Solna kommun. Inte till det bättre utan till det sämre, mycket sämre än det var innan. Och det var inte särskilt bra då heller!

Så här beskriver Joakim sig själv:
”Jag är en året-runtcyklist som använder cykeln som transport, eftersom det, trots alla dåliga cykellösningar, ändå är det smidigaste sättet att ta sig fram i Stockholm. En vardagscyklist utan lycrakläder men med cykelkorg.”

 

Solna – kommunen där cykelplaneringen havererat

I Solna har SL och kommunen nyligen byggt om runt korsningen Solnavägen/Frösundaleden på grund av den nya ”snabbspårvägen” som ska fortsätta ända fram till Friends Arena. Det har dock ställt till det rejält för den som vill passera platsen på cykel.

Trafikplatsen är konstruerad så att bilarna kör i markplanet medan fotgängare och cyklister huserar ”en trappa ned”. För passage under trafiklederna fanns det två gång- och cykeltunnlar under Frösundaleden, en på var sida om Solnavägen, vilket möjliggjorde säker och enkel passage utan att de olika trafikslagen behövde störa varandra onödigt mycket. Men när man drog fram spårvägen blev allt pannkaka.

Bägge tunnlarna under Frösundaleden är numera blockerade. Den ena har byggts om till förråd, medan den andra avslutas med en trappa upp till en hållplats för spårvägen.

Så här ser den östra tunneln ut numera


Den västra tunneln avslutas med en trappa upp till spårvagnshållplatsen

Kommer man på cykel söderifrån och ska korsa Frösundaleden måste man nu, istället för att bara cykla genom tunneln:

1. Cykla över till andra sidan av Solnavägen genom den kvarvarande tunneln.

2. Ta sig upp till bilarnas plan, en höjdskillnad på cirka fem meter, via en serpentinslinga som slingrar sig uppför den branta slänten upp till Frösundaleden

3. Korsa Frösundaleden via ett ljusreglerat övergångsställe

4. Korsa Solnavägen igen, via ett annat ljusreglerat övergångsställe

 


Den gröna vägen visar hur man passerade före ombyggnaden, den röda efter

Nämnda serpentinslinga, en ganska kreativ lösning på hur man löser problemet att cykelinfrastrukturen ligger nedsänkt, men inte längre kan passera under vägen, består av en smal asfaltsträng, med tre skarpa hårnålskurvor, som man dessutom delar med fotgängarna. Har man bra balans, och är vältränad, kan man nog cykla upp för serpentinslingan, så länge man inte möter en barnvagn eller liknande. Men för övriga är det leda cykeln som gäller. Lastcykel, tandem, cykelkärra är mer eller mindre omöjligt. Sällan att vi gör gator som inte kan trafikeras av lastbilar…


Serpentinslingan sedd nedifrån. Uppe till höger skymtar trafiksignalerna till övergångsstället


Serpentinen sedd ovanifrån. Det är inte lätt att manövrera sig ned för den. Ännu svårare uppför


Så här är det att färdas i serpentinen. Den är knappt 2 meter bred, en dubbelriktad gång- och cykelbana som även är ett regionalt cykelstråk och ett viktigt gångstråk. 2 meter brett…

Väl uppe i gatuplanet ska man som sagt vänta på två rödljus. Deras sammanlagda period är 2 minuter och 15 sekunder. Det kan tyckas vara en liten väntetid, men om man tänker på att en cyklist i normal fart hinner nästan en kilometer på den tiden så inser man att det är en avsevärd förlängning av cykelvägen. I synnerhet för den som passerar här varje dag. Tillsammans med övriga hinder och förlängningar innebär detta att korsningen, som tidigare var en välkonstruerad och fungerande korsning, nu närmast kan liknas vid ett tvärstopp. Vill man smidigt cykla från södra till norra delen av Solna bör man helt enkelt undvika att passera här.


Det ena av de två övergångsställen man måste passera, bara för att kunna korsa Frösundaleden rakt fram. Den dubbelriktade cykelöverfarten är också smal, alldeles för smal. Till höger ser man det andra övergångsstället

Samtidigt kan vi läsa i Solnas cykelplan, att det så kallade ”Solnastråket”, d.v.s. cykelvägen längs Solnavägen norrut och vidare via Råsunda, är ett ”Regionalt cykelstråk”. Det är den högst prioriterade nivån av cykelvägar, och omskrivs såhär i cykelplanen:

”De regionala cykelstråken ska ha en god framkomlighet med en geometrisk standard som medger färd i relativt hög hastighet och få stopp.”

Trots att detta cykelstråk har den allra högsta prioritetsnivån har man valt en lösning som innebär att det är helt bortprioriterat jämfört med andra trafikslag.

 


Karta över cykelstråk i Solna

Alternativet hade varit att låta spårvagnen gå i gatuplanet, som den gör resten av sträckningen. Dock ville man uppenbarligen inte att Snabbspårvägen, som är prioriterad, ska vara i vägen för bilarna. Trots att den i så fall skulle korsa Solnavägen norr om korsningen, där trafikintensiteten är lägre och där bilarna ändå måste stanna för rött. Istället har man valt att offra cykeltrafiken (och fotgängarna) helt genom att dra spårvägen under korsningen.

Man kan se fler och fler cyklister som väljer bort den krångliga och tidsödande omvägen och istället cyklar bland bilarna. Ett rationellt val, som kanske inte är bilisternas favoritvariant, men som innebär en väsentlig tidsbesparing för cyklisten. Ett annat alternativ, om man tycker det är obehagligt att cykla bland bilarna, är ju att ta bilen istället. Tråkigt att det spär på köerna för alla andra bilister, men här har ju politikerna tydligt visat vad de vill.


Till vänster två cyklister som valt bilvägen istället för att, som övriga, ta den långa, krångliga, knappt cykelbara och tidsödande cykelvägen

Man ska ju försöka se lösningar istället för problem, sägs det. Men de som utformat detta får mig tyvärr att se ”trafikproblem” istället för ”trafiklösning”.

Detta är ännu ett exempel på att cykeltrafik är satt på undantag och får ta smulorna från bordet. Det är en cykelinfrastruktur som är mycket långt från den som målas upp i Solnas egen cykelplan.

Uppdaterad 2014-09-10 (av Krister):
Nu har Solna stad reagerat på inlägget och försöker på hemsidan förklara varför det blivit som det blivit. Så här skriver de:

Cykelvägen vid Frösundaleden/Solnavägen

I samband med att tvärbanan har nått sin slutstation vid Solna station har cykelvägarna vid korsningen Frösundaleden/Solnavägen påverkats. En av gång- och cykeltunnlarna under Frösundaleden har stängts permanent. Här har vi samlat information om cykelvägarna vid platsen.

  • Utformningen av gång- och cykelvägar vid platsen beslutades i samband med att tvärbanans detaljplan arbetades fram för omkring fyra år sedan.
  • Dragningen av tvärbanan i tunnel under gatan var nödvändig för att få en fungerande trafiksituation i korsningen. Det innebär dessvärre att den tidigare cykeltunneln under Frösundaleden var tvungen att stängas eftersom tvärbanan idag går där.
  • De fysiska begränsningarna vid platsen är det som främst påverkat utformningen av trafiklösningen, inte ekonomiska faktorer. Förutom att få alla trafikslag att samsas vid platsen går det även vattenledningar och telefoniledningar under korsningen som måste tas hänsyn till.
  • Lösningen vid platsen är en kompromiss och är inte optimal. För gående och cyklister har framkomligheten blivit försämrad jämfört med tidigare.
  • Staden tar nu fram en cykelplan för att förbättra cyklingen generellt i Solna.

 

Kommentar till Solna stads svar (av Krister 2014-09-11)

Tack för att ni reagerade och svarade så snabbt. Uppskattar att ni är så öppna och tydliga med att ”trafik” i Solna är lika med bil- och kollektivtrafik. För ni säger ju att utformningen ”var nödvändig för att få en fungerande trafiksituation i korsningen”. Vi ser ju, svart på vitt, att den fungerar inte för cykeltrafiken. Så då är slutsatsen mycket enkel att dra:

I Solna är cykel inte ett trafikslag. Inget man planerar för och skapar goda förutsättningar för. Det är så att säga inte en del av uppdraget.

Denna slutsats blir ännu lättare att dra när vi sedan går vidare i Solnas svar: ” De fysiska begränsningarna vid platsen är det som främst påverkat utformningen av trafiklösningen, inte ekonomiska faktorer”. Det vet varje yrkesman/kvinna som sysslar med trafikplanering och som ägnar en sekund åt att studera denna plats är helt fel. Det som helt och hållet styrt utformningen är framkomlighet och kapacitet för bil- och kollektivtrafik.

Och om det nu inte var ekonomiska faktorer som var begränsningen, varför flyttades inte ledningarna, varför byggdes inte gång- och cykelbroar, varför gjorde man inte en trafiklösning för alla trafikslag?

Vidare skriver Solna att det handlar om att få alla trafikslag att samsas. Det åstadkommer Solna genom att underordna och prioritera bort cykeltrafiken. Det är tydligt att vi har helt olika uppfattning om vad ”samsas” innebär.

Lösningen är inte en kompromiss, det är en kraftig undanträngning och nedprioritering av cykeltrafik (och gående) till förmån för bil- och kollektivtrafiken.

Sedan avslutas svaret med att ingjuta hopp – Solna ska ta fram en cykelplan. Det är viktigt har jag fått lära mig på de mediaträningar jag gått – avsluta alltid positivt, visa handlingskraft och hopp om framtiden.

Solna ska ta fram en cykelplan – frälsaren är här!

Det ska bli intressant att se vad Solnas cykelplan kommer fram till är nödvändigt att göra på denna plats (och många andra platser i kommunen). Blir det sminka grisen eller ett seriöst försök att komma tillrätta med alla de brister som finns i kommunen?

Avslutningsvis tycker jag ni ska läsa Cornelis Harders kommentar nedan, den är klockren om vad det hela handlar om.

 

Uppdaterad 2014-09-18 (av Krister) – Solna stad sminkar grisen!

Så kom då ännu en reaktion från Solna angående de bedrövliga förhållandena som kommunen lyckats åstadkomma för cyklisterna vid korsningen Frösundaleden/Solnavägen i samband med utbyggnaden av spårvägen.

Kommunen upprepar ännu en gång hur nödvändig lösningen var, som att det inte fanns något annat alternativ, nästan som en naturlag att det blev som det blev. Det stämmer ju inte alls och sedan inlägget skrevs har jag fått uppgifter från inblandade i projektet att ett viktigt skäl till spårvägen i tunneln är en framtida koppling till Solna centrum under jord. Detta nämner Solna ingenting om, undrar varför?

Nu ska då kommunen vidta kraftfulla åtgärder – en alternativ väg skyltas upp!

Så här skriver Solna på sin hemsida:
– Vi är mycket medvetna om den försämring som har uppstått för cyklister vid platsen och kommer nu på ett tydligt sätt via målning på vägen och skyltning leda cyklisterna en väg som förhoppningsvis blir bättre än den nuvarande, säger Fredrik Leijonmarck, trafikingenjör på Solna stad.

Den föreslagna vägen för cyklister är att vid korsningen Solnavägen/Frösundaleden ta tunneln under Solnavägen och sedan upp på Centrumslingan fram till Statoil-macken där man tar tunneln under Frösundaleden. I den tunneln ska cykel- och gångbanan separeras med ett stängsel för ökad säkerhet och bättre framkomlighet. Lösningen innebär fortsatt en omväg jämfört med ursprungssituationen, men tvingar inte cyklisterna till några stopp längs vägen.


Alternativ väg för cykeltrafik som nu ska skyltas upp

Det var ju en nätt liten omväg på si så där 400 meter med flera stycken 90-graders kurvor, en nätt liten 180-gradare och annat stök och bök på sträckan. Åtgärder som endast kan kallas för sminka grisen, vilket jag ju tidigare i en kommentar misstänkte skulle ske. Kan inte låta bli att undra om det råder lite panik på kommunen, nu när man så att säga fullständigt skitit i det blå skåpet. ”Gör nåt, bara gör nåt, vad som helst, bara något görs…”

Detta har kommunen mage att kalla:” Förbättring för cyklister vid Frösundaleden/Solnavägen”

Har ni ingen skam i kroppen?

 

Relaterade inlägg:

 


Antal kommentarer: 83

Johan

Jag cyklar här varje dag till jobbet. Och blir bara mer och mer förbannad över hur de kom på en sådan här lösning. Hur tänkte de?


Linus Yng

Jag tog med några politiker i Solna och diskuterade en del om cykelplanen etapp 1. Etapp 1 är en inventering över den befintliga infrastrukturen och i etapp 2 ska lösningarna komma, den styrande alliansen hade hoppats få den klar innan valet men det blev ej så.
Den ovan nämnda platsen är en av flera som försämrats genom ombyggnader av äldre trafikanläggningar.
Nu till nästa chock, cykelbudgeten i Solna 2014 är 1 miljon kronor, jag skämtar inte.
Om tittar på cykelkartan över Solna stad som finns på hemsidan är den från 2007, sedan dess har bland annat arenastaden, tvärbanan och Järvastaden tillkommit.
Om att cykla med politkerna
http://solna.parallellt.se/2014/08/rapport-fran-cykelturen.html
En allianspolitkers bokslut för cykelpolitiken, han var med på cykelturen med cykelkärra för att testa, all heder till honom på den punkten.
http://www.magnusblogg.se/2014/08/bokslut-for-cykelfragorna-under.html


Krister Isaksson

Johan, cykeltrafik är en ickefråga, något man inte tänker särskilt mycket på och bryr sig om. Många gånger ses det som ett störningsmoment. Förhållandena hjälps inte av att det är SL som hållet i projektet och en kommun som uppenbarligen inte har varken förmågan el kompetensen att få till balanserade och väl fungerande lösningar för ALLA trafikslag…


Krister Isaksson

Linus, 1 miljon talar sitt tydliga språk vad styrande i Solna vill förverkliga vad gäller cykel…


Fredrik

Ja, jag kan bara hålla med. Jag försökte cykla från Bromma-hållet mot Bergshamra för ett tag sen, just genom det här träsket av ohittbara vägar. Det tog mig en hyfsad stund att hitta fram.


Krister Isaksson

Fredrik, en konsekvens av en väghållare/kommun som inte bryr sig…


Malin

Bra skrivet! Flyttade till Råsunda i juni och cykelpendlar till jobbet på Söder, passerar den här passagen varje dag och blir alltid lika irriterad. I början när vi flyttat hit var det fortfarande byggarbetsplats under Frösundaleden och jag trodde (förutsatte!) att man skulle öppna tunneln där igen, men det blev alltså ett förråd…


Ewa

Bra skrivet Joakim och bra av dig Krister att du bjuder in gästbloggare! Har en fundering, finns det något i Solna som är bra när det gäller cykel? Har svårt att komma på något…


Krister Isaksson

Ewa, tack! Jag har också svårt att komma på något bra vad gäller cykel i Solna. Någon annan som kanske vet om något bra ang. cykel och Solna?


Fredrik Jönsson

Jag har framgångsrikt navigerat uppför den där med en Bullitt en gång, men det krävde ganska mycket koncentration och att det inte var någon annan som skulle samma väg. Sinnessjuk lösning och jag höll på att brinna av helt när jag såg den. Eller snarare, man har bara fullständigt skitit i hur resultatet blev för cyklisterna. Om det här är att prioritera cykel får de gärna sluta.


Karin

Aaargh, det måste ju vara Stockholms absolut sämsta trafiklösning. Malin, jag trasslade mig också förbi på min pendlingsväg och trodde att de skulle öppna tunneln när bygget var klart. Kontaktade kommunen för ett tag sedan när jag insåg vad de hade gjort och fick svaret:
”Tack för ditt utförliga meddelande om situationen för cyklister i Solna Centrum.
Jag har fått svar av vår trafikplanerare som meddelar att trafiksituationen i Solna Centrum är planerad att ses över i samband med genomförandet av den nya cykelplanen.”
Kunde man inte bara ha tittat på en ritning och sett att det inte skulle bli så bra? Ska de nu, efter att det är färdigbyggt, sätta sig ner och se om man kan man kan bygga om alltihop? (Eller, mer troligt, strunta i problemet)


Krister Isaksson

Fredrik, man undrar ju vilka yrkesmän och yrkeskvinnor som varit inblandade i detta och hur de ser på sitt verk? Det hela är ju så uselt att man häpnar, sen blir man arg och sedan uppgiven av att det nu kommer vara så här illa en lång tid framöver…


Krister Isaksson

Karin, ja denna lösning ligger verkligen på topplista. Här är en annan lösning där man gjort ett fullständigt misslyckande:
http://www.bicycling.se/blogs/kristerisaksson/moderat-cykelpolitik-del-4.htm
Det är helt uppenbart att kommunen haft insikt i att det skulle bli så här illa och ändå valt denna lösning. Nu försöker man ge sken av att man ska kunna göra förbättringar i efterhand: ”ses över” är ett väl använt begrepp som inte kommer leda till några förbättringar för cykeltrafiken. Vad ska man göra? Bygga om hela platsen? För den miljonen man avsatt till cykel 2014?


Janne

Klockrent Joakim
Efter 42år i Solna varav 35 på cykel i alla former, flyttade jag,
Vad de styrande i Solna prioriterar vet jag inte, de som bor där har de glömt bort i alla fall. En gigantisk parkeringsplats är nog den bästa beskrivningen av Solna idag. De dagar jag måste cykel pendla genom Solna håller jag mig till hagaparks sidan. Hoppas att de inte ska hitta på något där också !!


Magnus Persson

Hej som Linus refererar tidigare så är jag inte nöjd.
En miljon som nämns här i tråden är ändå en miljon mer än alla år jag känner till tidigare, då har det legat och skvalpat i budgeten i övrigt (läs: i praktiken glömts bort). Att cykelplanen inte är färdig (i BÄGGE delar, inte bara del ett som ändå ännu inte kommit i slutversion) är jag inte heller nöjd med. Det håller helt enkelt inte och eftersom jag sitter med i SBN får jag ta på mig att jag inte legat på och bevakat frågorna helt tillräckligt.
Att man valt planskild korsning för Tvärbanan mot bilarna men ändå inte gjort något annat är jag inte nöjd med heller. Cykelfrämjandets remissvar förordade en lösning i plan med cykelfält och cykelboxar åt bägge håll på Solnavägen, där man planerar in (snabb)cyklister på samma plan som bilarna så väl det nu går. Det hade varit en hyfsad lösning på problemet med framkomlighet för pendlare. Som Krister väl illustrerar håller dagens lösning inte alls tillräcklig standard (sorgligt att säga, vi har att göra). Att flytta Tvärbanan bedömer jag inte som möjligt, då är det antagligen billigare att bygga en högbro för cyklisterna eller göra en mer komplett stadskorsning på platsen.
Vad gäller sämsta lösning: Nej, jag tror faktiskt inte det, eller inte ensam i alla fall. Den som vill rekommenderas titta på lösningen över busstorget vid Solna centrum. Den utsåg vi centerpartister i Solna förra valet till den absolut sämsta lösningen i Solna. Den går inte ens att ta sig igenom med cykelsläp utan att lämna cykelbanan, det är praktiskt omöjligt.
Jag lovar att fortsätta ligga på tillsammans med övriga centerpartister. Vi kan inte förflytta berg ensamma så fortsätt gärna granska Solna i övrigt också!


Magnus Persson

Tillägg: För den som undrar är jag förstanamn för Centerpartiet i kommunalvalet och nytillträtt kommunalråd.


Magnus

Krockade med min cykel i Solna C i torsdags. Utrusande barn med boll var orsaken. Vaknade i ambulans. Hjärnskakning och gipsad arm mm blev resultatet. Solna är livsfarligt och snudd på omöjligt att cykla i och dessutom hitta rätt…


Krister Isaksson

Magnus Persson, kanske dags för några föreläsningar och utbildning om hur man planerar och hanterar cykeltrafik. Jag kommer gärna till er politiker och era förvaltningar!


Enrico

Det är ju hopplöst att gå där också!


Krister Isaksson

Enrico, kan jag tänka mig, ska bli spännande och se hur det blir i vinter. Lite snö och is kommer göra underverk i dessa serpentiner…


Magnus Persson

Krister: Gärna för min del. Ska försöka sälja in det för utbildning behövs definitivt tycker jag också, även av oss politiker! Återkommer med besked om jag lyckas få med mig övriga i Alliansen (och vi är kvar i majoritet efter söndag).


Dmitri F

Bullitt+70kg last var inte kul i den där serpentinvägen kan jag säga!
Trodde först att det var jag som inte hittade rätt väg… 🙁


Krister Isaksson

Dmitri F, förstår det, är ju en ofattbar korkad lösning.


Joakim von Scheele

Tack för snälla kommentarer om mitt inlägg. Och skönt att höra att jag inte är ensam om att tycka det är helt galet – ibland undrar man om det är man själv som är konstig eller världen.
Utan att egentligen ha en aning så gissar jag att de som beslutat i denna fråga enbart tyckt att cykelbanorna är i vägen och stör trafikplaneringen. Genom att snörpa av dem på detta vis blir lösningen ”renare” och enklare, utan störande inslag – cyklister är ju ändå bara trafikmarodörer som bryter mot regler och utgör en fara för sig själva och andra.
Att man byggt den märkliga serpentinvägen är förmodligen för att annars hade det inte funnits någon förbindelse alls, ens för fotgängare. Och där kanske det finns tvingande normer? Det är ju uppenbart att den inte är till för cyklister egentligen.


Stefan Christiander

Vilken tur att det är ett prioriterat cykelstråk, man undrar hur det hade utformats om det hade varit oprioriterat….


Kristina

Det var en minst sagt ’intressant’ lösning. Hade varit spännande att ha suttit med på projekteringsmötena med SL, kommunen och konsulterna och få ta del av deras resonemang och syn på cykeltrafik. Alla inblandade parter saknar uppenbarligen grundläggande kunskap om cykeltrafik alt så struntar man i trafikslaget helt och hållet. Eller både och…
Att det handlar om att skapa väl utformade och fungerande lösningar för ALLA har i varje fall inte de som arbetat i detta projekt klarat av.


Vilde i Västerort

Cyklar förbi där rätt ofta, men måste erkänna att jag inte ens noterat serpentinen (en riktigt skitusel icke-lösning, för att uttrycka sig diplomatiskt): jag tar en omväg ett par tunnlar bort, med extra kringelikrokar (tur att man betraktar pendlingscykling som träningspass). Å andra sidan, avdelningen nöjescykling, som genom Solna enbart är en pina, med lågräser: tvära kurvor uppför med rörliga hinder (fotgängare och barnvagnar), glöm det, finns inte en chans.
Signalen från Solna till cyklister (speciellt de som tänkt sig att ta sig *genom* Solna) är tydlig: här är cyklister inte, vi upprepar, INTE välkomna: ta en annan väg – eller bil.
Av de fem kommuner jag passeras på väg till och fr jobbet, tar Solna jumboplatsen, trots Sollentunas tilltag att förbjuda cyklar där Trafikverket skyltat cykelled till Kista och kaoset kring Jakobsbergs station med omnejd. Under de över 30 år jag cyklat i trakten har det i Solna bara blivit sämre & sämre. Om jag kunde undvika Solna, skulle jag göra det, men det är tyvärr inte möjligt.


Jon Jogensjö

Det visar också hur skattepengar avsedda för cykelinfrastruktur i verkligheten kastas i sjön eftersom det byggs på fel sätt. Cykelmiljarder är naturligtvis bra, men problemet är att pengarna riskerar att användas fel, när fel beslut tas av ansvariga, och genom inkompetens. En cykelmiljard blir en cykelmiljard först när det finns kompetens och besluten tas i dialog med cyklande.


Linus Yng

Jon:
Observera att Solna inte har någon cykelmiljard, den gäller Stockholms stad. Solna har en cykelmiljon.


Mikael

När missnöjet i kommunen med cykelvägarna ökar och man inte når upp till någon målen, hur gör man då? Jo, sänker ambitionsnivån! http://solnaforum.se/gang-och-cykelvagar-i-solna/


Krister Isaksson

Kristina, verkligen, dessa möten hade man gärna deltagit på. Hur gick snacket och hur kom man fram till denna lösning? Att SL skiter fullständigt i cykeltrafik är ju inget nytt, men Solna, hur resonerade de? Inte med målsättningen att få en bra helhetslösning i varje fall…


Krister Isaksson

Vilde i Västerort, helt klart aspirera Solna på en jumboplats när det gäller hur de planerar och bygger för cykeltrafik!


Thomas

Går det att bygga en bro för cykelmiljarden?


Thomas

Var det inte detta som typ höll på att hända vid Roslagstull när tunnlarna från berget skulle komma ut i rondellen. Har för mig att det ”billigaste” förslaget var att cyklisterna från Frescati till Valhallavägen skulle korsa vägen 3 gånger för att ta sig fram. Men det gick ju att bygga broar mellan tunnlarna och rondellen också 🙂


Krister Isaksson

Thomas, jo det höll på att skita sig vid Roslagstull och vi (arbetade på staden då) fick sätta hårt mot TRV. Så visst går det, om man vill och kan.
Nu är vi kanske på väg att få en liknande lösning som i Solna när tvärbanan ska byggas vidare från bromma blocks och passera Bällstavägen. De befintliga cykelramperna mellan Bällstavägen och Ulvsundavägen ligger nog illa till om SL får som de vill…


Pär

Till Solnas försvar kan jag i alla fall säga följande: Jag passerar genom tre kommuner på väg in till jobbet; Danderyd, Solna och Stockholm, och Solna är klart bäst på snöröjning av cykelbanorna av dessa tre. Men det är kanske dit den där cykelmiljonen går?
Angående tunnlarna vid Roslagstull kan man bara notera att det alltid är cykelbanorna som får en extra backe i sådana fall. Bilarna kör alltid på plan mark. Men man får väl tacka för den lilla extraträningen antar jag.


Cornelis Harders

Kan igen konstatera att denna lösning måste ha passerat många personer innan den blev byggd, precis som fallet med stolpen i cykelbanan i söderort som Krister tog upp i våras. Varför är det ingen som har reagerat? Eller har någon reagerat men inte fått gehör?
Prioritering här är tydlig; bilen får inte störas, kollektivtrafiken ska fram och resten är en bisak. Så har det varit utmed i stort sett hela utbyggnadssträckan av Tvärbanan. Lösningar är oftast dåliga för GC-trafiken och inte stadsmässiga. Märkligt i en kommun som kallar sig för stad! Frösundaleden är en skam för Solna och har blivit ännu värre med en höghastighetsjärnväg bredvid. Barriären är fullständig.
Solna har i alla år pratat mycket om att Solna centrum är en ö mitt bland alla trafikleder. Tillgängligheten till Solna centrum från omgivningen är dålig. Ombyggnaden av Frösundaleden i samband med Tvärbanans utbyggnad var ett perfekt tillfälle för att i alla fall i en riktning minska infrastrukturens barriäreffekt. Särskild nu när det ska bli mycket nytt på det fotbollstadions mark. Äntligen en möjlighet att länka det gamla Solna (Råsunda) med det nya (Solna centrum). Men så skedde inte. Barriären har blivit ännu större med långa tunnlar och krångliga förbindelser för GC-trafiken.


Krister Isaksson

Cornelis, WORD!


Clara Attermo

Trots Solnas svar är det svårt att förstå varför det inte byggdes övergångställen för att korsa Försundaleden på båda sidor av Solnavägen. Man ser på den sista bilden i blogginlägget att det i princip finns plats att göra fortsatt trottoar och cykelbana till höger om vägen i nivå med vägen. Det kunde då varit övergångställe även där med cykelöverfart vilket underlättat väsentligt för cyklisterna. Detta hade dock försämrat för bilister på väg från Solna vägen att svänga höger upp på Frösundaleden då dessa varit tvungna att stanna för fotgängare och cyklister. Prioriteringen är tydlig, för bilisterna är korsningen identisk med hur den såg ut innan tvärbanans tillkomst. För cyklister och fotgängare en oerhörd försämring.


Jon Jogensjö

Texten på Solnas hemsida ”för att få en fungerande trafiksituation” visar bristen på kompetens och/eller vilja i cykelinfrastruktur. På Twitter frågar jag hur Solna ska lösa bristen på kompetens, och de svarar att det är en läroprocess, med inventering och mätning. Problemet är att de måste utbilda till kompetens innan de börjar mäta och inventera. Jag hoppas verkligen att Solna tar in extern kompetens till cykelplanen, parallellt med intern utbildning, och startar dialog med de cyklande.


Krister Isaksson

Clara, prioriteringen är glasklar och den sk kompromissen som Solna talar om går enbart ut över gående och cyklister. Inte bil- eller kollektivtrafiken. Tror ju inte att det är år 2014 när man ser platsen och läser Solnas svar, vilken tidsålder verkar denna kommun i?


Krister Isaksson

Jon, hoppas också att Solna tar hjälp av expertis på området. Det kommer dock bara vara en liten bit på vägen. Det handlar också om en stark politisk vilja och tydlighet. Det handlar om att ha en förvaltning som är kunnig och vill åstadkomma bra förhållanden för cykel. Allt detta saknas idag i Solna, det ser vi tydliga bevis på i trafikmiljön. Att få till stånd den förändringen kommer ta tid och till viss del vara smärtsam. Och ska jag vara ärlig tror jag viljan saknas…


Mikael

Snacka om icke-svar från Solna!


Vilse i Västerort

Har det inte visats reportage där man är stolt över hur väl man lyckats med dragningen av tvärbanan genom Solna) speciellt vid nåt trångt ställe vid Solna station)? ”Gnäll” från cyklister lär inte falla i god jord om man anser sig ha gjort något riktigt bra (speciellt när ”gnället” är konstruktiv kritik och man klantat sig rejält).
F ö brukar väl spårväg utmärkas av att den går mitt i trafiken, n’est-ce pas? Fast tvärbanan har man ju, verkar det som och speciellt i Solna, viljat göra till något mer järnvägsaktigt (och väldigt mycket dyrare), med staket och annat elände.


Per T Eriksson

Den där trafiklösningen vore perfekt för massmedia. De hugger direkt på såna där visuellt tydliga saker. Särskilt TV. Ring ABC-nytt!


Linus Yng

Politiker från såväl m, fp, s som mp vill skapa en stadsgata av Solnavägen. I dagsläget är Solnavägen en typisk scaft förortsled med staket i mitten, planskilda korsningar, väl tilltagna ytor för bilar.
Bygget av tvärbanan har gjort plansepareringen i korsningen med Frösundaleden omöjlig, även om man kunde valt en annan lösning är det svårt att i dag se som den bästa lösningen att göra om det hela, det känns som en bättre lösning att se till alla trafikanter kan dela på gaturummet (utom tvärbanan, som fortsatt får högst prio – vilket är okej för mig) . Men att göra det kräver en politiskt vilja som faktiskt verkar finns för resten av Solnavägen, man måste dock se till att löpa linan ut och våga tänka sig en annan situation än den existerande.
Den icke lösning som är på platsen nu är ganska enkel att åtgärda om man vågar prioitera om trafiken!
Sedan Solna stads svar är övertydligt om hur man tänkt, ”klart att det blir lite krångligt för cyklana, men vad kan man göra”….


Linus Yng

Sen kan man medge att det är utpekat som problem i Solna stads cykelplan, hur och när de väljer att lösa problemet är en signal för att visa om Solna vågat tänka om. Nu blir det troligen byte av majoritet efter valet så det finns onekligen ett visst hopp för ändring är möjlig.


Johan Olby

Krister undrar, vilken tidsålder verkar denna kommun i?
@Solna_stad svarade ganska tydligt på twitter igår:
”Kanske pga mkt av transportplaneringen i hela Sthlm & Sverige åtminstone sedan 30-talet utgått från bilen? /TZ”
Förhoppningsvis är inte TZ ensam om den insikten på komunkontoret.


Joachim

Skrev ett inlägg om detta på Facebook som jag citerar här, hoppas att det är ok:
De flesta verkar vara överens om att nuvarande lösning för cykeltrafik vid korsningen Solnavägen-Frösundaleden är misslyckad, frågan är hur man kan förbättra denna. Jag menar att man måste tänka ”utanför boxen” (bokstavligt talat då det inte räcker med så kallade cykelboxar för att lösa problemet) och göra om hela korsningen genom att ta bort plan-/nivåskillnaden söder om Frösundaleden. Detta bör ske samtidigt som man omvandlar Solnavägen till en stadsgata.
Grundproblemet är den 60-talslösning som separerar biltrafik (upphöjd motorled) från gång- och cykeltrafik (tunnlar) i olika plan. Denna lösning leder visserligen till ökad framkomlighet men också till otrygghet och avsaknad av stadskvaliteter. I och med att tvärbanan byggdes och de två cykeltunnlarna försvann har argumentet om framkomlighet försvunnit. Det finns därför ingen anledning att behålla den ursprungliga lösningen med planskild korsning. Istället bör man fylla igen vallgraven söder om Frösundaleden mot Solna centrum, bygga trottoar och cykelbanor längs med gatan samt bygga stadskvarter som sträcker sig fram till trottoarkant. Samma sak bör göras på båda sidor om Solnavägen hela vägen från Karolinska upp till Frösundaleden. Detta skulle innebära att man kan dra cykelbanor längs med Solnavägen rakt över Frösundaleden utan att bekymra sig om nivåskillnader. Korsningen Solnavägen-Frösundaleden blir en vanlig enplanskorsning, ungefär som Sveavägen-Kungsgatan i Stockholm. Gångtunneln under Frösundaleden kan behållas och får nya trappor upp till gatuplan på Solna centrum-sidan.


Ture trafikant

Till råga på den farliga trafiklösningen så skapades mycket höga och vassa trottoarkanter vid korsningen och cykeltrafikljusen fungerade inte. Tidsintervallet vid övergången var dessutom så kort att barnvagnar omöjligt kunde passera innan bilarna släpptes fram igen. Livsfarligt! En del av detta är bortsminkat med bl.a. asfaltskladd nu men cykeltrafikljusens knapp fungerar inte ännu fullt ut? Säger väl alltid något om hur många beslutande som cyklar till jobbet.
Den dåliga trafiksituationen som skapades för cyklister och gående var känd av beslutande politiker eftersom det var mycket debatt/insändare om att gångtunneln skulle stängas.
En trafiklösning är väl aldrig klar utan måste utvecklas/förvaltas? Bygg till en bra passage för cyklister och gående nu. Pengarna kan tas från försäljningen av Friends Arena.


Ulf

Jag är tämligen säker på att cyklisterna i området snart kommer att komma på hur man tar hand om problemet på enklast möjliga sätt: man håller sig på bilvägen. Flygbilden bara skriker efter just den lösningen, och snart borde kommunen inse sitt misstag. Hur lång tid det tar dem att göra något åt saken är förstås något helt annat…


Krister Isaksson

Ulf, visst blir det så. Det visar ju sista bilden i inlägget att det redan sker och antalet cyklister som kommer att göra så kommer bara att öka. Man röstar så att säga med fötterna. Tyvärr spär det ju bara på bilden av cyklister som far fram lite hur som helst, när anledningen i själva verket är usel planering och utformning av kommunen. Lite så kallad insiktsutbildning av de som deltog i projektet skulle ju inte skada.


Krister Isaksson

Joachim, nu har ju Solna valt att göra en lösning som är så långt från stadsmässig som det går, att då skrika efter mer stadsmässighet verkar inte vara ett recept som denna kommun är mottaglig för. Och under tiden består eländet. Att koppla ihop en förbättring för cyklister (och gående) med en omvandling av hela Solnavägen till en stadsgata kommer ju att innebära att dagens förhållanden kommer att råda en lång tid framöver, en situation jag inte tycker är acceptabel.


Emma Johansson

Det var en minst sagt en intressant lösning för cyklister (och för gående). Så det är detta yrkesmän med så kallad kompetens får betalt för att komma fram till. Det gick inte att göra något bättre än detta? Hela lösningen är ju ett kraftigt underkännande till samtliga som varit inblandade i detta projekt – ni borde skämmas. Hur blev resultatet på uppföljningen och utvärderingen av projektet? Fast där ingick säkert inte förhållandena för cyklister (och gående)…


Arne B

Förråd? Av en cykeltunnel? Vad förvaras där?
Hårresande trafikverklighet i Solna.


Krister Isaksson

Arne B, viktigare saker än en cykelförbindelse? Man tror ju knappt det är sant, att något sådant kan produceras 2014.


Richard

Grattis Solna till förstapriset i kategorin ”Sveriges sämsta trafiklösning”. Bygga ett förråd i en tunnel som tidigare var en cykelväg? Den dag Solna Stad gör samma sak med en biltunnel kommer is att frysa i helvetet.


Vilse i Västerort

Tog en tur förbi för att se om jag var blind eller ej. Inte blind. Inte nog med att eländet är hopplöst att cykla på, det är lätt att missa: ingen cykelbaneskylt, och de skyltar som fanns gömde sig i löven. Månne är Solnas senaste slogan ”Cykla gärna, men inte här”?
Att bygga om korsningen så att den fungerar lär väl inte hända, och lär inte vara helt enkelt: vad gör man med de cyklister som kommer på gc-vägen längs med Frösundaleden (den verkar ju till slut ha öppnats efter jag vet inte hur många år, fast jag kan ha sett fel)? Går det att hitta en bra lösning, eller har man byggt så att endast mer eller mindre dåliga återstår?


Krister Isaksson

Vilse i Västerort, visst går det att bygga en bättre lösning. Kommer dock kosta ofantligt mycket pengar och därmed kommer det INTE att ske. Det som ev. kommer att ske är mindre sminka grisen åtgärder. Det är därför det är så oerhört viktigt att planera bättre, ta fram mer genomarbetade lösningar för ALLA trafikantgrupper. Man får inte många chanser när det gäller infrastruktur, därför viktigt att göra rätt från början.


Vilde i Västerort

Problemet – förutom att det inte kommer att finnas vare sig vilja eller pengar – är de höjdskillnader som finns och var man dragit spåret i riktning Solna Stn: om cykelbanan fr Solna station ska fortsätta att ligga under Solnavägen blir det inte helt enkelt att få till en väg från denna upp till en cykelbana som korsar Frösundaleden i plan (typ tvär vänster, backe upp, hårnål). Om man å andra sidan lägger den i plan med Frösundaleden, blir det intressant på andra sidan Solnavägen … Och Tvärbanan är i vägen för den gamla dragningen i en tunnel (som led av skymd sikt: det gick inte att ha alltför bråttom där cykelbanorna korsade varandra).
Med tanke på hur usel den nuvarande ”lösningen” är, borde det gå att få till en *bättre* lösning; en *bra* lösning är måhända en annan femma.
Enklast & billigast hade varit att tänka efter före, som sagt.


Cornelis Harders

Hela historien runt Tvärbanan genom Solna är trist och tråkigt. Tänk hur mycket pengar som man har investerat i en lösning som är helt otidsenligt. Det har fokuserats på att biltrafikens framkomlighet inte få minskas och att spårvagnen ska fram. Detta har man löst med en massa teknik som tunnlar, tråg, stängsel osv. Hade kommunen haft lite mera visioner om sin stad och dess utveckling så hade man använd detta projekt till att utveckla stråket från Solna bussinesspark förbi Solna centrum till Solna station till något bättre än vad det var. I många policydokument (såsom översiktsplanen) tar man upp problematiken med Frösundaledens barriäreffekter, men man har tydligen inte vilja att göra något åt det. Projektet Tvärbanan gav Solna kommun en unik möjlighet att äntligen rätta till gamla misstag. Projektet har på ett effektivt sätt adderat ett trafikelement till den stora barriären Frösundaleden. Det är bra att problematiken kommer fram så tydlig genom de dåliga lösningarna för cyklister och även fotgängarna. Uppenbarligen har även Solna kommun förstått allvaret. Tillsätt nu en oberoende expertgrupp som får fria händer och se till att det blir en bra lösning i stället för att hänga upp lite skyltar och förlänga cyklisternas omväg ytterligare!
Solna kommun utmålas som den mest överkörda kommunen på grund av alla trafikleder med en stor andel genomgående trafik. Nu har kommunen dessutom blivit överkörd av projektet Tvärbanan. Skräckexemplet Tvärbanan sprider sig. När jag jobbade med spårvägsprojekt i Skåne så var ett budskap tydlig; ingen Tvärbana i vår kommun! Hoppas att Sundbybergs och Stockholms kommun ta lärdom av detta och se till att felen inte upprepas när Tvärbanans Kistagren nu ska byggas.


Mattias Bengtsson Byström

Skäms Solna stad!
Vilken dålig PR för kommunen.
Riv upp och gör om, som det brukar heta.
Hur många beslutande politiker och tjänstemän samt utförande byggare kan ha provcyklat i förväg, under bygget och efteråt?
Ni måste ha suttit fast i era bilar, bakom era bord.
Shame on you…


Krister Isaksson

Cornelis, ja Solna borde verkligen rannsaka sig själva och ta ett helt nytt grepp om denna situation. Att sätta upp lite skyltar, måla lite färg och leda cyklisterna en helt tokig väg är ju närmast ett hån. Som du säger, ta uppgiften på allvar och studera vad som verkligen kan göras.


Krister Isaksson

Mattias, verkligen. Och nu försöker man rädda vad som räddas kan genom att föreslå en helt tokig omväg. Räcker det inte med en tokig lösning, behövs TVÅ? Solna, visa att ni är seriösa och sätt omedelbart igång en studie och ta fram en bra och funktionell lösning.


Andreas, Solna stad

Tack för alla synpunkter. Ni är många som har reagerat på den här lösningen och vi förstår det. Det är en försämring för oss cyklister och gående jämfört med tidigare. Besluten om hur tvärbanan skulle gå togs för fyra år sedan. Tyvärr togs inte tillräcklig hänsyn till hur gång- och cykelbanor skulle komma att påverkas.
Sedan dess har en hel del hänt. Staden arbetar för att förbättra för cyklister. En av flera delar i detta är den cykelplan som staden har tagit fram i samråd med solnabor, berörda organisationer och stadens nämnder. Den var ute på remiss från april till början av juli. Steg för steg jobbar vi på att bli bättre och i det sammanhanget är ert engagemang ett värdefullt tillskott. Till saken hör att ny infrastruktur tar tid. Som det nu ser ut kommer vi behöva leva med en sämre cykelväg i korsningen Frösundaleden/Solnavägen.
Vi tackar för och drar lärdom av era synpunkter, och tar med dem i det fortsatta arbetet med att förbättra för alla oss som cyklar i Solna.
Och för er som reagerade på tidigare rubriksättning på solna.se där ordet ”förbättring” ingick. Ber om ursäkt för det klumpiga ordvalet, det är så klart en försämring vilket också framgår i citatet i artikeln.
// Andreas, Solna stad


Krister Isaksson

Andreas, tack för information och engagemang. Om det fortsätter så och ni visar fortsatt lyhördhet för cykeltrafikens villkor så finns det en strimma hopp att det så småningom kan bli lite bättre förhållanden för cyklister i Solna. Du har helt rätt att ny infrastruktur tar tid och just därför är det så oerhört viktigt att det blir ”rätt” från början, man får ju inte fler chanser när det väl är byggt…


Ben

”Lösningen vid platsen är en kompromiss och är inte optimal. För gående och cyklister har framkomligheten blivit försämrad jämfört med tidigare.”
Jag tror nog att Solna får ta en titt på vad ordet kompromiss betyder. Vad jag förstått det som så får ALLA parter ge och ta vid en kompromiss.


Krister Isaksson

Ben, nej en kompromiss är det helt klart inte, tror det gått upp ett ljus för en del i Solna stad att vara lite mer noga med orden man väljer. Och mer noga hur man hanterar cykeltrafik framöver. Får vi hoppas…


Anna A

Det jag inte förstår är att de upprepar ”att detta bestämdes för fyra år sedan.” Betyder det att det inte fanns trafikanter på cyklar att ta hänsyn till för fyra år sedan. Eller betyder det att felet är ”någon annans” då för fyra år sedan. Det jag undrar mest över är om det ligger lika usla ”kompromisser” i planeringen om fyra år. Värdelöst Solna. Glad jag inte cyklar hos er varje dag.


ekstromenator

Tittar på de tajta s-kurvorna och är rätt övertygad om att ingen av de 100-talet fordon vi har för snöröjning skulle ta sig fram på platsen. Nu är det som tur inte vi som har hand om vintern i Solna men vår maskinpark representerar genomsnittet av vad alla andra i branschen använder sig av. Jag är även tveksam till att de skulle fått köra av säkerhetsskäl.
Kanske det sämsta jag sett någonsin till cykelbana, och då dessutom på ett prioriterat cykelstråk ?!


Krister Isaksson

ekstromenator, Solna ska ju satsna på cykel nu så helt klart kommer de kosta på handskottning av serpentinerna! Eller… Snart sitter det nog skyltar där som meddelar att denna sträcka vinterunderhålls ej.
Helt klart bland det värsta jag någonsin sett när det gäller cykellösningar, särskilt om man betänker utgångsläget – vad som fanns och vad som blev.


Peter Jonsson

Oj vad bra att så många engagerar sig framför skärmen. Det känns nästan som det är dags att organisera sig i den här frågan. Kanske inte politiskt utan på något annat sätt där alla kan få fram åsikten till de som bestämmer !
Hmmmm


Peter Jonsson

Solna Kommun ! Varför inte ta inspiration av Nederländerna och bygga en jättestor cykelrondell över hela korsningen…


Anonym

Det roliga är ju att det skulle få plats en ramp på råsundasidan av tunneln, där den norra trappan är.


Peter

Nu har dom fixat en kurs i hur man cyklar i Solna 🙂
https://www.solna.se/sv/stadsbyggnad-trafik/nyheter-stadsbyggnad-trafik/lar-dig-cykla-i-solna-ga-fortsattningskursen-nu-i-maj/


Krister Isaksson

Peter, hahaha ja jösses. Kanske internutbildning för kommunfolket!


Zoomerturfarn

Skulle ta mig från Jakan med cykel via den väg jag normalt moppade in till stan.
Körde vilse och stoppades av bygge-galler. Kom inte över Frösundaleden utan hittade till slut en parallell väg utefter E4:an. Nu var det här ett tag sedan. Det var mitt första och enda försök att cykla geografiskt ekonomiskt från Jakan in till stan. (Som också är en katastrof). Kanske har blivit bättre nu. (I Jakan tar dom bort en bro över spåret innan ny bro är färdigställd) 😉


Zoomerturfarn

Förtydligande: Jag använder 3-hjulig lådcykel som väger en del 😉


Pastechelion

Prioriterat cykelstråk? Vänner, det är dags att kullkasta rådande trafikmaktsordning. Den är sinnesjuk.


Jacques de Maré

Sedan 2011 har jag upprepade gånger framfört kritik mot centrumslingan, senast via cykelfrämjandet. Men kommunen har inte varit lyhörd. Man tvingas passera två grindar i konflikt med bussar och gående samt åka i en serpentin i en brant backe. Det är besvärlig redan under de bästa förhållanden men riktigt svårt på vintern när man dessutom skall forcera snövallar och försöka lisa ut var cykelbana går.


Dick Turpin

Än mer hål i huvudet är att tvärbanan går i samma plan som biltrafiken vid den betydligt hårdare trafikerade korsningen Frösundaleden/Gränsgatan (gamla Ankdammsrondellen) men absolut inte får hindra den mindre frekventerade Solnavägen. Så mycket som har plöjts ner i eländet Tvärbanan så kommer de självkritiksvaccinerade politrukerna inte att ändra på något, någonsin. Även för en normal människa skulle det anses för dyrt så idiotlösningen får vi leva med.
Om det nu är samma Andreas som har drivit igenom Solans bakvända parkeringsbestämmelser i Solna som yttrar sig nedan i kommentatorsfältet så förstår jag att cykeltrafiken inte kommer att bli bättre, inte har vi sett någon ljusning sedan 2014-09-19 iallafall. Snarare bävar jag för vad mer för världsfrånvända skrivbordsidéer som kommer från Solna stad.


Richard Turpin

Nu byggs cykelbana på Råsundavägen. bra kan man tycka men frågan är om det är Råsundavägen som ska prioriteras? Finns stråk som jag ser är betydligt mer frekventerade av cyklar och som inte håller måttet.
För övrigt: när man gör TA-planer, tas cykeltrafik aldrig i beaktande? Där det försigår arbeten är det ett rent kaos.


Dick Turpin

Sådärja! Jag har med glädje noterat att Solna har börjat sopsalta! Tummen upp! Kanske har man börjat ta till sig och det är glädjande.
Nästa på önskelistan är att Solnavägen in mot stan ordnas till samt att Råsundavägens cykelstråk åtgärdas enligt den fina lösning man kan finna på Götgatan mellan Medborgarplatsen och Skanstull. Vågar man hoppas?Lämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*

Cykelstad i växtklass!


 

Vem, jag frågar vem, kommer på den otroligt korkade idén att göra en bullerskärm av torvblock för att det ska växa i den – utmed en cykelbana?

Bullerskärmen är full av brännässlor samt hallon- och nyponbuskar med taggar. En bit in på säsongen växer de 1-2 meter in i cykelvägen. Varje år likadant. Jag felanmäler gång på gång, varje år, långt i förväg, men varje år likadant, det växer långt in i cykelvägen – då först röjs bullerskärmen…


Hej och välkommen till cykelstad i världsklass – här bränner vi dig med brännässlor och sticker dig med nyponbuskar!


Nyröjt!


Pendlingsstråk i världsklass!


Inte ens när det är röjt är det ett cykelstråk i världsklass och uppfyller inte de kriterier som anges för pendlingsstråk i Stockholms cykelplan

Detta är inte något perifert litet cykelstråk, det är ett så kallat pendlingsstråk utmed Nynäsvägen i södra Stockholm. Dessa stråk ska motsvara de stora trafiklederna för biltrafiken. Eller som det står i Stockholms cykelplan: ”Ett pendlingsstråk ska vara bekvämt och säkert att cykla på. Detta innebär tillräcklig bredd för att medge omkörning, generösa kurvradier, bra sikt och god framkomlighet.”

För några veckor sedan stötte jag på den så kallade cykeljouren som finns här i staden. En cykeljour som ska utveckla drift och underhåll på de prioriterade cykelbanorna i söderort och västerort.

Föraren berättade för mig att de har inte resurser att röja en så omfattande växtlighet på en så lång sträcka (ca 250 meter). Han berättade att även DE har felanmält sträckan via stadens felanmälningsapp en längre tid men inget händer. Fast det är ju fel, det ser ni ju på bilderrna ovan, det är ju röjt nu, det tog bara någon månad. Som det gör varje år…

Det är verkligen världsklass på växtligheten i min stad

 

Relaterade inlägg:

 

 


Antal kommentarer: 10

Jonatan

Det där kan mycket väl vara en av de sämst byggda sträckorna på vägen från Farsta in till stan, och då finns det ju lite att välja på.
Det borde väl dessutom gå att stänga av bevattningen på bullerskärmen, så kanske det inte växer så mycket?


Krister Isaksson

Jonatan, verkligen, den är smal, svänger hit o dit, onödigt kuperad, mycket växtlighet. Visst kan man stänga av bevattningen, men uppenbarligen tycker staden det är viktigare med en grön och frodig bullervall än säkerhet och framkomlighet för cyklister (och gående). Lösningen med denna typ av bullervall i direkt anslutning till en cykelväg är ju minst sagt korkad…


Bitte Håf

Till och med utan bullerskydd så är vägen förbi Boo backe och ut mot Gustavsberg lika illa. När de väl har rensat så lägger de förstås riset i cykelbanan. Gångtrafikanterna har knappt utrymme att gå på och cykelbanan har spännande inslag av velodromliknande partier men på rak väg vilket gör höstlöv och frost på till en färd med ”skräckblandad förtjusning”. Sen är alla överfarter, underfarter, farliga svängar, dålig sikt efter varje tunnel, osv, något som tyvärr gör att jag ofta väljer bort pendlingen på cykel. Jag har skrivit till Nacka kommun för något år sedan, och som ville ha synpunkter, men har inte sett eller hört något om resultat.


Krister Isaksson

Bitte, har twittrat Nacka ang din kommentar. Får se om vi får någon reaktion/svar!


Bitte

Tack för det Krister, nu är det tre kommuner som är iblandade i min pendlarväg så det gör det väl lite extra ”knöligt”.


Krister Isaksson

Bitte, visst är det så och vi upplever ju sällan (aldrig?) samma knölighet när vi färdas med bil över kommungränser. Full fart från Värmdö, raka spåret mot city, flera filer, planskildheter, väl skyltat, fin asfalt, bra snöröjning, bra belysning…
Varför i hela friden cyklar jag?


Mikael Karlberg

När man ser dessa bilder så slår det mig att det är uppenbarligen inte bristen på pengar det handlar om. Sträckan åtgärdas ju efter upprepade påstötningar, då har ju förhållandena bedömts som dåliga och pengar för insatsen finns. Vad är det då som gör att det överhuvudtaget blir som det blir på sträckan? Att det först efter påstötningar åtgärdas? Uppenbarligen återkommer detta varje år så det är inte på något sätt okänt för kommunen. Kan inte dra någon annan slutsats än att kommunen inte bryr sig särskilt mycket. Man använder allmänheten som varningsklocka och inventerar inte själva förhållandena och lägger upp en plan för effektiv växtröjning som innebär säkra och trygga förhållanden för de som går och cyklar. Har ansvariga inte större yrkesstolthet än så?


Krister Isaksson

Mikael, får ju konstatera att detta är inte särskilt högt prioriterat i verksamheten, det blir som det blir…


Jonas

Är det detta du vill undvika: http://youtu.be/fHLu0jsL0aQ
Alltid kul när det bjuds på lite spänning i vardagen 😉


Krister Isaksson

Jonas. din video visar exakt vad det handlar om. Vi ser här vad väghållarens slappa inställning innebär, fara för dem som brukar systemet. Visst vi kan ju alltid vända på det och säga att du ska framföra din cykel som att det alltid kan dyka upp något oväntat…Lämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*

Gatubanta – så enkelt, så bra!


 

Se, svårare än så här behöver det inte att vara. Bara att sätta i gång!

Folkungagatan


Före


Efter


Före


Efter


Före


Efter

Lilla Västerbron


Före


Efter

Skanstullsbron


Före


Efter

Här kommer en liten önskelista på andra platser jag tycker kan gatubantas:


Skeppsbron


Långholmsgatan


Vasagatan


Klarabergsgatan


Norr Mälarstrand/Rålambshovsleden


Strömbron


Hornsgatan

Liljeholmsbron


Karlbergsvägen


Munkbron


S:t Eriksgatan


Skanstullsbron, östra sidan


Vasabron


Västerbron


Sveavägen


Kungsgatan


Stadsgårdsleden

 

Det var ett litet axplock på sträckor som bör gatubantas. Vilka sträckor vill du lägga till?

 

 

 

 


Antal kommentarer: 16

Dmitri F

Engelbrektsgatan
Hamngatan
Resten av Folkungagatan mellan Götgatan och Renstiernas gata.
Valhallavägen
Strandvägen (saknas cykelbanor på ena sidan…)


Krister Isaksson

Dmitri F, listan kan bli lång, mycket lång!


Mats

Om vi pratar Stockholm saknar jag ytterstaden. Exvis Skärholmsvägen, Södertäljevägen, Johanneshovsvägen och Enskedevägen


Krister Isaksson

Mats, helt rätt! Skärholmsvägen, hur tänkte man där? Motorvägsstandard bredvid E4/E20! Finns mycket asfalt i våra städer som vi kan plocka bort…


Pär

Kul att se. Men lägg till Birger Jarlsgatan där det är mycket trångt idag på cykelbanorna, Samt sträckan förbi Naturhistoriska där gående och cyklar i två färdriktningar ska samsas på 3 m. Hela roslagsvägen finns att plocka av.


Krister Isaksson

Pär, klockrent! Lidingövägen kan få sig en bantningskur också!


Jonas

Lindhagensgatan
Fridhemsplan
Torsgatan
Södertäljevägen förbi Liljeholmen (inklusive uträtning av cykelbanan)


Nils

Om vi pratar Stockholm saknar jag resten av landet. Västerås, örebro , Karlstad och Tomellilla


Krister Isaksson

Jonas, perfekt, nu börjar listan bli riktig bra!


Krister Isaksson

Nils, helt rätt! Alla ni som har förslag från er stad, maila en bild på gatan + gatunamn och stad så får vi kanske exempel från stora delar av landet!


Jesper

Undra hur mycket gatubantning vi skulle få för Förbifartens 28 miljarder? (el om det nu är 61 miljarder). En påtaglig omdaning av städernas gatunät misstänker jag…


Krister Isaksson

Jesper, det skulle bli en mycket stor och påtaglig bantningskur med de pengarna!


Cecilia Sundberg

Valhallavägen!


Jonas Thorängen

Bra förslag.
Lägg till Tranebergsbron ner mot Rålambshovsparken. Dubbelriktad trafik och gångbana med hög busk-häck vid Tranebergsbrons på-/av-fart kan vara riktigt otäckt trång


Torbjörn Albért

Uppsala:
-Sjukhusvägen. Bortemot 7-8000 ÅDT-cyklister (lika många i bägge riktningar) ska samsas med fotgängare på 4 meters bredd i brant backe. Kommunens plan är dock att bredda vägbanan och göraen bussfil – fast bussarna inte hindras.
http://cykelframjandet.se/uppsala/2015/03/04/124/
– Östra Ågatan. Ta bort bilarnas genomfartstrafik och ge mer plats för fotgängarna.
– Torgny Segerstedts allé – ny 29 metersväg genom blivande bostadsområde.
http://cykelframjandet.se/uppsala/2015/10/13/huvudled-gor-rosendal-till-motorstad/
– S:t Johannesgatan. Splitter ny snabbcykelväg, där enstaka bilar och en sporadisk busstrafik väger tyngre.
http://cykelframjandet.se/uppsala/wp-content/uploads/sites/5/2016/03/Granskning
– S:t Johannesgatan på snabbcykelleden
http://cykelframjandet.se/uppsala/2016/03/04/flogstaleden-cfu-saknar-framtiden/
– Islandsbron. Central bro med tre körfält, resten får cyklister och gående trängas på. Gående har inte ens övergångsställen.
http://cykelframjandet.se/uppsala/2016/07/02/prioritera-gaende-och-cyklister-pa-islandsbron/


Pelle

Hela Birger Jarlsgatan, cykelbanan (som inte snöröjs för övrigt) löper in och ut på bilvägen i alla korsningar. Uteserveringar tar trottoaren och tingar ut fotgängare i cykelbanan. Bilvägen har plats får två bilar i bredd i båda körriktningarna samt plats för parkerade bilar i båda riktningarna. Vilket inte hindrar hantverkare, taxi och de ”som ska bara” att parkera på gång – och cykelbana.Lämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*

Cyklister – beväpna er! Del 2

Cyklister – beväpna er! Del 2


 

Plan- och bygglagen, 8 kapitlet:

Underhåll och varsamhet

15 § En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.

I del två går vi från färg till knivskarpt stål. Då och då på mina cykelturer slås jag av tanken att dessa redskap kanske är cyklistens bästa vänner:


Sekatören


Grensaxen

Harness Balance XT
Röjsågen

T540Motorsågen

Överallt i landet där jag far fram på gång- och cykelvägarna ser det ut så här:

 


Foto: Jon Jogensjö/Cykelpendla Hässelby

 

 

 


Grönt är inte alltid skönt…

Det är ett systemfel som återfinns i hela landet. Det är grundläggande fel vad gäller anläggandet av växtlighet kring cykelvägar, man planterar den för nära cykelvägen. Sedan är det uppenbarliga fel och stora brister i drift och underhåll av denna växtlighet – den får växa som den vill, utsätta cyklister (och gående) för vilka problem och faror som helst. Det är mycket sällan vi ser samma situation utmed landets gator och bilvägar – där verkar väghållaren vara tillräckligt kompeten och göra nödvändiga prioriteringar för att få det att fungera.

Nu är det ju också så att all denna växtlighet inte tillhör det offentliga utan där återfinns ju även andra fastighets- och markägare. Därför har många kommuner och Trafikverket tagit fram mängder av informationsmaterial som redovisar hur växtligheten ska skötas i anslutning till gång-, cykel- och vägar:

I detta informationsmaterial uppmannas alltså mark- och fastighetsägarna att hålla efter sina häckar och växter för att faror inte ska uppstå för allmänheten.

En del kommuner spänner tom musklerna och säger att de kommer klippa andras häckar och fakturera dem om de inte skärper sig, se här i DN:

Det är ju också typiskt att media väljer att beskriva detta med vildvuxna häckar och dyligt som ett problem för bilister. Problemen och farorna för gående och cyklister verkar inte existera…

Då är det ju klart och tydligt så att väghållarna runt om i landet har en god kunskap och insikt om att växtlighet kan vara ett trafiksäkerhetsproblem. Fast det ser ju inte alltid ut så när vi sedan cyklar på deras cykelvägar. Här gäller uppenbarligen helt andra spelregler, här gäller inte Plan- och bygglagen, här gäller ett annat trafiksäkerhetstänk – mycket långt från Nollvisionen…

Så cyklister, min uppmaning till er: Ta inte mer skit, nu får det vara nog! Ska vi få till förbättringar på landets cykelvägar får vi uppenbarligen ta saken i egna händer och beväpna oss med både färg och knivskarpt stål!

Orkar vi inte klippa och röja kan vi ju alltid använda lite av sprayfärgen vi har med oss och spraya de buskar som växer för nära eller in i cykelbanan och som behöver klippas – kanske hittar väghållaren dem då!


Man On A Mission! Med lastcykel är röjuppdragen både enklare och roligare att utföra!

Nu finns det redan en vardagshjälte som uppmärksammat detta och gjort storartade insatser!

Han heter Jon Jogensjö och skriver bloggen Cykelpendla Hässelby. Se här hur mycket bättre det blir när han tar saken i egna händer och griper till handling:


Före Jons insats. Foto: Jon Jogensjö/Cykelpendla Hässelby


Jon in action! Foto: Jon Jogensjö/Cykelpendla Hässelby


Ännu ett exempel på Jons strålande insatser med att beskära buskar. Foto: Jon Jogensjö/Cykelpendla Hässelby

Jon gör inte bara små beskärning av buskar, han gräver fram cykelvägen!


Foto: Jon Jogensjö/Cykelpendla Hässelby


Foto: Jon Jogensjö/Cykelpendla Hässelby


Foto: Jon Jogensjö/Cykelpendla Hässelby

Jon, jag tycker du ska ta och fakturera Stockholms stad för dina strålande insatser. Kan staden spänna musklerna och ”tvångsklippa” med efterföljande fakturering till fastighetsägare är det inte mer än rätt att du tar ut en skälig ersättning för dina viktiga insatser. Det är ju också ett tips till er andra som nu kommer att ge er ut och röja, dokumentera och fakturera era insatser är mitt råd!

Uppdaterad 2014-08-29
Så här ser det ut när Lasse och Jonas varit ute och klippt bort grenar som hängde ner i cykelbanan. Nu kan man cykla där utan att riskera att få dem i huvudet eller ansiktet. Eller att behöva cykla på gångbanan. Även lagt de avklippta grenarna bra så de inte sticker ut i cykelbanan.

Som Marie skriver nere i kommentaren: ”Det är du och jag som gör Stockholm framkomligt och trafiksäkert.”

 

Uppdaterad 2014-08-31

Nu börjar det hända saker ute på cykelvägarna. Grenar och buskar avverkas i rasande fart. Och resultatet? Se själva vad Mr X åstadkom med hjälp av en sekatör:


Före


Efter. Av cyklist, för cyklister (och gående). Som natt och dag!

På bilden möts två av Stockholms större cykelstråk, två så kallade pendlingsstråk där en högre drift- och underhållsstandard ska råda. Så här står det om pendlingsstråk i Stockholms cykelplan: ”Ett pendlingsstråk ska vara bekvämt och säkert att cykla på. Detta innebär tillräcklig bredd för att medge omkörning, generösa kurvradier, bra sikt och god framkomlighet.”

Så här står det i Stockholms stads cykelhandbok Cykeln i Staden angående tunnlar, sikt, trafiksäkerhet och växtlighet: ”Växtlighet i anslutning till tunnelmynningarna måste planeras och underhållas så att den varken skymmer sikten i anslutningarna eller tar bort ljus från tunneln.”

Då kan vi konstatera att staden varken följer sin egen Cykelplan, Plan- och bygglagen, de regler om häckar och buskar i informationsmaterial som de själva sänder ut till fastighetsägare eller sin egen handbok. Ingen nyhet för oss som cyklar. Det ordnar sig nog så snart alla satt sig i skolbänken…

Här ett annat bra exempel på vad eget initiativ kan leda till. Som också visar att Stockholm inte är unikt på vildvuxen växtlighet utan nu får också Göteborg stå i skamvrån. Silverman tröttnade på detta eländiga och farliga förhållande som var på cykelvägen i Göteborg och klippte till:


Före


Efter. Åter ett exempel på ett strålande resultat! Av cyklist, för cyklister (och gående)

 

Uppdaterad 2014-09-19

Så har ännu en okänd hjälte varit framme med sekatör och såg och sett till att sikt och säkerhet förbättras. Denna gång är det på Årstafältet i Stockholm. En plats som jag själv felanmält ett antal gånger men inget händer fråns stadens sida. Så tack du okända hjälte för din insats, nu har en plats på min pendlingsväg blivit lite bättre.

Så här här såg det ut innan åtgärd, inte mycket till sikt på ett av staden utpekat huvudcykelstråk – var beredd på överraskningar!

Sen greppade vår okända hjälte såg och sekatör!


Vips så blev det bättre sikt i kurvan. Såg och sekatör kan göra underverk i rätta händer!

Relaterade inlägg:


Antal kommentarer: 23

Alexander

”Klipp din häck – annars gör vi det och lägger fakturan i din brevlåda” säger trafikkontoret. Bör vi då skicka faktura till dem när vi klipper deras? 🙂


Krister Isaksson

Alexander, svar JA!


Mikael

Har också börjat med detta! Men jag känner ibland att det skulle behöva göras i mer organiserad regi för att skapa synlighet kring problemet.


Lasse

Nu är sträckan, sandsborgs centrum -blåsut justerad. Tack för inspirationen.


Jonas

Nu har min kompis och jag tagit ett varv med såg och sekatör och klippt och sågat så att man kan gå fritt med cykel från Dalens centrum till Blåsut. Rent, snyggt och lite kul tom. 🙂


Krister Isaksson

Mikael, kanske starta en facebookgrupp: Cykelklipparna


Krister Isaksson

Lasse o Jonas, snyggt jobbat! Tog ni några bilder? Får nog ta en tur förbi imorgon!


Jome

Krister den förskräcklige igång igen – uppvigling till egenmäktigt förfarande…?
En rubrik jag hittade: 115 000 i skadestånd för att ha klippt grannens häck ….
Vems häck klipper ni på? Cykelnördarna hejar på varandra till nya ”stordåd”, beter sig som småglin?


Marie

Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd: ”Det är du och jag som gör Stockholm framkomligt och trafiksäkert.”
Insatser som dessa måste ju verkligen vara i linje med trafikborgarrådets uppmaning, vi tar alla ansvar och hjälps åt. Där staden inte klarar av sitt åtagande, där hälper vi som cyklar till!


Jon Jogensjö

Bra pepp! Grundproblemet är precis som det beskrivs i bloggtexten att många kommuner inte lyckats i arbetsledning och organisation av ett så enkelt uppdrag, att klippa buskar, samt inte plantera buskar och träd för nära cykel och gångbanor. Och att det inte prioriteras i budget. Självfallet ska framkomligheten på cykelbana skötas yrkesmässigt, och inte överlåtas till frivilliginsatser. Alla bilderna i bloggtexten ovan visar att kommunernas fina kampanjer om att de vill framstå som ”cykelstad” delvis är tomt prat, som inte backas upp av budget, vilja, resultat, arbetsledning, organisation mm. Att klippa själv som privatperson grenar som sticker ut över gångbana och cykelbana är både ett sätt att markera missförhållanden i kommunens åtaganden, samt lite av en självklarhet när det gäller enstaka grenar. Fast nu handlar det ibland om kilometervis med buskar och träd som växer ut över GC-banor och då blir det givetvis orimligt som privatperson att klippa sådana mängder år efter år.


Mattias Bengtsson Byström

Lysande som vanligt Krister!
Mitt blogginlägg http://miljobilisten.blogspot.se/2014/06/pr-skylt-till-daligt-underhallen.html med Youtubeklipp ledde till att Stockholms stad masade sig ut och klippte det nödvändigaste. Trafikingenjören hänvisade dock till att besparingar hindrade hen från att beställa mer omfattande och grundläggande underhåll, något bl a Per Ankarsjö på Twitter förnekat skulle existera.
Fick också tanke att lägga några timmar på underhåll för att slippa störa mig vareviga dag…
Vad sägs om att vi sätter upp en skylt ”Denna cykelbana har blivit underhållen av en pendlare i cykelkläder. Klaga inte – agera själv men fortsätt felanmäl till kommunen”.


silverman

Kul artikelserie! Jag har ibland med en sekatör i bakfickan och trimmar också buskagen längs min cykelväg, min första anarkoansning var denna: http://happymtb.org/forum/read.php/1/2281899/2454106#msg-2454106


Krister Isaksson

Jon, tack! Ja det är verkligen ett ledningsproblem och för Stockholms del förvärras allt av att ansvaret för cykelvägar är delat mellan TK OCH flertalet Stadsdelsförvaltningar. Där alla gör lite som de vill…


Krister Isaksson

Mattias, tack för de orden! Ditt inlägg visa tydligt hur godtyckligt detta sk underhåll är. Nästan helt beroende på att vi som brukar systemet står på oss och klagar. Vem orkar det i längden?
Skylten är en bra idé, samtidigt helt absurd och visar ju med all tydlighet hur kommunens underhåll av cykelvägarna missköts.


Krister Isaksson

silverman, tack! Vi blir fler och fler som går små insatser längs cykelvägarna!


Krister Isaksson

silverman, får jag låna bilderna m cred?


Karin

Inte alls apropå växtlighet, men apropå svängfest som du skrev om någon gång: Solna stad har byggt switchbacks! Istället för cykeltunnel under Frösundaleden finns nu trafikljus + en brant backe med tre tajta hårnålskurvor. En skicklig cyklist kan cykla så länge det inte är sand och is, flesta leder cykeln, men en lådcykel eller trailer skulle vara omöjligt. Tunneln finns iofs kvar men slutar i en ocyklingsbar trappa. Kan man reklamera en cykelbana som inte går att cykla på?


Krister Isaksson

Karin, vet knappt vad jag ska säga när det gäller cykel och Solna stad. Man så att säga sparkar inte på någon som ligger…
Enda sättet att reklamera är att välja ett annat styre i Solna, ett styre som på sikt kan komma tillrätta med en del av allt uselt som finns i Solna vad gäller cykel.


silverman

Krister, jo då, använd bilderna som du vill 🙂


Per Karlberg

Bra initativ. Det känns som om stadsdelsnämnderna på de sträckor jag pendlar, Hässelby/Vällingby, Bromma/Västerort och Kungsholmen har tagit till sig av kritiken.


Krister Isaksson

Per, det låter ju lovande. Då får vi hoppas att övriga i Sthlm och alla andra runt om i landet skärper till sig och ser till att de som cyklar (och går) får trygga och säkra förhållanden att göra det på.


Yvonne

Hade jag varit arbetslös hade jag gärna tagit ett jobb som innebar att göra cykelvägar farbara. Sopa upp glasskärvor och grus samt ta bort grenar och sly som inkräktar på cykelbanorna.
Så många går arbetslösa och sysslolösa. Anställ ett par hundra personer som kan göra detta viktiga arbete. Dessa cykelbanearbetare skulle må fysiskt och psykiskt bättre av att göra denna nytta förutom att de skulle få någon tusse mer i plånboken.
Vi cyklister är också skattebetalare så vi har rätt till lika välskötta vägar som bilisterna.


Crescent

@Yvonne:
Lysande idé! Det sägs ju att det behövs fler ”enkla jobb”.
Trots denna mega-bump efter tre år så lär väl inget ha hänt på underhållsfronten av cykelbanor? Inte på kommunernas initiativ iallafall?Lämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*

Cyklister – beväpna er! Del 1


 

På delar av cykelvägnätet i söderort här i Stockholm är det fullt av sprayade markeringar på cykelvägarna, det är hundratals markeringar. Markeringar som finns vid brunnar, beläggningsskador, kanter osv. Här är några exempel:
Det är nu inte stadens Cykeljour som varit ute och markerat faror och brister som är nödvändiga att åtgärda på cykelvägarna utan det är arrangören av Stockholm Rollerski, ett rullskidslopp, som varit ute och sprayat på cykelvägarna.


Bansträckning för Stockholm rollerski

Markeringarna är till för att uppmärksamma och varna rullskidåkarna för faror som innebär att de kan gå omkull. Det är i stort sett samma slags faror som gör att hundratals cyklister varje år cyklar omkull och skadar sig visar studier från bland annat VTI. Eller som Ulrika By skriver i DN: Många skadas på dåliga cykelbanor

Inspirerade av detta kanske vi som cyklar ska ta saken i egna händer, beväpna oss med lite sprayfärg och markera upp dessa faror som ständigt återfinns på landets cykelvägar.


Sprayfärg, särskilt framtagen för att användas på asfalt. Passar utmärkt i flaskstället, cykelkorgen eller i fickorna på cykeltröjan. Finns i flera fluorescerande färger.

På så sätt hjälper vi ju varandra. Vi uppmärksammar och varnar för faror. Om sedan väghållaren skulle vara intresserad att åtgärda alla dessa faror är inventeringen av cykelvägnätets många brister redan genomförd – utan kostnad!

Det blir lite som domarna i fotbolls VM, överallt kommer vi se cyklister framåtböjda och sprayande kors och tvärs på cykelvägarna.

Snart på en cykelväg nära dig! Foto: Viasatsport

Är man riktigt ambitiös tar man fram schabloner för att tydliggöra vad felet är. Det får så att säga inte råda nåt tvivel om vad problemet är:


Sådana finns det ju gott om på landets cykelvägar…

Eftersom idén är så bra och gör så mycket nytta kanske vi får se Cykelborgarrådet Per Ankersjö här i Stockholm dela ut sprayfärg i ”Tack för att du cyklar – påsarna” nästa gång! Sen får konceptet fotfäste och snart kommer det spridas över hela landet – Spraya bort farorna!


Cykelborgarrådet Per Ankersjö delar ut ”Tack för att du cyklar-påsar”, kanske nästa gång med sprayfärg!

Sen får vi hoppas att detta intiativ inte strider mot kommuners klotterpolicy…

 

Relaterade inlägg:

 

 


Antal kommentarer: 13

Jonas Bergström

Haha, vilken toppenidé och vilken färgpalett det kommer att bli! Rena rama prideparaden på landets cykelvägar, go for it!


David

Bra initiativ, dock så väljer jag att klaga på bilden längst ner(av dem som har markeringar http://www.bicycling.se/cldocpart/21414.jpg?m=1), det är väl cykelbanan som byggdes förra året efter Globen? Hur kan den vara så dålig redan från start….


Krister Isaksson

Jonas, ja mycket färg blir det om vi som cyklar skulle börja markera att brister och faror…


Krister Isaksson

David, för att man valde att INTE lägga om dagvattenledningarna vilket gör att brunnarna ligger i cykelbanan. Sedan är också utförandet/hantverket rent sagt uselt på delar av sträckan. Dessa förhållanden skulle vi inte se på Nynäsvägen där biltrafiken färdas…


Pär

eller så investerar man i en fatbike och ser det hela som ett domedagsäventyr. 🙂


Jon Jogensjö

Bra tips! En sprayburk kanske kan komplettera mitt kit med sekatör och grensåg. På temat ”gör det själv” nämnde jag för TK Stockholm att jag ibland klipper grenar och buskar som sticker ut över cykelbana, och fick till svar ungefär: ”det gör du rätt i” . Jag tänker att om spraymärkning och andra ”gör det själv”-insatser görs på ett välmotiverat, genomtänkt och bra sätt, är det av godo. Men självklart borde inte medborgar-initiativ behövas i större utsträckning. Det borde skötas av ordinarie trafikkontor för att locka fler att cykla. Och viktigt att fortsätta använda felanmälan-appar och ringa stadsdelsförvaltningar och föra dialog.


Krister Isaksson

Jon, det kommer en del 2! 😉


Mia

Kanske även en bazooka att användas mot alla dessa bilar som parkeras på cykelbanorna och cykelfälten…


Fredrik Jönsson

Jahapp. Jag trodde ju naivt att det var staden som varit ute och tittat och att man kanske eventuellt tänkte åtgärda något av det under min livstid. Framförallt cykelbanorna längs Nynäsvägen som närmast är en parodi. Men inte.


Magnus

Finns det inte asfalt på burk så att man kan fixa det på en gång?


Krister Isaksson

Fredrik, det var min första tanke också, sen blev jag misstänksam när jag såg omfattningen. Aldrig tänkte jag då och tyvärr fick jag ju rätt…


Krister Isaksson

Magnus, jo men det blir inte särskilt bra och håller dåligt. Snabbt tillbaka till ruta ett så att säga.


Peter Berggren

Har nu köpt en burk sprayfärg, blev gul färg. Får se hur länge den räcker…Lämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*

Nya moderaterna har rätt, det behövs fler jobb för att finansiera moderat cykelpolitik


 


Valaffisch från nya moderaterna. Foto: Cyklistbloggen

Denna valaffisch från nya moderaterna har dykt upp runt om i Stockholm. Jag kan inte annat än hålla med. Så som moderat cykelpolitik genomförs behövs det fler, många fler jobb och därmed skatteintäkter.

Se här ett exempel. Här inviger det moderata trafikborgarrådet i september 2013 en stor cykelparkering i Järnvägsparken:


Invigning av cykelparkering i Järnvägsparken. Foto: Lars Epstein DN

Jag skrev ett inlägg om beslutet att bygga en cykelparkering på denna plats i oktober 2012. I inlägget redogjorde jag för hur fullständigt fel platsen är och att ingen kommer parkera där. En kunskap som fanns på Trafikkontoret och stadens egen cykelparkeringshandbok. En handbok som säger så här om lokalisering av cykelparkeringar:

”Det som är avgörande för om cykelställ kommer att användas eller ej är i huvudsak dess placering. Cyklisten ställer krav på att kunna parkera i direkt anslutning till målpunkten och i nära anslutning till cykelvägar och attraktiva gatunät. En felplacering av cykelställen på bara några meter kan ibland vara avgörande för att de inte nyttjas.”

Så här ser det ut idag på platsen, det har snart gått ett år sedan invigningen:


84 tomma cykelparkeringsplatser, nära ett år efter invigningen och fler ska byggas här…

Cykelparkeringen är helt tom, inte en cykel så långt ögat når. Cyklisterna ger ett mycket tydligt besked vad de tycker om placeringen och investeringen. Kostnad en halv miljon kronor.

Sen har vi Hägerstensvägen vars cykelbanor nyligen stod klara och kort efter öppnandet beslutade alliansen att skrota cykelbanan då den är, för att använda DNs ord, ett idiotbygge. Så fullständigt felutformad är cykelbanan att det är en fara för både cyklister och gående. Och lösningen – skrota cykelbanan. Kostnad för cykelbanan: ca 5 miljoner.

Genomgången fortsätter. Hornsbergs strand, en cykelbanan som nyligen är färdigställd. En lång sträcka där cykelbanan är gödslad med stolpar mitt i cykelbanan. Detta ska nu åtgärdas, kostnad för detta är ännu okänd.

Sen har vi Nynäsvägens nya cykelbanor som Cyklistbloggen gjort en omfattande genomgång av och ger tummen ner. Avvikelserna från stadens egen cykelhandbok och standarder i Cykelplan 2012 är påtagliga. Kostnaden för att komma tillrätta med dessa fel och brister är okänd, om det överhuvudtaget går…

Sen har vi ju den lilla fadäsen med stolparna i cykelbanan i Farsta som nu har fått politiken att kräva att planerare, projektledare, entreprenörer och konsulter ska sättas i skolbänken för att lära sig cykel. Jag hoppas också politiker sätter sig i den skolbänken…

Här ser vi klart och tydligt att nya moderaterna har helt och hållet rätt, det behövs fler jobb och mer skatteintäkter för att finansiera moderat cykelpolitik. En politik som ju gång på gång producerar undermålig cykelinfrastruktur. En politik som leder till att nya cykelinvesteringar måste skrotas. Nya cykelparkeringar som inte används pga. ett förakt för kunskap och fakta från politiker. Nya investeringar som måste rättas till då de om och om igen är fulla av faror och fel.

Kanske dags att skaffa ett till jobb så jag kan bidra mer till slöseriet…

 

Relaterade inlägg:

 


Antal kommentarer: 4

Martin Holt

På Roslagstull står den affisch från Stockholms stad som uppmuntra oss att cykla till skolan men barnen (en ny affisch också). Moderaterna verkar har glömt att det inte bara folk som jobbar som cyklar.
Och nu står cykelbanan på Lidingövägen klar – fanns inte plats, säger Stockholmsstad, att bygger enligt handboken eftersom man måste prioritera bilarna. Så moderaterna vill inte bygga cykelbanor för oss som redan har jobb heller.
Hopplös situation och har blivit värre senaste mandatsperiod.


Jens

Att bygga, och bygga om, och bygga om, cykelbanor, parkeringar och andra trafiklösningar ger ju massor av jobb 😉


Krister Isaksson

Jens, tänkte inte på det… 😉


Mårten W

Det är väl annonsbyråerna som gör valaffisher numera, och här tyckte dom säkert det var kul att göra en parafras på den gamla sosse-affishen ”Gärna medalj, men först en rejäl pension”. Att budskapet blev konstigt var nog inget som vare sig reklambyrån eller moderaterna reflekterade över.Lämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*