Blogg

Moderat cykelpolitik del 3


 

Serien om moderat cykelpolitik och möjligheterna att skapa bra cykelinfrastruktur när Stockholm växer och bygger nytt fortsätter här med del 3.

Bakgrund: År 2006 tog alliansen över makten i Stockholm. Moderaterna innehar ordförandeskapet i samtliga av de nämnder som fattar beslut som i större eller mindre omfattning påverkar cykelinfrastruktur. Dessa politiska nämnder är: Stadsbyggnadsnämnden, Exploateringsnämnden och Trafiknämnden. Till sitt förfrågande och för att förverkliga sin politik har sedan dessa nämnder sina resp. förvaltningar: Stadsbyggnadskontoret, Exploateringskontoret och Trafikkontoret.

I detta avsnitt tänkte jag visa ny cykelinfrastruktur som för närvarande byggs i ett stort exploateringsprojekt på nordvästra Kungsholmen i Stockholm. 

Hornsbergs strand


Hornsbergs strand, rödmarkerad sträcka nybyggd dubbelriktad cykelbana.

Redan i cykelplan 1998 pekades stråket utmed Hornsbergs strand ut i stadens cykelvägnät, bekräftades sedan igen i cykelplan 2006. I stadens cykelplan 2012 pekas stråket återigen ut som en viktig länk, det är nu en del av det övergripande pendlingsnätet som identifierats i hela kommunen. Stråket fortsätter i söder och väster till de viktiga broarna Västerbron och Tranebergsbron. I norr ansluter stråket till de så viktiga förbindelserna med grannkommuner, i detta fall Solna. Just förbindelser över kommungränser är något som M särskilt har påtalat är av mycket stor betydelse och ett område som de prioriterar. Det uttalades i valet 2010 och nu senast i april 2013 i en debattartikel i DN – ”vårt ansvar att göra det enkelt för stockholmarna att välja cykeln.”

Att stråket pekas ut som viktigt, ja tom pendlingsstråk, bör ju innebära att det får en utformning som gör det enkelt, effektivt, tryggt och säkert att cykla. Helt enkelt att cykeltrafiken prioriteras och har bra framkomlighet. På sträckan som fortfarande ännu inte är helt färdigställd ser det nu ut så här:


En stolpe och avsmalning för fotgängare mitt i cykelbanan, på 8 platser längs sträckan


Så här trångt är det. Här ska cyklister mötas, gående passera och allt ska fungera. På ett pendlingscykelstråk där cykel ska vara prioriterat och ges utrymme

Totalt kommer det bli 8 stycken stolpar och avsmalningar i cykelbanan på denna sträcka när det är färdigbyggt. Stadens cykelhandbok redovisar två typlösningar för dessa situationer, ingen av dem föreslår stolpar i cykelbanan. Tvärtom är de utformade för att ge samtliga trafikantgrupper rimliga och säkra förutsättningar att förflytta sig.


Typlösning med övergångsställe på dubbelriktad cykelbana genom utbyggt ”öra”, cykelbanans bredd oförändrad


Typlösning med övergångställe på dubbelriktad cykelbana genom sidoförskjutning av cykelbanan, cykelbanans bredd oförändrad

Nu föll valet istället på att göra kraftiga inskränkningar i cykelbanan (8 ggr) och där placera stolpar och en beläggning av storgatsten. På ett pendlingsstråk där cykel ska vara prioriterad. Där går det nu inte att möta en annan cyklist samt att stolpen och beläggningen i sig utgör en fara för cyklisten. Enligt moderaterna är ju stråket extra viktigt och betydelsefullt då det är en koppling till en kranskommun. Så här säger moderaterna i  debattartikeln i DN från april 2013:

”För det första behövs det en fungerande regional cykelinfrastruktur. Det är viktigt för att cykeln ska få jämbördiga förutsättningar att konkurrera med bil och kollektivtrafik på regional nivå. Den regionala cykelinfrastrukturen har i dag på sina håll väsentliga brister…”

Att befintlig och äldre cykelinfrastrukturen har stora brister är numera väl känt men att det fortsätts producera ny cykelinfrastruktur med stora brister är väl kanske inte lika känt. Sällan ser vi dessa typer av lösningar och brister på biltrafikens trafikleder och huvudgator. Lösningen är ju inte heller särskilt bra för gående då de exponeras mer för cykeltrafiken genom att de så att säga står mitt i cykelbanan. Låt oss sedan fundera en liten stund, hur tror ni att det kommer se ut om några månader? När det fallit några decimeter snö? Vilket snöröjningsfordon kommer förbi och kan göra ett effektivt arbete här? På några platser är det ännu värre då man placerat ut stolpar och skyltar för nära cykelbanan och därmed gjort den ännu smalare, detta i den mest kritiska punkten:


Stolpar placeras ut i skyddsremsan mot muren vilket är för nära cykelbanan/cyklistern. Gör cykelbanan ännu smalare och stolpen utgör även fara för cyklister.

Hur blir cykeln konkurrenskraftig när det ser ut så här på ett pendlingsstråk, där det ska vara som bäst? På körbanorna bredvid finns inte dessa inskränkningar för biltrafiken, dvs. det är inte de jämbördiga förutsättningarna som moderaterna säger sig arbeta för. Detta är ny cykelinfrastruktur i moderaternas Stockholm 2013.

Varför blev det då så här? Det enkla och korta svaret är form före funktion. Det ansågs viktigt att kantstenslinjen utmed gatan sammanföll med stenmurens linje. Så högt prioriteras alltså cykeltrafik. Det går alltså att hantera cykeltrafik lite hur som helst, vilken klåpare som helst kan dra lite streck – det är ju bara cykeltrafik. Det viktiga är ”stadsbilden”, ”helheten”, ”platsens karaktär”. Att ta på sig uppdraget att förena form och funktion verkar inte ingå i uppdraget. Att ge yta för funktionella och säkra lösningar var uteslutet. Detta arbets- och förhållningssätt får ju direkt stöd när trafikborgarrådet gör uttalanden som detta:

”Vi har ändå den innerstad vi har. Det finns inte mycket utrymmen att bygga bredare cykelvägar på. Många måste trängas. Det kräver att vi börjar visa varandra större hänsyn.”

Sedan när det klagas så är svaret från moderaterna och ansvarigt trafikborgarråd att hon inte är imponerad när cyklister klagar, att cyklister måste visa hänsyn som alla andra och förstå att det får inte plats – vi har den stad vi har.

Låt oss fortsätta färden på stråket och se vad vi mer kan råka ut för. Nu är vi framme där det nya stråket ansluter till den befintliga cykelbanan vid Ekelundsbron och kommungränsen mot Solna. Så här ser överfarten ut från nya delen till befintlig cykelbana:


Någon form av ”cykelöverfart” till vänster. En mycket smal passage mellan två stolpar och kantstenar. Omöjligt för cyklister att mötas på och juridskt oklart vad detta är. Målningen på körbanan föreställer cykelfält

Jag har arbetat med cykelplanering i över 15 år och jag har aldrig sett något liknande. Jag vet inte vad detta ska föreställa, hur passagen är tänkt att användas och vad som gäller juridiskt vid denna ”överfart”. Det är alltså en smal fålla som knappt rymmer en cyklist, det är kantstenar och stolpar som utgör en påtaglig risk att cykla på. Att komma med cykelkärra eller lastcykel är uteslutet. Likaså att få möte med en annan cyklist. Det kan man ju tycka borde vara en självklarhet på en dubbelriktad cykelbana – att man kan mötas. Hur den är tänkt att fungera under vintern går över mitt förstånd. Sedan kommer vi till vägmarkeringen, det som målats på körbanan är ett cykelfält och inte vägmarkeringen för cykelöverfart. Vad innebär det då juridiskt? Jag kan inte svar på det för jag vet helt enkelt inte. Jag kan bara återigen konstatera att det finns stora brister i cykelinfrastrukturen, såväl i den befintliga som i den nya som byggs. Den bristande utformningen får ju till följd att man cyklar på övergångsstället då det inte går att använda ”cykelöverfarten”. Återigen läggs ansvaret att hantera dessa allvarliga fel och brister på trafikanterna – ”… att vi börjar visa varandra större hänsyn.”

En ny rapport, Trafiksäkra staden, från Trafikverket/SKL redovisar: ”Undersökningar visar att ungefär 75 procent av alla som dör och skadas allvarligt i tätortstrafik är oskyddade trafikanter, dvs. cyklister och gående. Hur trafikmiljön ser ut, till exempel om det är tydligt vem som ska lämna företräde, spelar en avgörande roll för dessa trafikantgruppers säkerhet.”  Inga nyheter för oss som kan och arbetar med dessa frågor. Därför finns det självklart principlösningar på cykelpassager i stadens egen cykelhandbok som visar något helt annat, något som är både funktionellt och säkert. Som dock inte tillämpas här. Så här kunde passagen sett ut: 


Principlösning för en upphöjd och hastighetssäkrad cykelöverfart och övergångsställe, kan kompletteras med väjningsplikt

”Den regionala cykelinfrastrukturen har i dag på sina håll väsentliga brister…”

Det blir mer och mer klart att i moderaternas Stockholm är uppdraget att skapa mer bristfällig cykelinfrastruktur – inte mindre.

Avslutningsvis: körfältsbredder för biltrafiken och ytan att parkera bilen utmed kantsten på den nybyggda sträckan håller självklart angiven standard. Så att det är enkelt, tryggt, säkert och funktionellt att såväl förflytta sig med bil som att parkera den.

 

Vi har den stad vi har – det får inte plats…

 

Relaterade inlägg:

 

EDIT 20130915:
Här kan ni läsa vad som kan hända om stolpar står i eller för nära cykelbanan.

 


Bicycling nummer 4!

I detta nummer bjuder vi på:

  • En stor guide till Tour de France
  • En guide till hur du tränar med effekt
  • En magisk cykelweekend på västkusten
  • Ett matigt reportage om hur man lagar kolfiber

Ute nu!

Bli prenumerant
Antal kommentarer: 72

Gunnar Larsson

Jättebra att du skriver, Christer. Tråkigt att det ser ut så här; inte förvånande att cyklandet ofta sker på vägen


Clara Attermo

Jag cyklar alltid på vägen på den här sträckan. Det känns helt klart säkrast. Eftersom man fått för sig att anlägga gångbana på ena sidan vägen och cykelbana på andra sidan vägen, istället för både och på båda sidorna med enkelriktade banor, är det oftast ett antal gångare med barnvagnar ute och strövar på cykelbanan. Jag tror att det bästa för den här vägen vore att ta bort cykelbanemarkeringarna och låta det vara trottoar, sätta upp 30-skyltar, och låta cyklisterna samsas med bilarna.


Jonas Th

Cyklar där ibland, i körbanan, allt annat är otänkbart. Så blir det när det blir dåligt, går inte att använda. Moderata skattepengar i onödan. Kan inte varit det som var avsikten. Men muren är fin, det är den.


Krister Isaksson

Gunnar, Tack! Nej det är inte konstigt att många löser sitt cyklande på annat sätt än att använda undermålig cykelinfra. En annan brist som jag inte tog upp är att det inte finns några av-/påfarter till cykelbanan utan du måste använda övergångsställena alt. hoppa upp/ned för kantstenen.


Krister Isaksson

Clara, delar din uppfattning. Det är verkligen tråkigt att investeringarna missbrukas på detta sätt.


Krister Isaksson

Jonas Th, jo det är en vacker mur och fin strandpromenad…


Tor Sandqvist

Jag drar mig för att läsa de här knivskarpa debattinläggen eftersom jag på förhand vet att jag kommer att bli arg och ledsen över vår civilisations efterblivna tillstånd. Men man önskar ju intensivt att de fördömda klåpare som bär ansvar för eländet ska få upp ögonen för dina genomgångar. (Likaså alla som överväger att rösta på moderatpartiet i lokalvalet!) Hur mycket vet du om din läsekrets, Krister?


Joakim

Jag har alltid röstat blått. Oftast på (M) men, jag säger men, nu vette fan. Jag är också cyklist och såhär inkompetent får man bara inte göra. Det är ett oerhört slöseri med mina pengar. Jag blir riktigt arg faktiskt.
Bra att du driver det här Krister. Mkt välformulerat och viktigt.


Nils Calmsund

Tycker ändå det är imponerande att man lyckats låta bli att placera stoppförbudsskylten i cykelbanan. Eller nåt 😛


staine

Katastrof! Bedrövligt! Upprörande slöseri med våra skattepengar att bygga så trafikfarligt, dels behöver det byggas om för att bli säkert, dels ökar skaderisken med dyra personskador som följd!
Man undrar med vilken kroppsdel dom tänker.
Däremot tvivlar jag starkt på att moderaterna kan lastas för detta, vad säger att sossarna hade gjort det bättre??


T Gustavsson

Angående sista bilden(fotot). Ta dig över till Solnasidan och se hur det ser ut för cyklister som kommer på väg in till stan. Ska man följa cykelfältet väntar en decimeterhör kant/broskarv med punktering som följd ()felanmäld sedan länge…) eller så tar man och genar upp på gångbanan till allas stora glädje.
Som erfaren trafikant på just det stället väljer jag att i god tid gå ut i körbanan men kommer man första gången blir det panikval mellan gång- eller körbana…tryggt och säkert:)


Arne B

Detta är plågsam läsning för oss vardagscyklister. Lösningar som inte går att försvara. Tyvärr ser vi det överallt; cykeltrafiken sätts på undantag och ska störa biltrafiken så lite som möjligt. Dags för en manifestation liknande den brittiska Space4cycling? Kanske t o m ett Cyklistparti?
Tack för plågsam men nödvändig läsning, Krister. Jag hoppas den når de beslutsfattare vi har.


Dmitri F

Krister, om du vänder dig om på sista fotot så är det dessutom så att det sitter två påbudskyltar, en för cykelbana och en för gångbana, ovanpå varandra…
Redan där epic fail eftersom man inte kan sätta upp skyltarna på det sättet, det måste väl vara en (1) GC-skylt isf.
Så man ju dessutom undra om det verkligen är en cykelbana eller har de bara glömt att ta av skylten?
Syns i streetview: http://bit.ly/16eGhjH


Krister Isaksson

Tor, vet inte så mycket vilka som läser bloggen och artiklar i tidningen.


Krister Isaksson

Joakim, tack! Visst är det ett slöseri av stora mått att bygga något som har så stora brister.


Krister Isaksson

Nils, är det inte illa att man ska behöva trösta sig med det? 😉


Krister Isaksson

staine, moderaterna har styrt staden sedan 2006, vem ska vi hålla ansvariga om inte dem? Som jag skrev inledningsvis har de ordf.skapet i de tre nämnder som har betydelse för cykel. Det är de som säger cykelstad i världsklass, de som beslutat om cykelplanen osv. Att spekulera vad S eller andra som inte är i majoritet skulle gjort el inte gjort är ju i dagsläget tämligen meningslöst. Däremot om de kommer till makten ska de granskas och nagelfaras.


Krister Isaksson

T Gustavsson, japp! Som jag skrev i inlägget finns det stora brister i befintlig cykelinfrastruktur.


Krister Isaksson

Arne B, tack och det är även plågsamt för mig att skriva detta. Känner också ett stort misslyckande i min tidigare roll på Trafikkontoret, att så att säga inte ha fått större genomslag för cykel, utformningsprinciper, handböcker osv. Jag tröstar mig med orden från Martin Emanuels forskning Trafikslag på undantag: ”Dagens cykelplanerare kämpar ännu med ett arv från 1950- och 1960-talen. Trots den uppvärdering cykeln fått i policydokument, möter den som vill skapa bättre förhållanden för cykeltrafiken stora svårigheter. Svenska cykelplanerare ondgör sig över låg medelstilldelning, dåligt utvecklade planeringsverktyg och cykelplaneringens svaga position inom den övergripande planeringen.”


Krister Isaksson

Dmitri F, japp jag vet. Tog inte med det för det är en så trivial åtgärd/fel. Lite längre in på sträckan sitter en skylt för separerad gc-bana, inte lätt att göra rätt!
Sen är tanken att detta ska enbart vara en cykelbana, gående hänvisas till strandpromenaden. Därför ser du cykelbaneskylten samt även cykelsymboler och mittlinje på vissa av bilderna.


Jens

Bra formulerat Krister! Detta liknar mer ”framkallande av fara för annan” än en cykelstad i världsklass.


Krister Isaksson

Jens, tack! Det får man nog säga. Och jag skulle skratta lite åt det hela om det inte vore så pass allvarligt och återkommande som det är.


Jonatan

Vissa av de där stolparna rimmar bra med vägmärkesförordningen (1 kap. 3 §):
”Vägmärken och andra anordningar skall tillsammans med väg- och gatuutformningen och dess anpassning till väg- och gaturum ge trafikanten vägledning, styrning och information för en effektiv och säker trafik. Vägmärken och andra anordningar skall vara utformade och placerade samt i sådant skick att de kan upptäckas i tid och förstås av de trafikanter som de är avsedda för. De får inte sättas upp så att de innebär fara för eller onödigtvis hindrar trafikanter…”
Dock så är det väl en bedömning om de utgör en fara eller ett hinder.


Krister Isaksson

Jonatan, nej det är ingen bedömning om de utgör en fara. Utan ett konstaterat faktum av VTI, Fietsberaad mfl. Dåligt placerade stolpar gör att cyklister cyklar på dem och skadas. Det är heller ingen bedömning om de utgör ett hinder då två cyklister inte kan mötas här utan en el båda måste vidta åtgärd för att undvika att cykla in i stolpen, alltså ett hinder.


Gustaf

Det finn så många exempel… Upprustningen av östra Hornsgatan är just klar. Ett av de ställen där Stella Fares ganska ökända och farliga cykelfält funnits. Trots många synpunkter gjorde de inte som blivit internationellt alltmer mer vanligt, att låta parkerade bilar stå utanför cykelbanan. Nej, tvärtom skall cyklarna tydligen skydda bilarna… 2013.
http://d.pr/i/HAqU


Krister Isaksson

Gustaf, delar inte alls din uppfattning att cykelfälten på Hornsgatan är farliga. Tvärtom, kanske den säkraste cykelåtgärd som genomförts i Sthlm. Se denna rapport: http://www.stockholm.se/PageFiles/143095/TK_utvardering_1998-2006.pdf


Gustaf

Krister, självfallet är cykelfält bättre än inget alls, och nu efter upprustning ännu bättre. Men det skulle sannolikt ha varit ännu bättre om parkeringarna varit ytterst, såsom man börjat göra på alltfler platser internationellt.


Arne B

Gustaf, jag delar inte heller din uppfattning om Hornsgatans cykelfält. De är inte farliga. Det bästa för all trafik vore om parkering inte var tillåten på genomfartsgator såsom Hornsgatan.


Jocke von Scheele

Gustaf: Cykelbanor innanför de parkerade bilarna är de facto fotgängarterritorium. Det finns inget som kan ändra på det. Dessutom är de helt livsfarliga vid korsningar, eftersom cykeln, som dittills varit skymd av parkerade bilar, plötsligt dyker upp mitt framför en intet ont anande bilist som ska svänga. För att bättra på det hela så är de fulla med rullgrus november-maj. Jag låter mycket konsekvent bli att använda sådana cykelbanor, vilket förmodligen besparat mig en hel del problem de senaste 25 åren.
Cykelfälten på hornsgatan, mellan Zinekn och Mariatorget, är bland de bästa i Stockholm.


Dmitri F

Cykelbanor innanför parkering fungerar alldeles utmärkt och är både bekvämare och trevligare att cykla i. Att behöva öka uppmärksamheten i korsningar är bättre än hela tiden behöva oroa sig över att bli påkörd bakifrån, kastad ut i vägen av en bildörr eller bli prejjad av en buss som ska parkera.
Problemen med att synas kan lösas genom att förbjuda parkering 10m framför korsningar (är ju redan), och är det dessutom röd beläggning och nivåskillnad så är fotgängare inget problem. På götgatans cykelbanor (mellan skanstull och medis) ser man sällan fotgängare eftersom det är extremt tydligt var cykelbanan går.
Sen är det dessutom så att många av Stockholms cykelbanor är för smala och då blir problemen med fotgängare och omkörningar större.
Jag upplevde ingen osäkerhet i korsningar eller några fotgängare i cykelbanorna i Köpenhamn där nästintill alla cykelbanor ligger mellan trottoar och parkering.
Däremot blev jag nästan påkörd av en buss som skulle parkera och körde rakt över ett cykelfält, dagen efter jag återvände till Stockholm. Och samtidigt så blockeras de flesta cykelfält av högersvängande fordon oavsett om de ser dig eller inte, för att de skiter i vilket.
Dessutom lider cykelfält av kronisk dubbelparkeringssyndrom. Något som jag noterade även i Amsterdam – så det handlar inte bara om ”kultur”, det handlar om att en vit linje inte utgör något större hinder för bilföraren och inbjuder till dubbelparkering.
I Stockholm har många cykelbanor dessutom byggs fel i många år, precis som Krister påtalar här på bloggen, med dålig separation, otillräcklig bredd och knasig design i korsningarna. Det är där problemet ligger.
Att vissa cyklister föredrar att cykla med biltrafiken är inget fel. Men de flesta vill ha den upplevda tryggheten som separerade cykelbanor ger (siffror finns). Det är det enda sättet att öka antalet cyklister till nivåer som kommer i närheten av Köpenhamn eller Nederländerna.


Dmitri F

Vad gäller de nya cykelfälten på Hornsgatan så har de en ”redeeming quality” och det är att de är breda och går rakt. Men dessa faktorer kan även finnas på cykelbanor som går mellan parkering och trottoar.
Det är inte konstigt att cykelfälten på Hornsgatan känns bra, när de är raka och inte åker upp och ner hela tiden.
Jämför med andra cykelbanor i Stockholm t.ex de som syns i artikeln ovan.
Vi har även lite cykelbanor på Sveavägen, Götgatan och Hornsgatan. De flesta av dessa är smalare än hornsgatans nya cykelfält. De skumpar upp och ner i varje korsning, inför varje busshållplats eller parkeringsplats. ”Rampen” är för kort och därför blir lutningen obekväm, kanske är nivåskillnaden för stor mellan cykelbana och bilväg.
Samtidigt spottas man ut i trafiken vid varje korsning, gärna med en tvär kurva, och plötsligt cyklar man bredvid bilarna igen, för att några meter senare pricka en liten sned infart och uppfart till cykelbanan. Man måste sakta in rejält och hålla uppsikt bakåt, dessutom är det viktigt att inte bli omkörd just då, eller att köra om.
Det här betyder inte att cykelfält är bättre, bara att de cykelbanor som finns i Stockholm är usla.
Trots detta, så används dessa usla cykelbanor av nästintill alla cyklister. Även på vintern när jag själv ofta cyklar i bilvägen, envisas många med att försöka forcera snömodden på de uselt plogade cykelbanorna.
Om cykelbanorna hade varit breda, raka och deras nivå obruten eller åtminstone hanterad med längre ramper eller lägre nivåskillnad, om de dessutom fanns på alla stora gator – då kanske jag kunde övertyga mina polare att ta upp cykeln som transportmedel. Än så länge får jag höra att jag är galen som vågar cykla ute i trafiken.
Vi som är insatta vet också att statistiskt så är cykling säkert. Men människor är inte rationella.
Men när en SL-buss svänger in till sin hållplats över ditt cykelfält medan du fruktlöst bankar på dess bakdörr, är det svårt att tänka på statistiken.


Per Stenberg

Bläddrade igenom några av de handböcker du brukar hänvisa till, bl.a. Cykeln i staden. Upptäckte då att i slutet, s 76, finns en Checklista för genomförande av cykelinvesteringar. Verkar som man överhuvudtaget inte följer den för om man gjort det så skulle vi se få av dessa brister och rena faror som du visar. Vad håller dessa yrkesmän och yrkeskvinnor på med? Följer de någonsin upp sina arbeten och studerar hur det blev? Och hur kan ansvariga politiker låta detta fortgå, vill de verkligen få all denna skit i halsen?


Johan G

Bra artikel som vanligt Krister!
Sedan vet jag inte om det är politikernas färg eller om det är annat som är problemet.


Johan G

Bra artikel som vanligt Krister!
Sedan vet jag inte om det är politikernas färg eller om det är annat som är problemet.


Cynisk Cyklist

Som vanligt ett utmärkt inlägg.
Man missade chansen att hävda att den vackert böljande muren (för att få plats med sidoförskjuten cykelbana) skulle påminna/spegla vågorna i vattnet nedanför 😉
Just dylika avsmalningar med stolpe mitt i att cykla på är populära på rätt många ställen (på mer eller mindre nyanlagda cykelbanor), nu när jag blir påmind om eländet. Månne en ingrodd ovana man skaffat sig.
Tänker man inte på att om man gör det svårt eller omöjligt för cykelkärror och lastcyklar (smalt, höga kanter, och/eller mycket tvära kurvor), gör man det också svårt eller omöjligt för handikappcyklar? Ska det inte vara lika åtkomlighet? Å andra sidan finns det ju även cyklister som anser att cykelkärror, lastcyklar, trehjulingar och liknande inte hör hemma i en stad.


Krister Isaksson

Johan G, det händer under tiden då M har makten, då M beslutat om ÖP, Framkomlighetsstrategin och nya Cykelplanen. Då M säger att staden ska bli en cykelstad i världsklass. Då får man också ta sitt ansvar och styra skutan åt det hållet. Detta och andra exempel tycker jag visar att ingen står vid rodret och man har helt tappat kursen. Alt så skiter man i det, målar upp ridåer och säger fina ord. Bägge är lika allvarligt och visar på stora brister i politiskt ledarskap.


Krister Isaksson

Cynisk Cyklist, Tack! Fråga två arkitekter/landskapsarkitekter och du kan få två helt olika svar på gestaltning av muren/strandpromenaden. Och därmed helt olika konsekvenser för cykeltrafiken. Och cykel kommer sist ii rangordningen…
Ja, stolpar i CB är mycket vanligt…


Krister Isaksson

Per, Ja visst skulle det se och vara bättre för stadens cyklister, gående, bilister och bussförare om staden i större utsträckning valt att följa och arbeta efter sina cykelhandböcker. Nu väljer man en linje som mer handlar om att göra så många avsteg från dem som möjligt. Inte för att det som står/finns i dem är dåligt utan för att man helt enkelt inte prioriterar cykel.


Andreas

Suverän serie! Har en fråga: känner du till/har cyklat i gc-tunneln under Mikrofonvägen? En tämligen nybyggd tunnel på ett stort pendlingsstråk i södra Sthlm. Skulle vara kul att höra dina synpunkter på tunneln!


Krister Isaksson

Andreas, tack! Jo jag känner till tunneln under Mikrofonvägen. Dessvärre allt för väl. Historian om tunneln är denna: Jag arbetade då på Trafikkontoret och fick ritningar på granskning från Exploateringskontoret på tunneln, tror det var 2005. I mitt yttrande över tunneln, dess utformning och anslutande gc-vägar påtalade jag att den innehöll i stort sett ALLA FEL en tunnel kan innehålla. Dålig sikt, för smal, tvära, smala och branta anslutningar, ingen separation G och C mm. Jag föreslog annan utformning allt bro. Inget av detta brydde sig Exploateringskontoret eller ledningen på Trafikkontoret om, jag blev överkörd och tunneln byggdes med alla sina fel och brister. Sedan den färdigställts har det skett fler olyckor i tunneln än under en 10-års period innan då¨passage skedde i plan över fyra körfält. Motivet för att bygga tunneln var ökad trafiksäkerhet…
Det som hänt sedan dess är att i stadens nya cykelplan 2012 finns nu ett förslag på cykelbro över Mikrofonvägen. Man kan säga att jag efter ett antal år fått upprättelse för att man inte tog hänsyn till mina synpunkter. Tyvärr har det skett till priset av blod och tårar då människor skadat sig på denna plats.


Jonatan

Angående skylten för övergångsställe. Är den där för att visa att det är ett övergångsställe på vägen eller ska man tolka den som att det är ett övergångsställe även på cykelbanan?


Krister Isaksson

Jonatan, det är även övergångsställe på cykelbanan, alla passager har inte målats ännu. Det saknas även cykelsymboler och mittlinje på delar av sträckan.


Jonatan

Tack för förtydligandet. Och tack för en mycket intressant artikel!


Krister Isaksson

Jonatan, tack själv! Nästa vecka kommer del 4 i serien.


Magnus H

Jadu, hur lyckas man med en sådan här grej? Det måste de ju fixa till! Förslagsvis, flytta in stolpen ända till muren (bättre än inget), och ersätt den stenlagda utbuktningen med asfalt och måla ev. en liten refug för gående på cykelbanan. Då går det i alla fall att köra rakt när inga gående är där. Och så går det att ploga… 😉


Krister Isaksson

Magnus H, det kan jag lova dig kommer ALDRIG att ske…


Hans Bjerhag

Intressant. Låter i mina öron mer som dålig/okunnig projektör, projektledning än något annat. Borde inte Cykelfrämjandet kunna erbjuda/kräva kurser i ”Planering av cykelbana”? Jag håller med om att det är beklämmande att nys cykelbanor byggs med så allvarliga brister. Dock är min uppfattning att det inte är i den politiska ledningen den största bristen finns, dylikt kan nog hända oavsett ledning. Det är mer på projektering och projektledning vi borde klaga och hjälpa till. Kanske ett krav i upphandlingen av cykelbaneprojektörer borde vara att de själva är cyklister?!


Krister Isaksson

Hans, det är självklart inte svart eller vitt. Men ramverket, den grundläggande synen på hur cykel ska hanteras i staden, vilka förutsättningar och prioriteringar som görs är genom politiska beslut. Och jag tror att när vi kommer till slutet av denna serien då kan vi se ett stort systemfel, inte enstaka fel och brister, som upprätthålls av den förda cykelpolitiken. Det finns inga krav på förvaltningarna att ändra, att göra bättre när staden växer och byggs ut. Krav som ju rimligen ska komma från den politiska ledningen. Återkom gärna i slutet av serien för mer av denna diskussion.


Andreas

Hans, jag har förståelse för att Moderaterna inte skall gå och undersöka/kvalitetssäkra vartenda bygge själva. Det är befängt. De skall ej heller bygga själva. Det är Trafikkontoret – gissningsvis – som fallerar.
Dock, och detta är hela clinchen, är det de styrande politikernas ansvar att de har en förvaltningsorganisation som fungerar. Att de går in och ser till att processer följs och att policies efterlevs. Om TK inte gör det då byter man ut de personer som arbetar där – dvs. de som inte sköter sitt jobb.


Krister Isaksson

Andreas, Jag skulle säga att i dessa fall, när staden exploaterar, är det flera förvaltningar inblandade. Det är Stadsbyggnadskontoret, det är Exploateringskontoret och det är Trafikkontoret. Detta tillstånd komplicerar det än mer, vi ser gång på gång att det fallerar och det gör att tydlig politisk styrning och uppföljning är av yttersta vikt. Åtminstone om man nu menar det man säger och fattat beslut om – en cykelstad i världsklass…


Erik Johansson

Ja lösningen med ett öra som går ut i körbanan vore att föredra, skulle vara kul att få fördelarna med öron som cyklist, de är ju tyvärr inte så roliga att möta i hårdtrafik om det inte finns cykelbana. Fast även om de inte är roliga så tycker jag att de bidrar till en trevligare trafikmiljö.


Krister Isaksson

Erik, här har man ju dessvärre lagt ”örat” på cykelbanan…


Andreas

Krister, tack för förtydligande – jag opponerar mig inte mot din kunskapsrikedom. Min poäng var att dessa förvaltningar skall utföra arbetet och de styrande politikerna har som ansvar att se till att sina förvaltningar fungerar. Det klarar de uppenbarligen inte så bra tyvärr….


Krister Isaksson

Andreas, helt överens med dig!


Magnus

Hej Krister!
Tycker att du gör rätt som lyfter fram felaktigheterna i stadsmiljön, men anser samtidigt att du gör det lätt för dig när du lägger hela skulden på beslutsfattarna. Du tror väl inte att någon politiker vill använda skattemedel till dåliga projekt? Mer anmärkningsvärt att konsulter som sitter på cykelkompetens ritar ”fel” för Stockholmarnas pengar. Antar att bolaget du företräder aldrig skulle föreslagit något liknande…
Vore kanske på sin plats att även visa upp bra saker som har åstadkommits den senaste tiden. Men det är kanske svårt om man företräder den andra sidan av den politiska eliten i stadshuset?


Krister Isaksson

Magnus, du kanske ska läsa fler av mina inlägg och läsa dem noggrannare. Har gjort många inlägg om bra cykelinfrastruktur, mängder av bilder och text om det. Du hittar den dock inte i Stockholm.


Krister Isaksson

Magnus, Vad får dig att tro att det finns cykelkompetens på konsultföretag? Låt oss gå igenom några grundläggande marknadsprinciper. Konsultföretag är inte mycket annat än en spegling av sin omvärld, sina kunder och beställare. Nu vet vi att det ser mer eller mindre så här illa ut i hela landet vad gäller cykelinfrastruktur. Detta innebär ju att det finns en liten efterfrågan på ’cykelkompetens’. Inte särskilt många beställare (kommuner, trafikverket mfl) är beredda att betala lite extra för detta. Och välskötta företag sitter ju inte med varor/tjänster som ingen efterfrågar, det är inte bra företagsekonomi. 
Så då är vi mer eller mindre i en situation att man får det man betalar för. Så resoneras det ju inte om man ska gestalta ett nytt område – då är det in med arkitekter och landskapsarkitekter, inte heller så om man bygger en bro – in med konstruktörer. Eller om man ska bygga fina hus – då har vi en arkitekttävling! Nu ska vi göra lite cykel – det kan väl vem som helst, behövs ingen särskild kompetens, det är ju bara cykel. Några smala streck på ritningen, gärna tillsammans med gående, blir billigare så. Precis det som Cyklingsutredningen kommit fram till.


Magnus

Tack för svar. Jag avser inte att läsa din blogg mer detaljerat, men tolkar ditt svar som att du har ett antal positiva exempel på cykelinfrastruktur. Tycker dock att det är anmärkningsvärt att du inte kan komma med ett enda exempel på bra cykelinvesteringar i Stockholm. Min slutsats är att du inte vill att det ska finnas några bra cykellösningar i Stockholm för du tycker inte om den sittande majoriteten och du skulle aldrig ge dem beröm för något eventuellt bra som de gjort. Jag är dessutom frågande till hur du uttrycker dig om branschen och även trafikkontoret. Läser man mellan raderna säger du att dina före detta kollegor på trafikkontoret helt saknar kompetens och att branschen inte är förmögen att tänka på egen hand. Det är uppenbarligen bara du som besitter den här värdefulla kompetensen.


Krister Isaksson

Magnus, du vill inte läsa mer, du tolkar, läser mellan raderna, drar märkliga slutsatser och lägger ord i min mun. Underbart!


Cynisk Cyklist

Man får väl vara glad så länge de inte gör som i Karlstad, gör konst (eller ”konst”) av vägmarkeringar på gc-vägen (http://nwt.se/karlstad/article1375976.ece). Är inte markeringarna förvillande nog som det är och är inte gc-vägarna ojämna nog?
(Läser man mellan raderna behöver man inte begränsas av vad som står på raderna.)


Krister Isaksson

Cynisk Cyklist, fast jag tycker om tanken på att uppmärksamma cykel med konst som man gjort i Karlstad. Sen kanske metoden med vägmarkeringsmassa inte var det klokaste. Det är ju inte helt ovanligt att man lägger ner miljoner på smycka vägmiljöer: http://www.bicycling.se/blogs/kristerisaksson/skilda-varldar.htm


Cynisk Cyklist

Uppmärksamma cykel med konst är en bra idé, att leka med vägmarkeringar en riktigt usel idé. (Jag inbillade mig att det fanns lagar som reglerade hur dessa kan & får se ut, men så är uppenbarligen inte fallet, i alla fall inte för cyklister.) Skulle man göra det med vägmarkeringar på ”bilväg”? Inte en chans. Det skulle ju kunna störa trafiken & vara farligt. Att vägmarkeringar blir hala när det regnar, i bästa fall är ojämna (finns ett skäl till varför de används för att få ner hastigheten på cyklister) och att ”konstnärliga” dylika får barn & andra att cykla på alla möjliga sidor av vägen (och bokstavligen av vägen) behöver man ju inte tänka på: det drabbar ju bara cyklister (och fotgängare) och inga viktiga/riktiga trafikanter.
Utsmyckning kring ”riktiga” vägar brukar man väl försöka utforma så att de hjälper snarare än stjälper trafikanter – med undantag för den ökända dimman i rondellen förstås.


Krister Isaksson

Cynisk Cyklist, precis. Därför jag skrev det tidigare inlägget ”Skilda världar”. Man forskar, lägger ner miljoner för att skapa ’stödjande’ vägmiljöer. Med cykel leker man på sandlådenivå – leksakstrafikanter


Thomas Egrelius

Bilden med Herr Gårman och stoppförbudsskylten en bit bakom vid muren. I somras stod här ofta en glassvagn intill muren mellan Herr Gårman och stoppförbudet. Vilket lämnade väldigt lite utrymme mellan stolpen vid övergångsstället och glassvagnen att passera på. Ännu mindre när soldyrkarna från andra sidan muren ville ha sina glassar.
Tyvärr kom jag mig aldrig för att undersöka om tillstånd för vagnen fanns eller varför den stod på cykelbanan. Själv väljer jag alltid bilfältet här av skäl som du tydligt belyser i texten.


Krister Isaksson

Thomas, tveksam till att det det fanns tillstånd. Var nog en kreativ näringsidkare som tog i anspråk det han ansåg var nödvändigt att ta i anspråk. Eller så var det glasslangning åt cyklister! 😉


A Appelqvist

Just på Hornsbergs strand vore det väl mycket bättre att skippa cykelbanan helt. Där är väl ett typiskt ställe där det skulle fungera att blanda bilar och cyklar. Mer plats för alla! Win, Win, liksom


Krister Isaksson

A Appelqvist, så kan det nog vara. Lite trist att behöva konstatera det när stor pengar lagts ner på något som har dålig funktion dock. Dyra läropengar…
Och får cyklingsutredningen som den vill så måste vi framöver cykla på cykelbanan om sådan finns!


Anders

Nu har man byggt klart den sista biten ned mot Piren krogen. Efter att ha läst denna post var jag ju givet mycket nyfiken på om de skulle fortsätta på samma korkade sätt. Helt rätt, vilket lågoddsare, fortsatt bygge har samma fina inskränkningar i cykelbanan med tillhörande stolpe.
Snyggt jobbat som vanligt.


Krister Isaksson

Anders, nej det var verkligen ingen högoddsare. Lättare och billigare att köra på som vanligt. Och tänk på estetiken, hur skulle det se ut att göra annorlunda på en del av sträckan. Så kan vi ju inte ha det…


Per-Inge

Hej Lösningen vid Ekelundsbron lovade Pierre Savard, Explkontoret för2-3 år sedan att få ombyggd, Han fick också en skiss av mig på förslag till utformning.utan att belysningsstolpar skulle behöva flyttas.


Krister Isaksson

Hej Per-Inge, då får vi konstatera att ombyggnaden av korsningen står inte högt på prio-listan. Den verkar inte finnas på listan överhuvudtaget. Ditt svar bekräftar ju också vad stora delar av denna serie handlar om – INGEN BRYR SIG och det i alla led. Cykeltrafik är satt på undantag och kan erbjudas vilken skit som helst. Vi skulle aldrig se en korsning för motorfordonen hanteras på detta sätt, knappast heller en bussåtgärd. Och svaret från ansvariga politiker är: visa hänsyn, det är trångt, vi har den stad vi har.
Här har nu ExplK och TK en gyllene chans att göra en mycket bra cykelpassage eftersom den ännu inte är byggd, en hastighetssäkrad och där cykeltrafiken ges företräde. Istället för en lösning som är så billig som möjlig och där det handlar om att undvika flytt av stolpar. Jag undrar vad det kommer att bli…


Krister Spolander

Sett att det på senare tid varit en massa snack om stolpe mitt i vägen. Så här ligger det till.
Stolpe mitt i vägen har två syften. Det ena är att skärpa cyklisternas uppmärksamhet. Det gör att olycksrisken minskar. Säkerheten ökar.
Det andra är att selektera. De cyklister som inte skärps, kolliderar istället med stolpen och då är man av med dem. Får skylla sig själva.
Sen återstår bara en massa skärpa cyklister. Till glädje för alla, särskilt Trafikkontoret som kan fortsätta med att placera stolpar mitt i vägen.Lämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*

Blogg

Moderat cykelpolitik del 2


Serien om moderat cykelpolitik och möjligheterna att skapa bra cykelinfrastruktur när Stockholm växer och bygger nytt fortsätter här med del 2.

Bakgrund: År 2006 tog alliansen över makten i Stockholm. Moderaterna innehar ordförandeskapet i samtliga av de nämnder som fattar beslut som i större eller mindre omfattning påverkar cykelinfrastruktur. Dessa politiska nämnder är: Stadsbyggnadsnämnden, Exploateringsnämnden och Trafiknämnden. Till sitt förfrågande och för att förverkliga sin politik har sedan dessa nämnder sina resp. förvaltningar: Stadsbyggnadskontoret, Exploateringskontoret och Trafikkontoret.

Låt oss börja detta inlägg med några utdrag ur handboken Cykeln i staden – Utformning av cykelstråk i Stockholms stad:

”Vid utbyggnad prioriteras cykelvägnätet i cykelplanerna. Vid nyexploatering och förtätning är det viktigt att cykeltrafiken och nätbildningen tas med i planeringen från början. Om inte cykeltrafiken redovisas i en trafikplan för området bör en särskild cykelplan tas fram för det nya området och revideras när förutsättningarna ändras.”

”Prioritering i korsningar med sekundära lokalgator eftersträvas liksom god sikt, tillräckliga radier på det separata cykelvägnätet, god kvalitet på beläggningen osv.”

”Nedförsbackar gör att cyklisterna ökar sin hastighet. Längre bromssträckor och större krav på svängradier gör att detaljerna måste utformas särskilt noga vad beträffar t ex bredder, beläggning, avstånd till fasta föremål och sikt.”

 

Hägerstensvägen

Denna väg utgör en viktig länk i söderorts cykelvägnät. Sträckan binder ihop innerstadens många arbetsplatser med stora bostadsområden så som Midsommarkransen, Aspudden, Örnsberg, Axelsberg, Mälarhöjden och Bredäng. Sträckan fanns med redan i cykelplan 2005 och är utpekad som pendlingsstråk i stadens cykelplan med en målsättning att cykelbanor ska byggas till Mälarhöjden.


Stockholms stads cykelkarta

Sedan mitten av 1990-talet har det funnits enkelriktade cykelbanor på delar av sträckan och i samband med en exploatering och byggandet av flerfamiljshus för några år sedan möjliggjordes utbyggnad av cykelbanorna i den västra delen av sträckan. Inte lång tid efter att cykelbanorna stod klara inkom klagomål från allmänheten och boende. Ärendet togs upp i Trafiknämnden 2012: Vindfång i gångbanan och portar som går utåt gör att gående ”tvingas” ut i cykelbanan och cyklisterna cyklar där fort! Det här låter ju inte bra. Så hur ser då dessa nya cykelbanor ut? Nedan följer några bilder från platsen.


Vindfång, utåtgående portar och elskåp i gångbanan = redan smal gångbana blir smalare (1 m) = gående i för smal cykelbana


Stolpar på hela sträckan är placerade för nära den redan smala cykelbanan. Utfart från parkering/garage i mycket dålig sikt och cykelbana i nedförsbacke.


Ingen skyddsremsa mellan parkerade bilar och cykelbana/cyklister. Inget skydd för cyklister mot dörrar som öppnas, ingen plats för passagerare att stå på. Skyddsremsa finns dock på andra sidan, där parkeringsförbud råder…


Bilist på väg ut från parkering, cyklist på väg nedför på cykelbana. Hur ska dom kunna se varandra, kunna samverka, visa hänsyn?

Cykelbanornas bredd är 1,25 m på hussidan och 1,5 m på andra sidan. Detta är under de minmått som finns i stadens handbok Cykeln i staden. Där anges ett minmått på 1,5 m. Dock så anger även handboken att vid uppförs- och nedförsbacke, vilket råder här, behöver bredden ökas iom ökad fart nedför samt mer vingel/större hastighetsspridning uppför. Klassificeringen av stråket, dvs. ett pendlingsstråk, gör också att större bredd än 1,5 m motiveras.

Vidare kan vi se att placeringen av belysningsstolpar inte följer handboken utan är placerade i direkt anslutning till cykelbanan utan tillräckligt skyddsavstånd. Detta får till följd att de utgör påtaglig fara för cyklister samt gör ju i själva verket cykelbanan ännu smalare och tvingar cyklisterna ännu närmare gångbanan/portarna. Vi ser också på den cykelbana som går i uppförsbacke, där parkering är tillåten utmed kantsten, att det saknas en skyddsremsa mellan cykelbanan och körbanan. En skyddsremsa som finns angiven i stadens handbok och som är till för att skydda cyklister mot uppslagna dörrar och ge utrymme för bilpassagerare att kliva i/ur bilen. De smala cykelbanorna har också fått till följd att man varit tvungen att handlägga asfalten på cykelbanan då få asfaltsläggare är så smala för att klara uppgiften. Resultatet blir en mycket ojämn beläggning och därmed dålig komfort för cyklister.

På baksidan av fastigheterna finns parkeringsplatser och garage och utfart från dessa sker över gång- och cykelbanan. Det anmärkningsvärda med detta är att sikten är mycket dålig för såväl cyklister som bilförare vid utfarten. Lägg där till att cykelbanan ligger i nedförsbacke. Det finns överhuvudtaget inga åtgärder i form av hörnavskärningar på husen, speglar för bilister, varningsskyltar till bilisterna att de korsar en cykelbana etc. Och i handboken kan vi läsa: ”… detaljerna måste utformas särskilt noga vad beträffar t ex bredder, beläggning, avstånd till fasta föremål och sikt.”

Då måste vi ju vi ställa oss frågan: varför blev det så här? Det kan illustreras genom bilden nedan:


Berg och träd på baksidan, anledningen till att inte göra ett större ingrepp för att få plats med det som behövs för uppnå och säkerställa grundläggande funktioner.

Bilden visar hur det ser ut på baksidan av de nybyggda husen, en bergssluttning med träd och grönska. Här var det inte ”ekonomiskt försvarbart” att göra ett större ingrepp än vad som gjordes. För att få till en acceptabel standard på såväl gång- som cykelbanan handlade det om ett ingrepp på ca 3-4 meter. Jag upprepar 3-4 meter. Husen hade då kunnat placerats längre in och grundläggande funktioner för mänsklig förflyttning hade fått plats framför husen. Husen kunde heller inte byggas annorlunda, exempelvis smalare, för att ge tillräcklig plats åt gång och cykel. Priset för att inte göra detta får nu cyklister, gående och boende betala för lång tid framöver. Husen ska väl stå här i kanske 50 år eller så och någon överdäckning av tunnelbanan för att kunna flytta gatan är väl inte heller aktuell de närmaste 15-20 åren. Så det är detta tusentals cykelpendlare dagligen har att stå ut med i en cykelstad på väg mot världsklass. Och ser vi hur cyklingen utvecklas i Stockholm kommer antalet som cyklar här bara bli fler och fler.

Ytterligare en fråga som bör ställas är hur staden kan godkänna ett bygglov med vindfång i gångbanan och utåtgående dörrar?

Vi kan också tydligt se ytterligare en konsekvens av denna bristfälliga infrastruktur för cyklister, nämligen den att många väljer att cykla i körbanan då cykelbanan har så stora brister.


När cykelinfrastrukturen har stora brister, när den inte känns och är säker, när framkomligheten är dålig, väljer många att cykla i körbanan

Detta är ju ett kraftigt underbetyg från den grupp man avsett lösningen för. Var det tanken med denna mångmiljonsinvestering? I staden där cykeln ska ha en framträdande roll och goda förutsättningar? Vad värre är att mycket lite går nu att göra åt dessa stora brister. För precis som det moderata trafikborgarrådet brukar säga så går det inte att riva och flytta husen. Och jag tror inte heller trafikborgarrådets uppmaning till ökad hänsyn är lösningen på dessa av staden inbyggda brister. Man kan ju fråga sig var hänsynen från stadens sida är, var är hänsynen för olika trafikantgruppers behov, för deras trygghet och säkerhet när staden skapar dessa miljöer?

Det finns ju en lösning som kan påbörjas imorgon: Ta bort kantstensparkeringen och smalna av körfälten. Fördela sedan ut dessa ytor på gång- resp. cykelbanorna. Tror ni det kommer ske? Man får inte så många chanser när man bygger stad, därför är det så viktigt att göra balanserad och väl avvägda lösningar från början – att ta hänsyn till alla. Därför finns handböcker som redan är en avvägning av olika trafikanters behov, vilken trafikmiljö som behövs för att olika grupper ska kunna samverka i trafiken, ha rimlig framkomlighet och säkerhet. Här ser vi ett exempel på där det havererade rejält. Tyvärr är det bara ett av flera exempel när det gäller nybyggnation och cykel i Stockholm och jag återkommer med fler i serien moderat cykelpolitik.

Genomgången av den nybyggda sträcka visar också det skrämmande faktumet att den nya cykelinfrastrukturen har sämre standard än den befintliga som är över 15 år.


Den ”gamla” sträckan från mitten av 90-talet är bättre: Bredare cykelbana, bredare gångbana, bredare separation mellan gående och cyklister, skyddsremsa mellan parkerade bilar och cykelbanan. Stolpplaceringen brister dock

Klagomålen från allmänheten har nu fått till följd att efter beslut i Trafiknämnden har Trafikkontoret målat sk. rumble strips tvärs över cykelbanan för att göra cyklisterna uppmärksamma på att gående tvingas ut i cykelbanan. På så sätt hoppas staden få cyklisterna att vidta nödvändiga åtgärder för undvika incidenter/kollisioner. Det är alltså enbart cyklisterna som ska vara uppmärksamma samt vidta åtgärd för att undvika incidenter/kollisioner. Det är cyklisterna som får ”betala” för alla dessa allvarliga brister som staden byggt in i sin konstruktion, betala genom en ännu sämre komfort. Brister som uppstått då staden medvetet frångått sina egna riktlinjer. Cyklisternas situation, säkerhet och framkomlighet har ju överhuvudtaget inte förbättrats genom denna åtgärd. Tvärtom så ger denna åtgärd skenet av att det enbart är cyklisterna som är orsaken och problemet till förhållandena på Hägerstensvägen. Och detta för att de cyklar som man cyklar och cyklar där de är anvisade att cykla – på cykelbanan.

OBS! Jag kanske ska tillägga två saker:

1, Underrubriken till stadens översiktsplan är: Promenadstaden. Det blev väl inte särskilt bra för gående här heller…

2, Körfältsbredder för biltrafiken och ytan att parkera bilen utmed kantsten håller självklart angiven standard. Så att det är enkelt, tryggt, säkert och funktionellt att såväl förflytta sig med bil som att parkera den…

Vi har den stad vi har – det får inte plats…

Andra delar i serien:

EDIT 20130903:

Så här ser det ut vintertid på Hägerstensvägen, en snövall upplogad vid påfarten och sedan läggs snövallen på cykelbanan. Även skyltningen är felaktig då den visar gemensam gc-bana.


Hägerstensvägen vintertid, cykelbanan går inte att använda. Foto: Olof

 

EDIT 20140118:

Den 19 november beslutade Trafiknämnden att cykelbanan på södra sidan ska skrotas och att cykling ska ske i körbanan tillsammans med bil- och busstrafiken. Så återigen är det cyklisterna som får betala det högsta priset för urusel planering och en total oförmåga att följa grundläggande råd och riktlinjer vad gäller cykelinfrastruktur. Läs mer här om skrotningen.


Antal kommentarer: 39

Erik Sandblom

Jag tycker lite synd om alla som tror att Stockholms cykelbanor och cykeltrafik är representativa för vad cykling är för något. Att det byggs på det här viset är en bidragande faktor till att många blir så uppretade över cyklister.
Bra bilder och förklarande text, tack för det Krister!


Gunnar Larsson

Det är väl bara att slå ihop vägen och cykelbanan. Eftersom cykelbanan inte kan cyklas på så måste man cykla på vägen och då får fotgängare bättre plats på cykelbanan.
Sedan måste det vara 30-zon.
Jag skulle aldrig cykla på den cykelbanan. Fullständigt livsfarlig.


jesperC

Som sagt, tycker näst sista bilden visar på en bra lösning i just det här området (och många andra).
Använd körbanan och lämna trottoaren till gångtrafik.


Johan G

Det är inte lätt att vara tung.
Bra skrivet Krister!


Bruse

Det behöver ju inte vara cykelbanor exakt precis överallt! I tätbebyggt område, som i detta fall, bör det vara max 20-30 km/h för all fordonstrafik, och då är det slöseri med plats och pengar att bygga cykelbanor.
Innan det fanns så mycket cykelbanor som idag, samverkade alla i trafiken, för de var vana att bilar, cyklister, bussar osv var på samma ställe. Nu när vi har fått ett slags apartheid så är både cyklister och motorister ovana och rädda för varandra. Och rädda människor är farliga.
Det har blivit någon religiös övertro på att cykelbanor, liksom cykelhjälm, är lösningen på alla problem. Tvärtom vill jag säga, det är nog roten till många problem idag.


Pelle

För att överleva med bibehållen mental hälsa får man som cyklist i staden Stockholm anamma någon slags filosofi som går ut på att alla människor är i grunden goda och jag cyklar för att bli glad och prövningarna på vägen ger mig bara ökad visdom och erfarenhet. Live and let live, liksom. Men mycket bra skrivet och fortsätt Krister, du har allt stöd, och kanske mina barn-barn kan cykla på Köpenhamsvis i alla fall.


Andreas Dammert

Snyggt och välformulerat. Jag är glad åt att vi har så initierade skribenter i vår stad – det måste ju hjälpa. Samtidigt blir man sååååååååå deprimerad av att läsa om den här inkompetensen eller attityden att man skiter i cyklisterna (för det ser man prov på mycket ofta).
Keep it up Christer!!!


Trafikistan.se

Jag skickade just in en fråga till Stockholms Stad:
/===Min fråga===\
Detta är en fråga, men jag fick bara välja mellan beröm, idé och klagomål. Då blev det klagomål.
Krister Isaksson beskriver hur gång- och cykelbanor ordnats på Hägerstensvägen i samband med nybyggnad av hus. Utformningen lämnar ytterst lite utrymme för oskyddade trafikanter och skapar flera olika konflikter som i första hand berör cyklisterna. En efterjustering har bara syftat till att hindra cyklisterna lite extra.
Jag undrar vilka motiv och preferenser som ligger bakom avvägningen mellan trafikslagen. Läs Kristers noggranna och illustrerade analys på http://www.bicycling.se/blogs/kristerisaksson/moderat-cykelpolitik-del-2.htm . Ert svar kan med fördel lämnas där, eftersom fler är intresserade av att förstå de bakomliggande prioriteringarna.
\======/
Det fick ärendenummer KC-903148


Martin Holt

Bra val Krister.
Jag cyklar aldrig på cykelbanan där. Livsfarlig. Jag väljer att ta plats i trafiken.
Ett par kompletering…
Det tog 2 år plus att bygga cykelbanan och under tiden fanns det ingen skyltat alternativ – man var tvungen att hitta en väg genom industriområdet. Det är typisk.
Det finns en rondell lite längre upp mot Mälarhöjden där cykelfält finns på utsidan – igen, livsfarligt – cyklister förväntas cyklar längst ut mot kanten med risk för svängande bilar på insidan istället för att vara en del av trafik. Känns som ingen orkade tänka till där.


Krister Isaksson

Erik, tack!


Krister Isaksson

Johan G, tack!


Krister Isaksson

Pelle, tack! Själv börjar jag tvivla och tror inte Sthlm blir en cykelstad under min livstid. Hoppas jag har fel.


Krister Isaksson

Andreas, stort tack! Era positiva ord värmer verkligen.


Krister Isaksson

Trafikistan.se, vi får väl se om o när svar kommer. Och vad det innehåller!


Patrik Stenlund

Intressant text om bedrövliga förhållanden för cyklister (och gående). Kan för lite om stads- och trafikplanering men sker inte det över många år, ja ibland över mandatperioder? Det jag menar är kan M ha fått ärva dessa dåliga förutsättningar?


Krister Isaksson

Patrik, visst är det så att stadsplanering många gånger sträcker sig över långa tidsperioder, se bara Slussen och den följetången. Men M har haft makten i 7 år, de har haft insyn i detta projekt innan 2006 utan några reservationer vad gäller cykel. När M kom till makten 2006 så var deras första utspel/direktiv till Trafikkontoret att ta bort cykelbanorna på Folkungagatan, Karlavägen och Sturegatan. Detta följdes sedan av ett försök till policybeslut om att inte bygga cykelbanor på huvudgator. De har inte fattat några beslut sedan 2006 om att förändra/förbättra för cykel på Hägerstensvägen vilket de haft möjlighet att göra. Först 2012 fattar de beslut som berör cykel och då genom att besluta om att måla sk rumble stripes på cykelbanan, dvs en försämring för cyklister. Inget annat, inte ens en återremiss för att undersöka om det finns några förbättringsmöjligheter för cykel. Med andra ord så är M nöjda med som det är på Hägerstensvägen.


Jocke von Scheele

Som många redan konstaterat: en helt livsfarlig cykelbana; alla kloka cyklister väljer körbanan här istället. Och jag vill även instämma med dem som ifrågasätter denna placering av cykelbana, oavsett bredd. Ligger cykelbanan mellan parkerade bilar och gångbana, så kommer den tyvärr alltid att vara fotgängarterritorium i praktiken. Om det är 30-sträcka för bilarna där så går det alldeles utmärkt att cykla bland bilarna. I synnerhet om man använder utrymmet från den värdelösa cykelbanan och gör en bred körbana för både bilar och cyklar. Bilparkeringen längs kantstenen känns också rätt onödig.


Erik Johansson

Ang. cykla på gatan och sänka hastigheten, det är ett dåligt alternativ som visserligen fungerar för vuxna och redan erfarna cyklister men om man vill få folk att känna sig säkra och börja cykla så måste man se till att bilarna sköter sig, det innebär cykelbanor.
Det jobbigaste som faktiskt berörs i kommentarerna, är att i korsningarna möts alla dessa ganska dåliga cykelbanor, och det är nästan alltid olika lösningar på hur man ska ta korsningen, oftast behöver man cykla i dom regelbundet för att förstå dom. Jag lyckas även glömma bort hur man ska göra vilket gör att man får ”överraskningar”.


Dan Snis

En enkel lösning på just denna isolerade plats skulle vara att flytta parkeringen till andra sidan, riv bort cykelbanan och gör ”instick” mellan lyktsolparna för bilarna.
Bredda cykelbanan på andra sidan och gör den dubbelriktad samt ta bort trottoaren på den sidan. dvs endast dubbelriktad cykelbana.
Om jag inte minns fel så ligger vägavsnittet mellan två rondeller vilket innebär att om någon tänkte till lite så skulle cykeltrafiken i nerförsbacken ganska enkelt kunna ledas till rätt sida i rondellen.


Krister Isaksson

Erik, jag håller med dig, väl byggda och väl utformade cykelbanor behövs för att locka fler cyklister med olika ålder och olika färdigheter. Bra att du tar upp det där med enhetlig utformning. Så här står det i stadens cykelhandbok:
”För trafikanterna är en enhetlig och lättbegriplig utformning av stor betydelse
för framkomlighet, trafiksäkerhet och trygghet. En god och enhetlig standard med ett tydligt formspråk bidrar också till att marknadsföra cyklismen bättre och på så sätt bidra till målet om ett ökat cyklande.”
Detta går naturligtvis inte att uppfylla när cykel ständigt är satt på undantag…


Krister Isaksson

Dan, återigen dålig cykelinfra där cyklister ska behöva byta sida två gånger när de cyklar in mot staden. Och varför, jo för man byggt dåligt från början. Du tvingar ju på detta sätt även gående att byta sida då de inte får gå på cykelbanan.
Gör bra från början så slipper vi alla dessa dåliga nödlösningar. Skit kan inte lösas med mer skit.


Trafikistan.se

Det är bara *så* viktigt med enhetlig utformning. Min http://trafikistan.se/har-vi-koll/ handlar om att vår omvärldsbild är långt ifrån så korrekt som vi vill tro. Hjärnan chansar en hel del, vilket trollkarlar drar väldigt mycket nytta av.
Hjärnan försöker alltid fixa till sammanhang i de intryck den får. Uppfattar vi en helhet, t.ex. en korsning, känner vi igen oss genom den generella föreställning vi har om korsningar. Det hjälper oss att förstå dess delar, att få rätt förväntningar och bli uppmärksamma på rätt saker. Korsningen är en gestalt. Utformaren måste vårda gestalter och se till att de inte luras genom att omärkligt bryta det invanda mönstret. Vi måste kunna lita på dem och kan inte ständigt analysera allt från grunden.


Krister Isaksson

Trafikistan.se, stort tack för din kommentar och länk. Det fördjupar förståelsen och betydelsen av att sträva efter enhetlig utf. Något som ofta är mycket svårt då cykeltrafik ofta är satt på undantag och får så att säga ta det som blir över. Varje lösning/plats blir så att säga unik istället för tydlig och i bästa fall självförklarande.


Lina Gustavsson

Tycker det är så tråkigt att läsa en del av dina bloggar. Att behöva se och läsa hur illa offentliga medel används, vilka dåliga produkter som byggs. Produkter som är farliga, otrygga och inte går att använda. Varför måste jag fråga mig? Är detta yrkesmän och yrkeskvinnor som planerar, utformar och bygger detta? Vi ser ju inte samma katastrofala resultat när det gäller biltrafiken. Körbanor som är så dåligt utformade så bilisterna väljer/tvingas att köra på gångbanor, eller?
Tack för att du lägger ner tid och kraft på att belysa och visa oss detta. Kanske kan det vara ett bidrag till att förändra detta ständiga misslyckanden.


POVelo

Ännu en bra artikel om cykelinfrastrukturen. Jättebra att detta belyses tydligt.
Vad jag har förstått har Köpenhamn (ungefär lika stor befolkning) 16-17 cykelplanerare, Stockholm hade 1 tidigare (Krister Isaksson), hur många finns idag? Är det politiker som bestämmer över dessa mindre genomtänkta trafiklösningar? Varför är det inte proffs? När det gäller bilväg, är det väl proffs? Jag förstår att politiker skall bestämma över budgeten för infrastrukturen men inte utformning. Så länge det inte blir fler cykelplanerare med kompetens och tilldelade en ordentlig budget och befogenhet att bygga om kommer inget att förändras. Hur mycket det än snackas i media om cykelmiljarder och annat. De politiker vi valt nu besitter iallafall inte kompetensen det är allt för uppenbart.


Krister Isaksson

POVelo, Tack!
Jag skulle säga att det är sällan politiker (i Stockholm) är med och detaljutformar trafiklösningar. Dock, och det är hela poängen med inlägget så sätter de ramarna, de bestämmer spelplanen och spelreglerna. Sedan 2006 har bostadsbyggandet stått högt, om inte högst på dagordningen i Sthlm när det gäller infrastruktur. Att producera bostäder till uppsatta mål går så att säga före allt annat vilket ger ett tungt mandat att strunta i annat. Vidare så när M kom till makten 2006 så var ett av deras första direktiv till Trafikkontoret att ta bort cykelbanorna på Folkungagatan, Karlavägen och Sturegatan. Detta följdes sedan av ett försök till policybeslut att inte bygga cykelbanor på huvudgator. De har inte fattat några beslut sedan 2006 om att förändra/förbättra förutsättningarna för cykel på Hägerstensvägen vilket de haft möjlighet att göra. Dessa utspel påverkar förvaltningarna och deras ledningar i allra högsta grad. Du får inte många chefer som sticker ut hakan och som går mot strömmen i sådana fall. Utan experter och sakkunniga som protesterar och har invändningar blir överkörda i dessa fall och detta med den ständigt återkommande förklaringen att ”kompromisser är nödvändiga”, dvs. vi gör som vi brukar – bilen först. Moderaternas cykelpolitik blir sedan väldigt tydlig när ärendet om Hägerstensvägens brister kommer på deras bord 2012. Här har de då möjlighet att rätta till felen, att åstadkomma förbättringar för cyklister (och gående). Det görs inte utan beslutet blir att måla sk rumble stripes på cykelbanan, dvs en försämring för cyklister. Inget annat, inte ens en återremiss för att undersöka om det finns några förbättringsmöjligheter för cykel. Med andra ord så är Moderaterna nöjda med förhållandena för cyklister på Hägerstensvägen.
Jag kommer i serien försöka visa att bristerna på Hägerstensvägen inte är ett engångsfall utan något ständigt återkommande när staden byggs ut och växer.


Krister Isaksson

Lina, tack! Ja det är mycket märkligt och ett resursslöseri av stora mått. Och som du säger, det sker väldigt sällan när det gäller biltrafiken…


Mats Nilson

På senare tid har intelligensmaffian från gatukontoret spikat diverse skyltar i cykalbanan (norra sidan) TROTS att man kunnat fästa samma skyltar på gatstolparna invid!
Förekommer överallt, en slags ADHD ellar annan bokstavskombination där man fullkomligt gödslar med skyltar och stolpar.
Vill dock ge ett litet tips – det går en gammal väg söder om husen på Hägerstenssidan med gott om plats.
Skyltmaffian har dock enkelriktat sista delen där det blir vanlig väg. Bra mycket trevligare att cykla!


Krister Isaksson

Mats, jag känner till den gamla vägen och det är ju det som är så tråkigt, att den gamla är bättre, mer funktionell, än den nya. Borde det inte vara tvärtom? Är det utveckling och framsteg? Är det ett steg mot världsklass?


Dmitri F

Urk!
Ser inte fram emot vintern – man får cykla på bilvägarna igen för att komma fram… Blir det bättre i år tro? Fler sopsaltare? Finns det hopp om att cykelfälten hålls fria från snö?
Ser inte fram emot härket.


Krister Isaksson

Dmitri, tror det blir mer sopsaltare men långt ifrån tillräckligt. Cykelfälten har jag inget hopp om ännu…


Bob S

Håller fullständigt med Bruse.
I princip alla sk cykelbanor och kombinerade gång-och cykelbanor, som läggs på breddade trottoarer, verkar bara vara ett alibi för att få undan cyklarna från körbanan.
Nä, ändra lagen så att det inte är tvingande att använda cykel- eller gång och cykelbana. Ta plats i trafiken, samarbeta och låt de långsamma cyklisterna använda GC-banorna.


Erik

Frågan är kanske vart pengarna ska komma ifrån vid planering. Bilister betalar fordonsskatt för vägunderhåll, det gör inte cyklister.
Vill man ha breda cykelvägar överallt måste nog den frågan lösas. Kan inte vara rimligt att ett fordonsslag betalar allt i trafiken eller att utgifterna ska trängas med andra behov som betalas med skattemedel.


Krister Isaksson

Erik, nu tror jag vi måste backa lite och gå igenom några grundläggande saker.
Fordonsskatt är en statlig skatt som inte har med detta att göra överhuvudtaget, det är en statlig skatt. Det här är kommunal verksamhet. När det sedan gäller vart pengar ska komma ifrån vid planering så vid exploateringar som i detta fall så byggs det på något som var kommunens mark. Du tror väl inte kommunen ger bort den marken till byggherrarna? Så är det ju inte utan det är en försäljning som ger intänkter till kommunen, intäkter som ska omsättas i bla nödvändig infrastruktur. Här var då kalkylen sådan att det inte skulle gå ihop om man sprängde lite mer berg. Ja då var det ju en dålig kalkyl från början som inte fick ihop en funktionell helhet! Hur kunde man då ha gjort för att få ihop det? Man kunde byggt en smalare gata o sparat pengar, man kunde lagt på en el två våningar på husen för att öka expl.intäkterna, man kunde ha sänkt parkeringstalet för bil som krävde dyra garagelösningar i berget osv.
Så frågan går enkelt att lösa om man vill och det handlar verkligen inte om fordonsskatt och floskler som att det är ett fordonsslag som betalar allt i trafiken eller att man vill ha breda cykelvägar överallt. Sen när det gäller vägunderhåll av det kommunala gator, cykelbanor, gångbanor och parkvägar är det något som ALLA kommuninevånare som betalar skatt i kommunen är med och betalar, inte bilister.


Erik

Faktum kvarstår ju, bilismen kan sägas bära sina kostnader medans andra fordonsslag betalas ur den gemensamma skattekistan där även fordonsskatten ingår som källa.
Kommunerna får självklart inga riktade bidrag för att det skulle störa det kommunala självstyret, däremot får de flesta kommuner saftiga bidrag från staten varje år som bland annat ska användas till vägar.
Dessutom genomförs alla större infrastruktur projekt med statligt stöd.
Sedan ser jag inte problemet med denna cykelväg annat än klagande pensionärer som helst inte vill se cyklar alls, mycket muttrande just längs den vägen precis som att man gör något fel när man cyklar på cykelbanan.


Trafikistan.se

Jag skickade ju in en fråga till Stockholms Stad 2013-09-02 som är återgiven i en kommentar nedan. Idag fick jag följande e-svar från stockholm.se:
/===oväder- hägestensv cykelbanor, E2013-313-01565===\
hej rolf7
vi på exploateringskontoret som byggt gatan mm har hanterat detta på sedvanligt sätt dvs skickat ut ritningar mm på granskning till bl.a trafikkontoret. trafikkontoret har granskat. efter genomförd granskning har gör vi ev justeringar. vi anser att vi hanterat detta på det sätt som krävs. vi vill dessutom påpeka att krister isaksson var trafikkontorets cykelansvarige vid tillfället för projekteringen.
hälsn7andris
\======/
Min fråga gällde vilka motiv och preferenser som ligger bakom avvägningen mellan trafikslagen. Det har jag inte lyckats uttyda ur svaret. Flera myndigheter verkar vara inblandade, och det är inte säkert att de velat dra åt samma håll, kanske inte ens inbördes. Hur mycket inflytande varje part har vet jag inte. Hur som helst är jag tacksam att jag fick ett svar.


Krister Isaksson

Trafikistan.se, det var ju bra att du fick svar. Synd bara att inte hela bilden kom med. Bl a annat den att både jag och områdesansv. trafikplanerare lämnade granskningssynpunkter på de brister som beskrivs ovan och påtalade att annan lösning var nödvändig. Det blev ett särskilt granskningmöte ang synpunkterna där avd.chef på exploteringskontoret meddelade att det var inte möjligt till annan lösning vad gäller cykel. Att bostäderna var politisk prio. Vi fick inte heller stöd för våra synpunkter av Trafikkontorets ledning utan de gick på exploateringskontorets linje. Så kan det gå…


Johannes Westlund

Sen på bollen här möjligen; men Erik… Bilismen bär inte sina kostnader. Att beskattningen är tung är möjligen sant, men kostnaderna är än tyngre. Detta brukar vara svårt för många att ta till sig. En stor inkomst medför inte nödvändigtvis en stor vinst. Det finns alltid en kostnadssida också, och om kostnaderna är stora krymper vinsten, och kan rent av bli negativ. Detta är fallet för bilismen.
Jag känner inte till exempel som är räknade på svenska förhållanden; men på danska förhållanden (där beskattningen av bil är TYNGRE, dvs bilister betalar MER) är det ändå negativt. Däremot ger cykeln en vinst totalt sett. Detta beror på att cykel är hälsosamt och alltså sparar samhället pengar i form av färre sjukdagar, mindre behov av vård för komplexa välfärdssjukdomar mm. De skador cyklister ådrar sig är till övervägande del billiga, då jämfört med diabetes, hjärt- kärlsjukdomar och andra liknande tillstånd som cykling förebygger.
http://www.copenhagenize.com/2012/10/danish-180-tax-on-cars-is-rather.html
Siffrorna är som sagt på danska förhållanden, där bilismen beskattas hårdare och alltså bär en större del av sina kostnader än i Sverige. Här subventioneras alltså biltrafiken mer.


Rolf Berglund

På vintern plogas södra sidan vid husen. Det blir ännu smalare då men farten hålls nere. Den norra sidan mot tunnelbanan lämnas oplogad.
De gående vuxna har lärt sig att där finns en cykelbana men det är aldrig möjligt att ha full koll på barn.
Lyktstolparna är väl den största faran så man borde hänga dem i tråd från husen över mot andra sidan.Lämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*

Blogg

Moderat cykelpolitik del 1


 

Stockolms stad har sedan en tid tillbaka en Översiktsplan som för första gången i Stockholms historia pekar ut cykel som en grundläggande planeringsförutsättning när staden ska byggas ut. Vidare finns en Framkomlighetsstrategi som prioriterar cykeln och att cykeln ska ha mer plats i transportsystemet. Avslutningsvis finns en Cykelplan som pekar ut ett sammanhängande cykelvägnät, nödvändig standard och omfattning på cykelinfrastrukturen för att skapa goda förutsättningar för cykeltrafik i staden.

När det sedan kommer till att förverkliga orden och målen i dessa styrdokument blir det mer besvärligt. Vi ser, hör och kan läsa att vi är tillbaka i tidigare planeringsideal där bilen sätts högst. Det moderata trafikborgarrådet Ulla Hamilton uttrycker det så här i Mitt i Östermalm och Östermalmsnytt:

”Vi kan inte riva hus för att få fram mer cykelbanor, det kommer fortfarande att vara trångt att cykla i innerstaden.”

”Vi har ändå den innerstad vi har. Det finns inte mycket utrymmen att bygga bredare cykelvägar på. Många måste trängas. Det kräver att vi börjar visa varandra större hänsyn.”

Ulla Hamilton får också stöd av sin partikamrat, infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. Så här säger hon till TT:

Det finns en optimal lösning på problemen med cykelsäkerheten, enligt infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M). Men hon tror aldrig att den kommer att bli genomförd.

”Det bästa vore att ha separata cykelbanor överallt, där bilar och cyklister slipper mötas. Och där man dessutom kunde ha olika filer för dem som cyklar olika snabbt. Men det är trångt om utrymme i stora städer som Stockholm”

 ”Det skulle dessutom vara dyrt. Därför måste vi hitta olika lösningar på olika platser.”

Här får vi då svart på vitt att det som planer och styrdokument pekar ut som prioriterat och ska få mer plats aldrig kommer att förverkligas av moderaterna. Det är för trångt, det finns inte plats, det är för dyrt, vi har de förutsättningar vi har och det går inte att ändra på är vad moderaterna säger. Vad de säger är att det på Strömbron aldrig kommer att vara möjligt att ta ett körfält från biltrafiken och göra om till cykelbanor.


Cyklister från Strömbron, cykelbanan 1,50 meter bred. Fyra körfält

På Stadsgårdsleden kommer dödsolyckorna fortsätta ske med jämna mellanrum då cyklister och turister tvingas dela på ett allt för begränsat utrymme. Det kommer inte heller vara möjligt att skapa cykelbanor på Långholmsgatan då såväl buss- som biltrafik är prioriterat före cykeltrafik – ”Vi har ändå den innerstad vi har.”


Långholmsgatan, cykelbanor får inte plats.

Orden vad gäller cykel i dessa beslutade styrdokument är alltså inget annat än luftslott, dimridåer som är till för att ge sken av storslagna cykelsatsningar och måla upp bilder av en cykelstad på väg mot världsklass…

Så då har vi klarlagt att i moderaternas Stockholm går det inte att göra något åt den situationen vi har, det befintliga går inte att ändra på, det är som det är. Men hur är det då när staden växer, när staden bygger nytt, när det så att säga är ett mer eller mindre blankt papper eller en blank ritning man har att utgå från. När det inte finns befintliga hus eller gator som ställer till besvär, när det finns mer yta att arbeta med, när staden också får intäkter att omsättas i infrastruktur. Hur lyckas staden då, kommer vi närmare målen i styrdokumenten om att cykeln är en grundläggande planeringsförutsättning, att standarder i handböcker och cykelplan kan förverkligas, att cykeln prioriteras, ges utrymme och ges goda förutsättningar?

I kommande delar i serien om moderat cykelpolitik kommer jag gå igenom några projekt som nyligen har färdigställts i Stockholm och där det funnits förutsättningarna för att skapa bra cykelinfrastruktur. Hur har det gått i dessa projekt?

 

Fler inlägg i serien:

 

 


Antal kommentarer: 31

Bitte

Heja dej!!


Campy007

Vasst och spetsigt men på pricken!


Krister Isaksson

Bitte, Tack!


Krister Isaksson

Campy007, Tack!


jonas l

såg en intressant lösning i Trondheim i helgen. Enkelriktad gata med cykelbana åt båda håll på var sin sida. Så ta bort ett körfält och ha en vanlig cykelbana på var sida är en lösning


Krister Isaksson

jonas l, ja det är ju så att när man kan och vet, har grundläggande omvärldskoll som allt detta prat om att det går inte, vi har den stad vi har osv faller platt till marken. Därför är det så viktig att syna orden, vad som sägs, vad som lovas och hur det uppfylls. Eller som inte detta fall, kanske inte uppfylls…


Cornelis Harders

Bra skrivit Krister!
Självklart har politikerna en stor del i ansvaret. Med dessa uttalanden som du tar upp finns det inte många tjänstemän som vågar bevisa att det visst är möjligt, bara man vill. Men vi som kan detta och vet att möjligheterna finns måste våga stå upp och konsekvent rita som det ska vara i enlighet med alla dokument som politikerna själv har beslutat om. Därför ligger det ett stort ansvar på oss tekniker, tjänstemän på kommun, Trafikverket och oss konsulter. Jag vet många tidiga exempel på bra cykellösningar i Holland som har kommit fram genom ett idogt arbete av en enskild tjänsteman, oftast tvärs emot vad politikerna har velat. Även i Holland var man tidigare inställd på att inte försämra för bilarna. Numera vet man att man inte kommer undan. Ska man bygga bra för cykel, och även för kollektivtrafik, så kan detta enbart ske på bekostnad av framkomligheten för bilar.


Björn

Tyvärr har du rätt Krister. Jo man kan inte riva hus men kan man ta bort körfält för att bygga tvärbana eller bussfiler kan man göra det för cykel också.
Mindre bilar i innerstan och mer cyklar och kollektivtrafik måste ju vara målet.
Tro att det behövs några stora cykelmanifestationer i stan. Några tusen cyklister som cyklar sakta genom stan……
Täby och Danderyd skall ju utreda en ”cykelstrada” in till stan tillsammans med vägverket (om man får med dom i båten). Undrar om det stannar vid en utredning. Förhoppningsvis inte.


Arne B

Klockrent, Krister!
Politik är att vilja, Ulla! Om du inte vill mer än att putsa lite här och där, lämna plats för någon som är mer intresserad av trafikmiljön. Inse att förutsättningarna har förändrats över de senaste tio åren. Inse att cyklister är billiga och kostnadseffektiva i innerstaden. Trafikmarknaden kräver mer plats åt cyklisterna! 😉
Sträckan Strömbron-Skeppsbron-Slussen har helt galna proportioner mellan motorfordon och cyklar/fotgängare. Parkering längs med Stockholms kanske finast kaj, två körfält i vardera riktning och dessutom parkering längs med husraden. Är det cykelstad i världsklass?


Krister Isaksson

Cornelis, tack!


Krister Isaksson

Björn, jag hoppas jag har fel, fel som bara den, men någon ”cykelstrada” från Täby/Danderyd kommer du inte att se på bra många år. Om det blir något så blir det mer av karaktären ”Arenaleden”…


Krister Isaksson

Arne B, tack!


Martin Holt

Välkommen tillbaka Krister.
En tips, om du orkar, är att ta en titt på Hedvigslund, som vi diskuterade i våras. En cykellösning på ett problem som tidigare inte fanns. Jag har inte tid att följa upp projektet (och Nacka kommun kommer inte att göra det) men under hela sommaren har jag bara sett 4 personner som använder cykelbanan, resten fortsätta med körbanan. Dessutom har jag snackat med ett par personer som medveten undvika Hedvigslund eftersom de upplever det som farligt och söker en väg genom bakgator i Älta istället. Jag fick besked från kommunen att de kommer att bygga ut cykelsträcken fast kände felaktigheter i designen bara för att politikerna vill ha en cykelbana. Pengar kastas i sjön och vi som cyklar får en farligare och farligare miljö.


Krister Isaksson

Martin, tack! Och tack för tipset, tro mig min lista är lång…


Anne Onym

Att ta bort tvånget att använda cykelbana kan väl inte vara särskilt dyrt…


Björn

Håller med dig Martin. Många gånger bättre att inte bygga cykelbana alls utan att vi får cykla på vägbanan där sikt , flöde, och underlag är ok. Många gånger byggs undermåliga cykelbanor som vi hänvisas till bara för att man skall uppfylla minimumkrav eller överhuvudtaget visa att man gör något för cyklisterna. Gör något ordentligt eller acceptera att vi cyklar på gator och vägar.


hida

Bara att cyklister och fotgängare måste vara separerade. Cyklister kan ha samma vägbana som bilister och bilister måste visa hänsyn men min gamla 79 åriga mormor som går på trottoaren måste inte lida av cyklister .


Krister Isaksson

hida, håller till stora delar med dig och jag tycker vi ska sträva efter detta: http://www.bicycling.se/blogs/kristerisaksson/cykelinfrastruktur-i-varldsklass-del-6.htm


Manne

en gång i tiden rivdes det hus och hela stadsdelar i både Stockholm och andra städer bara för att bilarna skulle få plats!
Inte så att jag förespråkar det idag men visst går det att göra andra lösningar bara man vill, men dessa politiker kan inte vill??


POVelo

Tydlig och bra artikel! För att salta vidare. Samma politiker, Ulla Hamilton, vill gärna bygga om innerstan för bilgarage, under jord, dvs borra och spränga i innerstan, för sisådär 3 miljarder. Ca 500 000SEK/parkeringsplats som gynnar kanske 6000 pers/dag. Jämför med SL’s dagliga resenärer på ca 600 000 och ca 150 000 cyklister per dag. Cyklister får som bekant dela på en miljard fördelat över 5 år. insyn.stockholm.se/kf/document/2011-03-14/…/34%20u11040.pdf‎.
Som alla känner till så har alliansen beslutat om ”Förbifart Stockholm” till, i massmedia framställt, en kostnad av ca 28 miljarder men som med räntor m.m. verkar hamna på 60 miljarder. Kommer gagna ca 145 000 bilar varje dag.
Jag vet inte när epiteten, hyckleri alternativt ”tala med kluven tunga” passar bättre.
Lite positivt är borstmaskinen som körde i vintras samt färgmarkeringarna som nyligen gjorts men vi pratar småsummor. Cykelinfrastrukuren i Stockholm är gjord för söndagscykling men hur många är det som cyklar en söndag jmfrt med en måndag?


Krister Isaksson

Manne, visst går det att lösa. Om man vill. Kanske kan vi vid seriens slut ha en bättre uppfattning vad M vill!


Krister Isaksson

POVelo, Tack! Man kan lätt få uppfattningen att M ger smulor från bordet till cykeltrafiken…


Mia Lindgren

När man läser igenom de dokument du nämner i bloggen så står det mycket bra om cykel där. Det går att se en riktig cykelstad framför sig om man skulle följa och förverkliga orden och målen i dessa styrdokument. Alla dessa dokument har tagits fram och beslutats när moderaterna haft makten. Men vad händer sen? Vi hör, ser och kan läsa ett parti och trafikborgarråd som på intet sätt lever upp till målen i dessa styrdokument. Ett borgarråd som istället kommer med floskler som att ”det går inte att riva hus”’,” det får inte plats” och när hon är riktig pressad eller irriterad och tycker cyklister är gnälliga så är hon ” inte imponerad”. Vad är det för politiker som använder ett sådant maktspråk, förlöjligar och förminskar människors vardagsproblem. Problem som handlar om trygghet och säkerhet.
Det är inget annat än respektlöst.


Frederik VDW

Körbanan bilar och lastbilar kör på kan i många fall göras smalare i stadsmiljö såsom i många andra europeiska länder. Det dämpar farten i stadsmiljö. Snövallar får plats på en separeringen som då ryms.
De får gärna bygga parkeringshus (som betalas med avgifter?) om det betyder att de plockar bort parkering på gator så att utrymme för trafikseparering finns. Att nästan varje gata ska ha parkering på både sidor är dålig hushållning med dyrbar utrymme som dessutom gör gatumiljön otrevlig och farlig på många sätt (”läckande barriärer”). Stockholmare äger redan få bilar, men andra (Tyska dessutom) städer har kommit mycket längre med bildelning som minskar antalet parkerade bilar och med ibland en majoritet av staden som nöjda användare.
Nu att Saab är borta och Volvo ägs av Kineser, vad hindrar en ”billiberal” politik? Befria bilen från sina egna begränsningar.
Trams att det inte finns plats, det är en fråga om prioritering, gör man det bra så kan man få många fler väljare glada 🙂


Velonavia

Tack Krister


Jens Lind

Det var ju lustig läsning detta, ja kanske inte för M. Det är ju bra att vi får denna genomgång innan valet så vi bättre kan få en uppfattning hur M ser på cykel och vad de faktiskt åstadkommit.
Ska bli spännande att följa din serie.


Krister Isaksson

Mia, en läsare kommenterade under ett annat inlägg att ”imponerar inte” tydligen användes också av det tidigare moderata trafikborgarrådet och jag gjorde som läsaren gjort, en mediasökning. Och mycket riktigt det användes även av honom. De kanske gått samma mediautbildning…
Här är inlägget och kommentaren: http://www.bicycling.se/blogs/kristerisaksson/jag-en-twitterbombare.htm


Krister Isaksson

Fredrik VDW, visst är det så, bara att prioritera.


Krister Isaksson

Velonavia, tack själv!


Krister Isaksson

Jens, på måndag 2 sept kommer del två i serien!


Calle

Tror du på allvar att fritidspolitiker i en kommun är involverade i detalj vad gäller utformingen av stadsbyggnadsprojekt?
Du borde rikta in dig på att upplysa tjänstemännen på trafikkontoret e.d. Det är ju där det de facto tas fram konkreta grejer.
Dessutom tycker jag ofta du har en onödigt konfrontativ framtoning och är lite väl aggressiv. Det vinner man ofta ingenting alls på, utom möjligen lite ryggdunkar från ”de sina” som redan är insatta och håller med.Lämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*

Blogg

Bilen först – intervjuad om cykel i ETC Stockholm


 

Har blivit intervjuad i ETC Stockholm angående cykelns roll i Stockholms transportsystem. Det är ju löften om guld och gröna skogar nuförtiden vad gäller cykel i Stockholm. Partierna tävlar med varandra som det vore TdF och det talas om en cykelstad på väg mot världsklass. Men när det kommer till kritan så är vi många gånger kvar i samma gamla vanliga samhälls- och trafikplanering där bilen är prioriterad, både vad gäller yta och pengar. En genomgång av Stockholms och länets cykelinfrastruktur visar att det saknas omfattande delar när det gäller ett sammanhängande cykelvägnät och av det som existerar så uppnår endast 1 procent grundläggande krav och villkor för att klassas som bra cykelinfrastruktur. 1 procent! Vidare finns det i snitt hinder och problem var 118:e meter som påverkar cyklisters framkomlighet och säkerhet. Cykelskulden är enorm och det kommer att krävas stort politiskt mod samt en kompetent och handlingskraftig förvaltning för att ändra på det. Finns detta?

Här är kan du läsa artikeln.

 

Relaterade inlägg:

 

 

 


Antal kommentarer: 2

Mikael

Skulle personligen aldrig ställa upp för intervju med en ETC tidning för maken till vänsterblaska är nog svår att hitta.


Krister Isaksson

Mikael, Försöker alltid ställa upp oavsett politisk inriktning, sexuell läggning,  religion, etnicitet osv. Tror inte det gynnar cykelfrågan att diskriminera…Lämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*

Blogg

Jag, en "Twitterbombare"?


 

Sedan en tid tillbaka började jag använda twitter. En del av er läsare och andra har legat på om detta och till slut gav jag efter. Inget jag ångrar efter drygt tre månader på twitter, det öppnar nya dörrar, ger nya intryck och nya kunskaper. Har nu också blivit stämplad som ”twitterbombare” med efterföljande konsekvenser. Och det inte av vem som helst utan det är av Stockholms stads trafikborgarråd Ulla Hamilton.

Det som utlöste det hela var att @JonasThrnqvist sände en tweet om förhållandena för cyklister på Kanalvägen, Hammarby sjöstad. Alla har ju inte semester och det är ju av vikt att trafiksystemet fungera alla delar av året:

Eftersom det är en lång följetång dessa eländiga och urusla förhållanden för cyklister på denna sträcka genom Hammarby Sjöstad så kommenterade jag detta i en tweet och pingade där @UllaHamilton och @perankersjo:

Detta ledde till att ansvarigt borgarråd ansåg att det förekom twitterbombning under hennes semester och jag är nu blockerad från hennes konto. Varför sände jag då denna tweet om Kanalvägen och cykelförhållandena där? Jag ville med tweeten upplysa och påtala hur det många gånger ser ut på stora och viktiga cykelstråk och att det på just detta stråk har varit dåliga förhållanden under ett stort antal år. Vilket säkert många av er som cyklar där också kan intyga. Det här är tom ett regionalt cykelstråk som ligger precis på gränsen mot en annan kommun, Nacka. Detta är i stort sett det enda stråket som finns för dem som cyklar från Värmdö, Saltsjöbaden, Nacka, Älta, Tyresö och delar av Haninge och som sedan ska till övriga delar av innerstaden. Alltså ett mycket viktigt stråk i det regionala cykelnätet och där tusentals cyklister passerar varje dag. 

Detta är ju något som moderaterna själva under olika perioder gått ut med och påtalat vikten av. Att ha ett väl fungerande regionalt cykelsystem, att cykling över kommungränserna varit utpekat som ett viktigt område sedan 2010. Se bl a dessa tre tillfällen:

1, I april skrev ett antal moderata kommunalråd på DN Stockholmsdebatt: ”Nu måste vi samarbeta om regionens cykelvägar”. Ulla Hamilton var en av dem. I debattartikeln lyfter de fram ett antal saker:

”I valrörelsen 2010 pekade vi på behovet av att bygga ihop cykelnäten över kommungränserna i Stockholmsregionen.”

”För det första behövs det en fungerande regional cykelinfrastruktur.”

”Det är vårt ansvar att göra det enkelt för stockholmarna att välja cykeln oavsett om målet ligger i den egna kommunen eller på andra sidan Saltsjö-Mälarsnittet.”

2, Den 16 maj i år gick Moderaterna ut med att staden nu inför en Cykeljour

– Cykeljouren är en satsning som ska göra det enklare och framkomligare för stockholmarna att cykla och bidra till att problem och hinder på cykelvägnätet åtgärdas snabbt och effektivt, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

3, Nyheten om Cykeljouren följs sedan upp med ett pressmeddelande den 2 juli om utökad satsning på ett antal utvalda cykelstråk för att se till att cyklister har en bra och säker framkomlighet.

– Satsningen på huvudcykelstråk med extra hög standard är ett led i arbetet med att förbättra respålitligheten för de stockholmare som avlastar vägar och kollektivtrafik genom att välja cykeln, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

Då kunde man ju tycka att det vore ett utmärkt uppdrag för den sk Cykeljouren, att kraftfullt och snabbt se till att det som lovas, redan 2010 och sedan i debattartikeln och pressmeddelandena faktiskt uppfylls på Kanalvägens regionala cykelstråk. Att visa handlingskraft.

Men var denna tweet den enda som jag sände Ulla Hamilton under hennes semester? Kan detta räcka för att någon ska känna sig ”twitterbombad”? Jag har sänt fler tweets under borgarrådets semester så låt oss gå igenom dem för att få en bild av dem och deras innehåll. Kan dessa tweets tillsammans göra att man kan känna sig ”twitterbombad”?

Den första tweeten jag sände var den 7 juli och handlar om cykel, spårvagn och trafiksäkerhet. En frågeställning som blev och fortfarande är högaktuell i samband med att utbyggnad spårväg City och ev. andra spårvagnslinjer:

Tweeten är dels ett tips hur man i Amsterdam nu arbetar med trafiksäkerhetsproblemet spårvagnsspår och cykel dels en vädjan om politiskt agerande gentemot SL. Det sker en hel del sådana olyckor i Stockholm, där cyklister cyklar ner i spåren, fastnar och faller och skadar sig. Denna olyckstyp kommer att öka i takt med en ev. utbyggnad av spårvägen. Så här ville jag upplysa om en möjlig lösning. Det är också en cykelolycka jag vet att trafikborgarrådet själv råkat ut för. Staden har ju själv meddelat att man ska konkurrera med Amsterdam så då kan det vara bra att veta hur konkurrenterna arbetar tänkte jag. Här kan ni läsa mer om arbetet med cykel och spår i Amsterdam.

Sedan följer en tweet den 8 juli. Det är en fråga varför inte det arbete som nu sker på Västerbron och som leder till stora störningar för cykeltrafiken utförs nattetid för att minimera störningarna för gång- och cykeltrafiken:

Tweeten därefter sker den 10 juli, den är inte startad av mig och det är en diskussion med flera inblandade ang. cykel och Götgatsbacken och där jag genom att bifoga en länk visar hur jag tycker man borde utforma den för att få till acceptabla förhållanden för såväl gående som cyklister:

 

Sänder ytterligare en tweet den 10 juli där jag tipsar om ett nytt blogginlägg på Bicycle Dutch som redovisar nationella och kommunala krav som ställs på cykelparkeringar vid bostäder i Holland. Staden ska ju konkurrera med Holland och jag vet av egen erfarenhet sedan mitt arbete på Trafikkontoret i Stockholm att detta är ett svårt område med många låsningar. Jag följer även upp Per Ankersjös svar med en tweet och tipsar den 11 juli om ett pågående arbete i staden där detta och många andra cykelfrågor hanteras på ett mycket lovande sätt, cykelplanering på Årstafältet:


 

 Och sedan är vi då framme vid tweeten den 12 juli som leder till att jag anklagas för ”twitterbombning” och numera är blockerad av trafikborgarrådet Ulla Hamilton.

Ulla Hamilton, jag ber om ursäkt. I min iver att arbeta för bra förhållanden för cyklister i Stockholm kanske jag gick för långt och sände dig för många tweets. Det är inte helt lätt för mig som är tämligen ny på twitter att ha koll på och förstå vilka olika regler alla olika mottagare har när det gäller tweets, när man får sända dem, vilket innehåll, hur många osv.

 

Relaterade inlägg:

 

 

 


Antal kommentarer: 17

Kjell Olsson

Det är tyvärr mer regel än undantag att de styrande i Sverige fullständigt struntar i folket och dess åsikter.


Johan A

Ja vad säger man!! Ett borgarråd i världsklass som verkligen vill konkurrera med Amsterdam när det kommer till cykelfrågor och som är öppen för förslag från allmänheten!!
Ursäkta att jag skriver det men hon verkar ju vara helt slut. Hon kanske borde skaffa två twitterkonton.


Jonas Th

Tillgänligheten och beredvilligheten att finnas på t ex tw ökar säkert när det börjar dra ihop sig till valupptakt. Men vi får nog anta att det är försent då för (M:s) cykelpolitiska valsänke @UH.


Mattias Widman

Jag tycker Ulla Hamilton verkar vara trött på sitt förtroendeuppdrag och i behov av längre semester. Låt oss kompensera henne för twitterbombningen och ge henne extra semester från september nästa år!


Pepe

Har hon någon gång svarat en tweet där man kan ana en antydan till att länkar i tidigare tweet har öppnats? Så som Per Ankarsjö verkar göra hela tiden.


Bitte

Det är både trist och väldigt synd att Ulla Hamilton inte förstår att använda sig av den kunskap som du kan förmedla. Riktigt dumt och trångsynt är det också.


Håkan Zäta

Jag tycker att det var kloka tweets med intressanta länkar, hon hade kanske en dålig dag med mycket press från flera olika håll och du var den berömda droppen?
Oavsett reagerade hon ganska barnsligt och kanske blandade ihop dig med nån annan?
Bra blogginlägg också, man kanske skulle skicka länken till Ulla … men jag vet inte jag vågar 😉


Ulla hamilton

https://twitter.com/kristerisaksson/status/353167176749948928
Inser att jag var naiv när jag trodde på detta.
Trevlig sommar
/ulla


Ulla hamilton

@KristerIsaksson: @UllaHamilton Önskar trevlig semester! Samla kraft nu för det är stora cykelutmaningar framöver!
Nytt försök, länken verkar inte fungera. trodde på detta -naivt-därav min reaktion när twittren började komma.Ska inte göra om detta.
/trevlig sommar
ulla


Tor Sandqvist

Att man inte önskar befatta sig med jobbrelaterat material under semestern, och därför stänger av mottagningen, är väl helt legitimt. Men hennes purkna attityd är ju direkt provocerande — vem tror hon att hon är? Det är knappast Kristers sak att hålla reda på vad Ulla Hamilton vill eller inte vill läsa på semestern.


Johan Malmros

Nej, du har inte twitterbombat, och Ulla verkar ha en udda inställning till hur kommunikation via twitter fungerar och en generellt tråkig attityd. Fortsätt som tidigare.


Daniel Svensson

Det som hänt är ju inte det minsta förvånande, Ulla Hamilton är en ledande moderat stockholmspolitiker och tillhör därmed eliten inom det parti som just klubbat igenom en stor infrastrukturmotion där mindre än en halv promille går till cykling. Moderaterna har aldrig varit, är inte, och kommer troligen aldrig bli ett parti som satsar på cykling. Däremot är hon säkert expert på att komma med löften som låter som om de vill satsa på cykling men som inte blir nåt i slutändan(hon vill såklart som alla andra politiker locka väljare). Moderaterna i Malmö påstod nyligen att de ville satsa mer på underhåll av cykelbanor än vänstermajoriteten, men det påståendet höll inte för noggrann analys då de i sin siffra även bakat in underhåll av kanaler (!) m m. Jag tror att man ska rösta vänster om man vill få fler cykelbanor, att tro på att moderat kommer hjälpa till med detta är nog inte rimligt.


Jon Jogensjö

Om motsvarande brister skulle finnas i underhåll och infrastruktur för motortrafik, som det är för cykeltrafik, ja då skulle det kanske bli 10ggr mer tweets, blogginlägg, mail och dessutom ett allmänt mediedrev. Motormännen skulle sitta i morgonsoffor och Collin skulle skriva krönikor och prata i direktsändning. Om då ansvarig politiker skulle svara med att hen inte blir imponerad på semestern, och blocka sig från omvärlden, ja det skulle nog inte hända.


Elin

Vad rart av dig Krister att be om ursäkt. Men… det går ju att stänga av sin Twitter och ta semester från notifications också. Vi medborgare kan ju inte veta vilka veckor andra medborgare har valt att ta semester. En del kanske t.o.m älskar att Twittra på semestern (who knows?) Dessutom, sist men inte minst: Du gör ju här research-jobb åt Ulla Hamilton, vilken fantastisk resurs, lär spara henne mycket tid framför datorn = mer semester.


Mats Berg

”Imponerar inte” – det verkar vara ett populärt ord bland Moderata trafikborgarråd. Ulla Hamiltons företrädare Mikael Söderlund använde det också visar en mediasökning. Jag undrar VAD som imponerar på dem? Att en av landets ledande experter engagerar sig och utan kostnad tillhandahåller tips och råd gör det uppenbarligen inte. Tips som göra att färre skadar och gör sig illa i vår stad. Tips som gör det enklare att använda cykeln i vår stad. Tips som gör att fler kommer att använda sig av cykeln. Ulla Hamiltons agerande säger mig en sak mycket tydligt: hon och Moderaterna är inte särskilt intresserade av att skapa bättre förutsättningar och få fler att cykla i Stockholm. De försöker ge sken av det men gång på gång så gör Ulla Hamilton uttalanden som med all tydlighet visar motsattsen.


Anders Petersson

Fortsätt ” twitterbomba”! Mig har du inspirerat att försöka påverka beslutsfattare att förbättra för cyklister i Färjestadsområdet, Öland. Jag ” mejlbombar” kommunalråd, tjänstemän, politiker mfl. Du visar på ett tydligt och roligt sätt hur cykelbanor inte bör se ut…. Och hur de bör se ut!


Krister Isaksson

Anders, vad roligt att höra att du blivit inspirerad! Lycka till med förändringsarbetet!Lämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*

Blogg

Alla dessa broar


 

Korta som långa, breda som smala, höga som låga, branta som flacka. Barriärer försvinner och de blir ofta landmärke i staden. Alla är de en förutsättning för att kunna cykla i Stockholm och på många andra platser.


 

 

 


Antal kommentarer: 13

Dmitri F

Undrar varför de har målat en inre linje på cykelfältet över bron på lugnets allé i Hammarby sjöstad… Som skydd mot trottoarkanten eller?
Istället kan ju cykelfältet göras mycket bredare om den inre linjen tas bort vid bron… Suck.
(har mailat denna åsikt till Tk förresten)


Krister Isaksson

Dimitri F, Nja är mitt svar. Om du studerar hur det ser ut vid övergångsstället närmast i bild så ser du en utbyggnad, ett sk öra. Tar du bort/flyttar in den inre linjen kan det ju innebära att du leds in i den tvärgående kantstenen vid övergångsstället.


Dmitri F

Förvisso, men då kan man rita en sned linje som leder en förbi kanten eller sätta upp en skylt som indikerar avsmalning…
Dessutom är ”tvärgående kantsten” en numera standard metod av att leda cyklister från cykelbanor in i korsningar…. Just sayin 😉
http://goo.gl/maps/PKDmM
http://goo.gl/maps/IsE0e
http://goo.gl/maps/BXGcm


Sommarcyklisten

På Mälaröarna finns många fantastiska cykelvägar, speciellt om man vill cykla lite fortare. Synd bara att man på vägen dit och tillbaka måste passera skärseldarna Nockebybron och Drottningholmsbron: smala, ojämna cykelbanor fyllda av kantiga broskarvar, gupp, djup liggande dräneringsgaller och annat elände, och på väg in mot Brommaplan har man intensiv mötande trafik (70+ km/h) på armslängds avstånd till höger: inga säkerhetsmarginaler.


Krister Isaksson

Sommarcyklisten, Ja det är höjden av kvalitet på dessa broar/sträckor! Tänk motsvarande på körbanorna som ligger brevid, icke sa nicke…
Har några bilder på dessa sträckor i dessa två inlägg:
http://www.bicycling.se/blogs/kristerisaksson/titta-en-cykelbana-vad-kan-vi-10.htm
http://www.bicycling.se/blogs/kristerisaksson/regionala-cykelstrak-jag-tror-det-nar.htm


Krister Isaksson

Dmitri F, men är inte din kritik egentligen att det är för smalt på HELA sträckan? Att då låta den inre linjen vandra fram o tillbaka med olika bredder på sträckan som följd är väl inte den bästa av lösningar. Istället ska ju sektionen ökas på hela sträckan så att det går att skapa ett bredare cykelfält på HELA sträckan.


Jocke von Scheele

Fina bilder! Kul att sitta och försöka känna igen vilken stockholmsbro det är på de olika bilderna.
För övrigt är det en fröjd att se Tranebegrsbron – den enda bro med tillräcklig bredd på cykelbanan. Och på gångbanan. Synd bara att de ligger tillsammans, endast åtskilda av ett streck…


Krister Isaksson

Jocke, Tack! Funderade om jag skulle skriva ut namnen på broarna eller inte, beslutade att det kunde vara kul att fundera/gissa och så reagerade du så, kul!
Vid inventeringen av regionala cykelstråken så var just toppen på Tranebergsbron en av de få platser/sträckor som uppnår en acceptabel standard, skrev ju en blogg om det tidigare: http://www.bicycling.se/blogs/kristerisaksson/99-procent-ar-uselt.htm


Erik Johansson

Håller med bra fart i bilderna som vanligt.
Tranebergsbron, där gillar jag att cykla så långt som möjligt från bilvägen för att det dundrar så. Helt omöjligt att prata i det oljudet. ”det skadar ju ingen” att cykla långt ut där… :-/
DimitriF: http://goo.gl/drscO tror att det är för att undvika mini-brunnslocken.


Krister Isaksson

Erik, Tänk om fler broar och sträckor än Transbergsbron hade den möjligheten! Samt en bättre separation mellan gående och cyklister. Istället ser det ut som på många av de övriga bilderna: för smalt och ibland ingen separering mellan gående och cyklister och den separering som finns är en målad linje…


Dmitri F

Krister – självklart vore det ballt om hela sträckan var bredare… Jag misstänker dock att det blir svårt att få igenom en breddning av hela sträckan…
Men i det här fallet var det egentligen bara en ”petitess”. Det finns ju trots allt en hel del ”lösningar” i Stockholms cykelinfra där man undrar varför saker är som de är, och där cykelbanans bredder är inte alls så konsekventa.
Tidigare nämnda Tranebergsbron är ju ett exempel där cykelbanans bredd avgörs av slumpen, den blir bredare på toppen och sen smalare igen vid brons mynningar, det finns även extra breda sektioner på Stadsgårdsleden och andra platser.
Poängen var väl att ett lite bredare cykelfält även om det bara är på ett ställe, ökar komforten lite grand, lite som en ”oas”. Samtidigt förstår jag din poäng om att man inte får rita linjer hur som helst 😉
Framför allt känns det som slöseri med yta, när cyklister har så lite yta redan…
Stockholms cyklister är nog vana vid att det går huller om buller och tar hellre ett emellanåt bredare cykelfält även om linjen går lite snett ibland 😉
Men jag kan mycket väl ha fel också.


Dmitri F

Erik J: Jag har svårt att tro att man har varit så snäll och tänkt på det faktiskt. Det finns ju trots allt en hel del brunnslock i cykelbanor annars.
Undrar varför de inte har använt en cykelvänligare variant av brunnslock, typ: http://bicycledutch.wordpress.com/2013/06/06/drainage-in-the-netherlands/


Krister Isaksson

Dmitri F, ja det är märkligt att staden inte i större utsträckning följt sin egen handbok, då hade vi bland annat sett fler sk brevlådebrunnar. Se sid 53 i handboken: http://foretag.stockholm.se/PageFiles/305416/Cykel%20i%20staden%202009.pdfLämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*