Moderat cykelpolitik del 3


 

Serien om moderat cykelpolitik och möjligheterna att skapa bra cykelinfrastruktur när Stockholm växer och bygger nytt fortsätter här med del 3.

Bakgrund: År 2006 tog alliansen över makten i Stockholm. Moderaterna innehar ordförandeskapet i samtliga av de nämnder som fattar beslut som i större eller mindre omfattning påverkar cykelinfrastruktur. Dessa politiska nämnder är: Stadsbyggnadsnämnden, Exploateringsnämnden och Trafiknämnden. Till sitt förfrågande och för att förverkliga sin politik har sedan dessa nämnder sina resp. förvaltningar: Stadsbyggnadskontoret, Exploateringskontoret och Trafikkontoret.

I detta avsnitt tänkte jag visa ny cykelinfrastruktur som för närvarande byggs i ett stort exploateringsprojekt på nordvästra Kungsholmen i Stockholm. 

Hornsbergs strand


Hornsbergs strand, rödmarkerad sträcka nybyggd dubbelriktad cykelbana.

Redan i cykelplan 1998 pekades stråket utmed Hornsbergs strand ut i stadens cykelvägnät, bekräftades sedan igen i cykelplan 2006. I stadens cykelplan 2012 pekas stråket återigen ut som en viktig länk, det är nu en del av det övergripande pendlingsnätet som identifierats i hela kommunen. Stråket fortsätter i söder och väster till de viktiga broarna Västerbron och Tranebergsbron. I norr ansluter stråket till de så viktiga förbindelserna med grannkommuner, i detta fall Solna. Just förbindelser över kommungränser är något som M särskilt har påtalat är av mycket stor betydelse och ett område som de prioriterar. Det uttalades i valet 2010 och nu senast i april 2013 i en debattartikel i DN – ”vårt ansvar att göra det enkelt för stockholmarna att välja cykeln.”

Att stråket pekas ut som viktigt, ja tom pendlingsstråk, bör ju innebära att det får en utformning som gör det enkelt, effektivt, tryggt och säkert att cykla. Helt enkelt att cykeltrafiken prioriteras och har bra framkomlighet. På sträckan som fortfarande ännu inte är helt färdigställd ser det nu ut så här:


En stolpe och avsmalning för fotgängare mitt i cykelbanan, på 8 platser längs sträckan


Så här trångt är det. Här ska cyklister mötas, gående passera och allt ska fungera. På ett pendlingscykelstråk där cykel ska vara prioriterat och ges utrymme

Totalt kommer det bli 8 stycken stolpar och avsmalningar i cykelbanan på denna sträcka när det är färdigbyggt. Stadens cykelhandbok redovisar två typlösningar för dessa situationer, ingen av dem föreslår stolpar i cykelbanan. Tvärtom är de utformade för att ge samtliga trafikantgrupper rimliga och säkra förutsättningar att förflytta sig.


Typlösning med övergångsställe på dubbelriktad cykelbana genom utbyggt ”öra”, cykelbanans bredd oförändrad


Typlösning med övergångställe på dubbelriktad cykelbana genom sidoförskjutning av cykelbanan, cykelbanans bredd oförändrad

Nu föll valet istället på att göra kraftiga inskränkningar i cykelbanan (8 ggr) och där placera stolpar och en beläggning av storgatsten. På ett pendlingsstråk där cykel ska vara prioriterad. Där går det nu inte att möta en annan cyklist samt att stolpen och beläggningen i sig utgör en fara för cyklisten. Enligt moderaterna är ju stråket extra viktigt och betydelsefullt då det är en koppling till en kranskommun. Så här säger moderaterna i  debattartikeln i DN från april 2013:

”För det första behövs det en fungerande regional cykelinfrastruktur. Det är viktigt för att cykeln ska få jämbördiga förutsättningar att konkurrera med bil och kollektivtrafik på regional nivå. Den regionala cykelinfrastrukturen har i dag på sina håll väsentliga brister…”

Att befintlig och äldre cykelinfrastrukturen har stora brister är numera väl känt men att det fortsätts producera ny cykelinfrastruktur med stora brister är väl kanske inte lika känt. Sällan ser vi dessa typer av lösningar och brister på biltrafikens trafikleder och huvudgator. Lösningen är ju inte heller särskilt bra för gående då de exponeras mer för cykeltrafiken genom att de så att säga står mitt i cykelbanan. Låt oss sedan fundera en liten stund, hur tror ni att det kommer se ut om några månader? När det fallit några decimeter snö? Vilket snöröjningsfordon kommer förbi och kan göra ett effektivt arbete här? På några platser är det ännu värre då man placerat ut stolpar och skyltar för nära cykelbanan och därmed gjort den ännu smalare, detta i den mest kritiska punkten:


Stolpar placeras ut i skyddsremsan mot muren vilket är för nära cykelbanan/cyklistern. Gör cykelbanan ännu smalare och stolpen utgör även fara för cyklister.

Hur blir cykeln konkurrenskraftig när det ser ut så här på ett pendlingsstråk, där det ska vara som bäst? På körbanorna bredvid finns inte dessa inskränkningar för biltrafiken, dvs. det är inte de jämbördiga förutsättningarna som moderaterna säger sig arbeta för. Detta är ny cykelinfrastruktur i moderaternas Stockholm 2013.

Varför blev det då så här? Det enkla och korta svaret är form före funktion. Det ansågs viktigt att kantstenslinjen utmed gatan sammanföll med stenmurens linje. Så högt prioriteras alltså cykeltrafik. Det går alltså att hantera cykeltrafik lite hur som helst, vilken klåpare som helst kan dra lite streck – det är ju bara cykeltrafik. Det viktiga är ”stadsbilden”, ”helheten”, ”platsens karaktär”. Att ta på sig uppdraget att förena form och funktion verkar inte ingå i uppdraget. Att ge yta för funktionella och säkra lösningar var uteslutet. Detta arbets- och förhållningssätt får ju direkt stöd när trafikborgarrådet gör uttalanden som detta:

”Vi har ändå den innerstad vi har. Det finns inte mycket utrymmen att bygga bredare cykelvägar på. Många måste trängas. Det kräver att vi börjar visa varandra större hänsyn.”

Sedan när det klagas så är svaret från moderaterna och ansvarigt trafikborgarråd att hon inte är imponerad när cyklister klagar, att cyklister måste visa hänsyn som alla andra och förstå att det får inte plats – vi har den stad vi har.

Låt oss fortsätta färden på stråket och se vad vi mer kan råka ut för. Nu är vi framme där det nya stråket ansluter till den befintliga cykelbanan vid Ekelundsbron och kommungränsen mot Solna. Så här ser överfarten ut från nya delen till befintlig cykelbana:


Någon form av ”cykelöverfart” till vänster. En mycket smal passage mellan två stolpar och kantstenar. Omöjligt för cyklister att mötas på och juridskt oklart vad detta är. Målningen på körbanan föreställer cykelfält

Jag har arbetat med cykelplanering i över 15 år och jag har aldrig sett något liknande. Jag vet inte vad detta ska föreställa, hur passagen är tänkt att användas och vad som gäller juridiskt vid denna ”överfart”. Det är alltså en smal fålla som knappt rymmer en cyklist, det är kantstenar och stolpar som utgör en påtaglig risk att cykla på. Att komma med cykelkärra eller lastcykel är uteslutet. Likaså att få möte med en annan cyklist. Det kan man ju tycka borde vara en självklarhet på en dubbelriktad cykelbana – att man kan mötas. Hur den är tänkt att fungera under vintern går över mitt förstånd. Sedan kommer vi till vägmarkeringen, det som målats på körbanan är ett cykelfält och inte vägmarkeringen för cykelöverfart. Vad innebär det då juridiskt? Jag kan inte svar på det för jag vet helt enkelt inte. Jag kan bara återigen konstatera att det finns stora brister i cykelinfrastrukturen, såväl i den befintliga som i den nya som byggs. Den bristande utformningen får ju till följd att man cyklar på övergångsstället då det inte går att använda ”cykelöverfarten”. Återigen läggs ansvaret att hantera dessa allvarliga fel och brister på trafikanterna – ”… att vi börjar visa varandra större hänsyn.”

En ny rapport, Trafiksäkra staden, från Trafikverket/SKL redovisar: ”Undersökningar visar att ungefär 75 procent av alla som dör och skadas allvarligt i tätortstrafik är oskyddade trafikanter, dvs. cyklister och gående. Hur trafikmiljön ser ut, till exempel om det är tydligt vem som ska lämna företräde, spelar en avgörande roll för dessa trafikantgruppers säkerhet.”  Inga nyheter för oss som kan och arbetar med dessa frågor. Därför finns det självklart principlösningar på cykelpassager i stadens egen cykelhandbok som visar något helt annat, något som är både funktionellt och säkert. Som dock inte tillämpas här. Så här kunde passagen sett ut: 


Principlösning för en upphöjd och hastighetssäkrad cykelöverfart och övergångsställe, kan kompletteras med väjningsplikt

”Den regionala cykelinfrastrukturen har i dag på sina håll väsentliga brister…”

Det blir mer och mer klart att i moderaternas Stockholm är uppdraget att skapa mer bristfällig cykelinfrastruktur – inte mindre.

Avslutningsvis: körfältsbredder för biltrafiken och ytan att parkera bilen utmed kantsten på den nybyggda sträckan håller självklart angiven standard. Så att det är enkelt, tryggt, säkert och funktionellt att såväl förflytta sig med bil som att parkera den.

 

Vi har den stad vi har – det får inte plats…

 

Relaterade inlägg:

 

EDIT 20130915:
Här kan ni läsa vad som kan hända om stolpar står i eller för nära cykelbanan.

 

Antal kommentarer: 72

Gunnar Larsson

Jättebra att du skriver, Christer. Tråkigt att det ser ut så här; inte förvånande att cyklandet ofta sker på vägen


Clara Attermo

Jag cyklar alltid på vägen på den här sträckan. Det känns helt klart säkrast. Eftersom man fått för sig att anlägga gångbana på ena sidan vägen och cykelbana på andra sidan vägen, istället för både och på båda sidorna med enkelriktade banor, är det oftast ett antal gångare med barnvagnar ute och strövar på cykelbanan. Jag tror att det bästa för den här vägen vore att ta bort cykelbanemarkeringarna och låta det vara trottoar, sätta upp 30-skyltar, och låta cyklisterna samsas med bilarna.


Jonas Th

Cyklar där ibland, i körbanan, allt annat är otänkbart. Så blir det när det blir dåligt, går inte att använda. Moderata skattepengar i onödan. Kan inte varit det som var avsikten. Men muren är fin, det är den.


Krister Isaksson

Gunnar, Tack! Nej det är inte konstigt att många löser sitt cyklande på annat sätt än att använda undermålig cykelinfra. En annan brist som jag inte tog upp är att det inte finns några av-/påfarter till cykelbanan utan du måste använda övergångsställena alt. hoppa upp/ned för kantstenen.


Krister Isaksson

Clara, delar din uppfattning. Det är verkligen tråkigt att investeringarna missbrukas på detta sätt.Du måste vara inloggad för att kommentera. Logga in

Moderat cykelpolitik del 2


Serien om moderat cykelpolitik och möjligheterna att skapa bra cykelinfrastruktur när Stockholm växer och bygger nytt fortsätter här med del 2.

Bakgrund: År 2006 tog alliansen över makten i Stockholm. Moderaterna innehar ordförandeskapet i samtliga av de nämnder som fattar beslut som i större eller mindre omfattning påverkar cykelinfrastruktur. Dessa politiska nämnder är: Stadsbyggnadsnämnden, Exploateringsnämnden och Trafiknämnden. Till sitt förfrågande och för att förverkliga sin politik har sedan dessa nämnder sina resp. förvaltningar: Stadsbyggnadskontoret, Exploateringskontoret och Trafikkontoret.

Låt oss börja detta inlägg med några utdrag ur handboken Cykeln i staden – Utformning av cykelstråk i Stockholms stad:

”Vid utbyggnad prioriteras cykelvägnätet i cykelplanerna. Vid nyexploatering och förtätning är det viktigt att cykeltrafiken och nätbildningen tas med i planeringen från början. Om inte cykeltrafiken redovisas i en trafikplan för området bör en särskild cykelplan tas fram för det nya området och revideras när förutsättningarna ändras.”

”Prioritering i korsningar med sekundära lokalgator eftersträvas liksom god sikt, tillräckliga radier på det separata cykelvägnätet, god kvalitet på beläggningen osv.”

”Nedförsbackar gör att cyklisterna ökar sin hastighet. Längre bromssträckor och större krav på svängradier gör att detaljerna måste utformas särskilt noga vad beträffar t ex bredder, beläggning, avstånd till fasta föremål och sikt.”

 

Hägerstensvägen

Denna väg utgör en viktig länk i söderorts cykelvägnät. Sträckan binder ihop innerstadens många arbetsplatser med stora bostadsområden så som Midsommarkransen, Aspudden, Örnsberg, Axelsberg, Mälarhöjden och Bredäng. Sträckan fanns med redan i cykelplan 2005 och är utpekad som pendlingsstråk i stadens cykelplan med en målsättning att cykelbanor ska byggas till Mälarhöjden.


Stockholms stads cykelkarta

Sedan mitten av 1990-talet har det funnits enkelriktade cykelbanor på delar av sträckan och i samband med en exploatering och byggandet av flerfamiljshus för några år sedan möjliggjordes utbyggnad av cykelbanorna i den västra delen av sträckan. Inte lång tid efter att cykelbanorna stod klara inkom klagomål från allmänheten och boende. Ärendet togs upp i Trafiknämnden 2012: Vindfång i gångbanan och portar som går utåt gör att gående ”tvingas” ut i cykelbanan och cyklisterna cyklar där fort! Det här låter ju inte bra. Så hur ser då dessa nya cykelbanor ut? Nedan följer några bilder från platsen.


Vindfång, utåtgående portar och elskåp i gångbanan = redan smal gångbana blir smalare (1 m) = gående i för smal cykelbana


Stolpar på hela sträckan är placerade för nära den redan smala cykelbanan. Utfart från parkering/garage i mycket dålig sikt och cykelbana i nedförsbacke.


Ingen skyddsremsa mellan parkerade bilar och cykelbana/cyklister. Inget skydd för cyklister mot dörrar som öppnas, ingen plats för passagerare att stå på. Skyddsremsa finns dock på andra sidan, där parkeringsförbud råder…


Bilist på väg ut från parkering, cyklist på väg nedför på cykelbana. Hur ska dom kunna se varandra, kunna samverka, visa hänsyn?

Cykelbanornas bredd är 1,25 m på hussidan och 1,5 m på andra sidan. Detta är under de minmått som finns i stadens handbok Cykeln i staden. Där anges ett minmått på 1,5 m. Dock så anger även handboken att vid uppförs- och nedförsbacke, vilket råder här, behöver bredden ökas iom ökad fart nedför samt mer vingel/större hastighetsspridning uppför. Klassificeringen av stråket, dvs. ett pendlingsstråk, gör också att större bredd än 1,5 m motiveras.

Vidare kan vi se att placeringen av belysningsstolpar inte följer handboken utan är placerade i direkt anslutning till cykelbanan utan tillräckligt skyddsavstånd. Detta får till följd att de utgör påtaglig fara för cyklister samt gör ju i själva verket cykelbanan ännu smalare och tvingar cyklisterna ännu närmare gångbanan/portarna. Vi ser också på den cykelbana som går i uppförsbacke, där parkering är tillåten utmed kantsten, att det saknas en skyddsremsa mellan cykelbanan och körbanan. En skyddsremsa som finns angiven i stadens handbok och som är till för att skydda cyklister mot uppslagna dörrar och ge utrymme för bilpassagerare att kliva i/ur bilen. De smala cykelbanorna har också fått till följd att man varit tvungen att handlägga asfalten på cykelbanan då få asfaltsläggare är så smala för att klara uppgiften. Resultatet blir en mycket ojämn beläggning och därmed dålig komfort för cyklister.

På baksidan av fastigheterna finns parkeringsplatser och garage och utfart från dessa sker över gång- och cykelbanan. Det anmärkningsvärda med detta är att sikten är mycket dålig för såväl cyklister som bilförare vid utfarten. Lägg där till att cykelbanan ligger i nedförsbacke. Det finns överhuvudtaget inga åtgärder i form av hörnavskärningar på husen, speglar för bilister, varningsskyltar till bilisterna att de korsar en cykelbana etc. Och i handboken kan vi läsa: ”… detaljerna måste utformas särskilt noga vad beträffar t ex bredder, beläggning, avstånd till fasta föremål och sikt.”

Då måste vi ju vi ställa oss frågan: varför blev det så här? Det kan illustreras genom bilden nedan:


Berg och träd på baksidan, anledningen till att inte göra ett större ingrepp för att få plats med det som behövs för uppnå och säkerställa grundläggande funktioner.

Bilden visar hur det ser ut på baksidan av de nybyggda husen, en bergssluttning med träd och grönska. Här var det inte ”ekonomiskt försvarbart” att göra ett större ingrepp än vad som gjordes. För att få till en acceptabel standard på såväl gång- som cykelbanan handlade det om ett ingrepp på ca 3-4 meter. Jag upprepar 3-4 meter. Husen hade då kunnat placerats längre in och grundläggande funktioner för mänsklig förflyttning hade fått plats framför husen. Husen kunde heller inte byggas annorlunda, exempelvis smalare, för att ge tillräcklig plats åt gång och cykel. Priset för att inte göra detta får nu cyklister, gående och boende betala för lång tid framöver. Husen ska väl stå här i kanske 50 år eller så och någon överdäckning av tunnelbanan för att kunna flytta gatan är väl inte heller aktuell de närmaste 15-20 åren. Så det är detta tusentals cykelpendlare dagligen har att stå ut med i en cykelstad på väg mot världsklass. Och ser vi hur cyklingen utvecklas i Stockholm kommer antalet som cyklar här bara bli fler och fler.

Ytterligare en fråga som bör ställas är hur staden kan godkänna ett bygglov med vindfång i gångbanan och utåtgående dörrar?

Vi kan också tydligt se ytterligare en konsekvens av denna bristfälliga infrastruktur för cyklister, nämligen den att många väljer att cykla i körbanan då cykelbanan har så stora brister.


När cykelinfrastrukturen har stora brister, när den inte känns och är säker, när framkomligheten är dålig, väljer många att cykla i körbanan

Detta är ju ett kraftigt underbetyg från den grupp man avsett lösningen för. Var det tanken med denna mångmiljonsinvestering? I staden där cykeln ska ha en framträdande roll och goda förutsättningar? Vad värre är att mycket lite går nu att göra åt dessa stora brister. För precis som det moderata trafikborgarrådet brukar säga så går det inte att riva och flytta husen. Och jag tror inte heller trafikborgarrådets uppmaning till ökad hänsyn är lösningen på dessa av staden inbyggda brister. Man kan ju fråga sig var hänsynen från stadens sida är, var är hänsynen för olika trafikantgruppers behov, för deras trygghet och säkerhet när staden skapar dessa miljöer?

Det finns ju en lösning som kan påbörjas imorgon: Ta bort kantstensparkeringen och smalna av körfälten. Fördela sedan ut dessa ytor på gång- resp. cykelbanorna. Tror ni det kommer ske? Man får inte så många chanser när man bygger stad, därför är det så viktigt att göra balanserad och väl avvägda lösningar från början – att ta hänsyn till alla. Därför finns handböcker som redan är en avvägning av olika trafikanters behov, vilken trafikmiljö som behövs för att olika grupper ska kunna samverka i trafiken, ha rimlig framkomlighet och säkerhet. Här ser vi ett exempel på där det havererade rejält. Tyvärr är det bara ett av flera exempel när det gäller nybyggnation och cykel i Stockholm och jag återkommer med fler i serien moderat cykelpolitik.

Genomgången av den nybyggda sträcka visar också det skrämmande faktumet att den nya cykelinfrastrukturen har sämre standard än den befintliga som är över 15 år.


Den ”gamla” sträckan från mitten av 90-talet är bättre: Bredare cykelbana, bredare gångbana, bredare separation mellan gående och cyklister, skyddsremsa mellan parkerade bilar och cykelbanan. Stolpplaceringen brister dock

Klagomålen från allmänheten har nu fått till följd att efter beslut i Trafiknämnden har Trafikkontoret målat sk. rumble strips tvärs över cykelbanan för att göra cyklisterna uppmärksamma på att gående tvingas ut i cykelbanan. På så sätt hoppas staden få cyklisterna att vidta nödvändiga åtgärder för undvika incidenter/kollisioner. Det är alltså enbart cyklisterna som ska vara uppmärksamma samt vidta åtgärd för att undvika incidenter/kollisioner. Det är cyklisterna som får ”betala” för alla dessa allvarliga brister som staden byggt in i sin konstruktion, betala genom en ännu sämre komfort. Brister som uppstått då staden medvetet frångått sina egna riktlinjer. Cyklisternas situation, säkerhet och framkomlighet har ju överhuvudtaget inte förbättrats genom denna åtgärd. Tvärtom så ger denna åtgärd skenet av att det enbart är cyklisterna som är orsaken och problemet till förhållandena på Hägerstensvägen. Och detta för att de cyklar som man cyklar och cyklar där de är anvisade att cykla – på cykelbanan.

OBS! Jag kanske ska tillägga två saker:

1, Underrubriken till stadens översiktsplan är: Promenadstaden. Det blev väl inte särskilt bra för gående här heller…

2, Körfältsbredder för biltrafiken och ytan att parkera bilen utmed kantsten håller självklart angiven standard. Så att det är enkelt, tryggt, säkert och funktionellt att såväl förflytta sig med bil som att parkera den…

Vi har den stad vi har – det får inte plats…

Andra delar i serien:

EDIT 20130903:

Så här ser det ut vintertid på Hägerstensvägen, en snövall upplogad vid påfarten och sedan läggs snövallen på cykelbanan. Även skyltningen är felaktig då den visar gemensam gc-bana.


Hägerstensvägen vintertid, cykelbanan går inte att använda. Foto: Olof

 

EDIT 20140118:

Den 19 november beslutade Trafiknämnden att cykelbanan på södra sidan ska skrotas och att cykling ska ske i körbanan tillsammans med bil- och busstrafiken. Så återigen är det cyklisterna som får betala det högsta priset för urusel planering och en total oförmåga att följa grundläggande råd och riktlinjer vad gäller cykelinfrastruktur. Läs mer här om skrotningen.

Antal kommentarer: 39

Erik Sandblom

Jag tycker lite synd om alla som tror att Stockholms cykelbanor och cykeltrafik är representativa för vad cykling är för något. Att det byggs på det här viset är en bidragande faktor till att många blir så uppretade över cyklister.
Bra bilder och förklarande text, tack för det Krister!


Gunnar Larsson

Det är väl bara att slå ihop vägen och cykelbanan. Eftersom cykelbanan inte kan cyklas på så måste man cykla på vägen och då får fotgängare bättre plats på cykelbanan.
Sedan måste det vara 30-zon.
Jag skulle aldrig cykla på den cykelbanan. Fullständigt livsfarlig.


jesperC

Som sagt, tycker näst sista bilden visar på en bra lösning i just det här området (och många andra).
Använd körbanan och lämna trottoaren till gångtrafik.


Johan G

Det är inte lätt att vara tung.
Bra skrivet Krister!


Bruse

Det behöver ju inte vara cykelbanor exakt precis överallt! I tätbebyggt område, som i detta fall, bör det vara max 20-30 km/h för all fordonstrafik, och då är det slöseri med plats och pengar att bygga cykelbanor.
Innan det fanns så mycket cykelbanor som idag, samverkade alla i trafiken, för de var vana att bilar, cyklister, bussar osv var på samma ställe. Nu när vi har fått ett slags apartheid så är både cyklister och motorister ovana och rädda för varandra. Och rädda människor är farliga.
Det har blivit någon religiös övertro på att cykelbanor, liksom cykelhjälm, är lösningen på alla problem. Tvärtom vill jag säga, det är nog roten till många problem idag.Du måste vara inloggad för att kommentera. Logga in

Moderat cykelpolitik del 1


 

Stockolms stad har sedan en tid tillbaka en Översiktsplan som för första gången i Stockholms historia pekar ut cykel som en grundläggande planeringsförutsättning när staden ska byggas ut. Vidare finns en Framkomlighetsstrategi som prioriterar cykeln och att cykeln ska ha mer plats i transportsystemet. Avslutningsvis finns en Cykelplan som pekar ut ett sammanhängande cykelvägnät, nödvändig standard och omfattning på cykelinfrastrukturen för att skapa goda förutsättningar för cykeltrafik i staden.

När det sedan kommer till att förverkliga orden och målen i dessa styrdokument blir det mer besvärligt. Vi ser, hör och kan läsa att vi är tillbaka i tidigare planeringsideal där bilen sätts högst. Det moderata trafikborgarrådet Ulla Hamilton uttrycker det så här i Mitt i Östermalm och Östermalmsnytt:

”Vi kan inte riva hus för att få fram mer cykelbanor, det kommer fortfarande att vara trångt att cykla i innerstaden.”

”Vi har ändå den innerstad vi har. Det finns inte mycket utrymmen att bygga bredare cykelvägar på. Många måste trängas. Det kräver att vi börjar visa varandra större hänsyn.”

Ulla Hamilton får också stöd av sin partikamrat, infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. Så här säger hon till TT:

Det finns en optimal lösning på problemen med cykelsäkerheten, enligt infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M). Men hon tror aldrig att den kommer att bli genomförd.

”Det bästa vore att ha separata cykelbanor överallt, där bilar och cyklister slipper mötas. Och där man dessutom kunde ha olika filer för dem som cyklar olika snabbt. Men det är trångt om utrymme i stora städer som Stockholm”

 ”Det skulle dessutom vara dyrt. Därför måste vi hitta olika lösningar på olika platser.”

Här får vi då svart på vitt att det som planer och styrdokument pekar ut som prioriterat och ska få mer plats aldrig kommer att förverkligas av moderaterna. Det är för trångt, det finns inte plats, det är för dyrt, vi har de förutsättningar vi har och det går inte att ändra på är vad moderaterna säger. Vad de säger är att det på Strömbron aldrig kommer att vara möjligt att ta ett körfält från biltrafiken och göra om till cykelbanor.


Cyklister från Strömbron, cykelbanan 1,50 meter bred. Fyra körfält

På Stadsgårdsleden kommer dödsolyckorna fortsätta ske med jämna mellanrum då cyklister och turister tvingas dela på ett allt för begränsat utrymme. Det kommer inte heller vara möjligt att skapa cykelbanor på Långholmsgatan då såväl buss- som biltrafik är prioriterat före cykeltrafik – ”Vi har ändå den innerstad vi har.”


Långholmsgatan, cykelbanor får inte plats.

Orden vad gäller cykel i dessa beslutade styrdokument är alltså inget annat än luftslott, dimridåer som är till för att ge sken av storslagna cykelsatsningar och måla upp bilder av en cykelstad på väg mot världsklass…

Så då har vi klarlagt att i moderaternas Stockholm går det inte att göra något åt den situationen vi har, det befintliga går inte att ändra på, det är som det är. Men hur är det då när staden växer, när staden bygger nytt, när det så att säga är ett mer eller mindre blankt papper eller en blank ritning man har att utgå från. När det inte finns befintliga hus eller gator som ställer till besvär, när det finns mer yta att arbeta med, när staden också får intäkter att omsättas i infrastruktur. Hur lyckas staden då, kommer vi närmare målen i styrdokumenten om att cykeln är en grundläggande planeringsförutsättning, att standarder i handböcker och cykelplan kan förverkligas, att cykeln prioriteras, ges utrymme och ges goda förutsättningar?

I kommande delar i serien om moderat cykelpolitik kommer jag gå igenom några projekt som nyligen har färdigställts i Stockholm och där det funnits förutsättningarna för att skapa bra cykelinfrastruktur. Hur har det gått i dessa projekt?

 

Fler inlägg i serien:

 

 

Antal kommentarer: 31

Bitte

Heja dej!!


Campy007

Vasst och spetsigt men på pricken!


Krister Isaksson

Bitte, Tack!


Krister Isaksson

Campy007, Tack!


jonas l

såg en intressant lösning i Trondheim i helgen. Enkelriktad gata med cykelbana åt båda håll på var sin sida. Så ta bort ett körfält och ha en vanlig cykelbana på var sida är en lösningDu måste vara inloggad för att kommentera. Logga in

Bilen först – intervjuad om cykel i ETC Stockholm


 

Har blivit intervjuad i ETC Stockholm angående cykelns roll i Stockholms transportsystem. Det är ju löften om guld och gröna skogar nuförtiden vad gäller cykel i Stockholm. Partierna tävlar med varandra som det vore TdF och det talas om en cykelstad på väg mot världsklass. Men när det kommer till kritan så är vi många gånger kvar i samma gamla vanliga samhälls- och trafikplanering där bilen är prioriterad, både vad gäller yta och pengar. En genomgång av Stockholms och länets cykelinfrastruktur visar att det saknas omfattande delar när det gäller ett sammanhängande cykelvägnät och av det som existerar så uppnår endast 1 procent grundläggande krav och villkor för att klassas som bra cykelinfrastruktur. 1 procent! Vidare finns det i snitt hinder och problem var 118:e meter som påverkar cyklisters framkomlighet och säkerhet. Cykelskulden är enorm och det kommer att krävas stort politiskt mod samt en kompetent och handlingskraftig förvaltning för att ändra på det. Finns detta?

Här är kan du läsa artikeln.

 

Relaterade inlägg:

 

 

 

Antal kommentarer: 2

Mikael

Skulle personligen aldrig ställa upp för intervju med en ETC tidning för maken till vänsterblaska är nog svår att hitta.


Krister Isaksson

Mikael, Försöker alltid ställa upp oavsett politisk inriktning, sexuell läggning,  religion, etnicitet osv. Tror inte det gynnar cykelfrågan att diskriminera…Du måste vara inloggad för att kommentera. Logga in

Jag, en "Twitterbombare"?


 

Sedan en tid tillbaka började jag använda twitter. En del av er läsare och andra har legat på om detta och till slut gav jag efter. Inget jag ångrar efter drygt tre månader på twitter, det öppnar nya dörrar, ger nya intryck och nya kunskaper. Har nu också blivit stämplad som ”twitterbombare” med efterföljande konsekvenser. Och det inte av vem som helst utan det är av Stockholms stads trafikborgarråd Ulla Hamilton.

Det som utlöste det hela var att @JonasThrnqvist sände en tweet om förhållandena för cyklister på Kanalvägen, Hammarby sjöstad. Alla har ju inte semester och det är ju av vikt att trafiksystemet fungera alla delar av året:

Eftersom det är en lång följetång dessa eländiga och urusla förhållanden för cyklister på denna sträcka genom Hammarby Sjöstad så kommenterade jag detta i en tweet och pingade där @UllaHamilton och @perankersjo:

Detta ledde till att ansvarigt borgarråd ansåg att det förekom twitterbombning under hennes semester och jag är nu blockerad från hennes konto. Varför sände jag då denna tweet om Kanalvägen och cykelförhållandena där? Jag ville med tweeten upplysa och påtala hur det många gånger ser ut på stora och viktiga cykelstråk och att det på just detta stråk har varit dåliga förhållanden under ett stort antal år. Vilket säkert många av er som cyklar där också kan intyga. Det här är tom ett regionalt cykelstråk som ligger precis på gränsen mot en annan kommun, Nacka. Detta är i stort sett det enda stråket som finns för dem som cyklar från Värmdö, Saltsjöbaden, Nacka, Älta, Tyresö och delar av Haninge och som sedan ska till övriga delar av innerstaden. Alltså ett mycket viktigt stråk i det regionala cykelnätet och där tusentals cyklister passerar varje dag. 

Detta är ju något som moderaterna själva under olika perioder gått ut med och påtalat vikten av. Att ha ett väl fungerande regionalt cykelsystem, att cykling över kommungränserna varit utpekat som ett viktigt område sedan 2010. Se bl a dessa tre tillfällen:

1, I april skrev ett antal moderata kommunalråd på DN Stockholmsdebatt: ”Nu måste vi samarbeta om regionens cykelvägar”. Ulla Hamilton var en av dem. I debattartikeln lyfter de fram ett antal saker:

”I valrörelsen 2010 pekade vi på behovet av att bygga ihop cykelnäten över kommungränserna i Stockholmsregionen.”

”För det första behövs det en fungerande regional cykelinfrastruktur.”

”Det är vårt ansvar att göra det enkelt för stockholmarna att välja cykeln oavsett om målet ligger i den egna kommunen eller på andra sidan Saltsjö-Mälarsnittet.”

2, Den 16 maj i år gick Moderaterna ut med att staden nu inför en Cykeljour

– Cykeljouren är en satsning som ska göra det enklare och framkomligare för stockholmarna att cykla och bidra till att problem och hinder på cykelvägnätet åtgärdas snabbt och effektivt, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

3, Nyheten om Cykeljouren följs sedan upp med ett pressmeddelande den 2 juli om utökad satsning på ett antal utvalda cykelstråk för att se till att cyklister har en bra och säker framkomlighet.

– Satsningen på huvudcykelstråk med extra hög standard är ett led i arbetet med att förbättra respålitligheten för de stockholmare som avlastar vägar och kollektivtrafik genom att välja cykeln, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

Då kunde man ju tycka att det vore ett utmärkt uppdrag för den sk Cykeljouren, att kraftfullt och snabbt se till att det som lovas, redan 2010 och sedan i debattartikeln och pressmeddelandena faktiskt uppfylls på Kanalvägens regionala cykelstråk. Att visa handlingskraft.

Men var denna tweet den enda som jag sände Ulla Hamilton under hennes semester? Kan detta räcka för att någon ska känna sig ”twitterbombad”? Jag har sänt fler tweets under borgarrådets semester så låt oss gå igenom dem för att få en bild av dem och deras innehåll. Kan dessa tweets tillsammans göra att man kan känna sig ”twitterbombad”?

Den första tweeten jag sände var den 7 juli och handlar om cykel, spårvagn och trafiksäkerhet. En frågeställning som blev och fortfarande är högaktuell i samband med att utbyggnad spårväg City och ev. andra spårvagnslinjer:

Tweeten är dels ett tips hur man i Amsterdam nu arbetar med trafiksäkerhetsproblemet spårvagnsspår och cykel dels en vädjan om politiskt agerande gentemot SL. Det sker en hel del sådana olyckor i Stockholm, där cyklister cyklar ner i spåren, fastnar och faller och skadar sig. Denna olyckstyp kommer att öka i takt med en ev. utbyggnad av spårvägen. Så här ville jag upplysa om en möjlig lösning. Det är också en cykelolycka jag vet att trafikborgarrådet själv råkat ut för. Staden har ju själv meddelat att man ska konkurrera med Amsterdam så då kan det vara bra att veta hur konkurrenterna arbetar tänkte jag. Här kan ni läsa mer om arbetet med cykel och spår i Amsterdam.

Sedan följer en tweet den 8 juli. Det är en fråga varför inte det arbete som nu sker på Västerbron och som leder till stora störningar för cykeltrafiken utförs nattetid för att minimera störningarna för gång- och cykeltrafiken:

Tweeten därefter sker den 10 juli, den är inte startad av mig och det är en diskussion med flera inblandade ang. cykel och Götgatsbacken och där jag genom att bifoga en länk visar hur jag tycker man borde utforma den för att få till acceptabla förhållanden för såväl gående som cyklister:

 

Sänder ytterligare en tweet den 10 juli där jag tipsar om ett nytt blogginlägg på Bicycle Dutch som redovisar nationella och kommunala krav som ställs på cykelparkeringar vid bostäder i Holland. Staden ska ju konkurrera med Holland och jag vet av egen erfarenhet sedan mitt arbete på Trafikkontoret i Stockholm att detta är ett svårt område med många låsningar. Jag följer även upp Per Ankersjös svar med en tweet och tipsar den 11 juli om ett pågående arbete i staden där detta och många andra cykelfrågor hanteras på ett mycket lovande sätt, cykelplanering på Årstafältet:


 

 Och sedan är vi då framme vid tweeten den 12 juli som leder till att jag anklagas för ”twitterbombning” och numera är blockerad av trafikborgarrådet Ulla Hamilton.

Ulla Hamilton, jag ber om ursäkt. I min iver att arbeta för bra förhållanden för cyklister i Stockholm kanske jag gick för långt och sände dig för många tweets. Det är inte helt lätt för mig som är tämligen ny på twitter att ha koll på och förstå vilka olika regler alla olika mottagare har när det gäller tweets, när man får sända dem, vilket innehåll, hur många osv.

 

Relaterade inlägg:

 

 

 

Antal kommentarer: 17

Kjell Olsson

Det är tyvärr mer regel än undantag att de styrande i Sverige fullständigt struntar i folket och dess åsikter.


Johan A

Ja vad säger man!! Ett borgarråd i världsklass som verkligen vill konkurrera med Amsterdam när det kommer till cykelfrågor och som är öppen för förslag från allmänheten!!
Ursäkta att jag skriver det men hon verkar ju vara helt slut. Hon kanske borde skaffa två twitterkonton.


Jonas Th

Tillgänligheten och beredvilligheten att finnas på t ex tw ökar säkert när det börjar dra ihop sig till valupptakt. Men vi får nog anta att det är försent då för (M:s) cykelpolitiska valsänke @UH.


Mattias Widman

Jag tycker Ulla Hamilton verkar vara trött på sitt förtroendeuppdrag och i behov av längre semester. Låt oss kompensera henne för twitterbombningen och ge henne extra semester från september nästa år!


Pepe

Har hon någon gång svarat en tweet där man kan ana en antydan till att länkar i tidigare tweet har öppnats? Så som Per Ankarsjö verkar göra hela tiden.Du måste vara inloggad för att kommentera. Logga in

Alla dessa broar


 

Korta som långa, breda som smala, höga som låga, branta som flacka. Barriärer försvinner och de blir ofta landmärke i staden. Alla är de en förutsättning för att kunna cykla i Stockholm och på många andra platser.


 

 

 

Antal kommentarer: 13

Dmitri F

Undrar varför de har målat en inre linje på cykelfältet över bron på lugnets allé i Hammarby sjöstad… Som skydd mot trottoarkanten eller?
Istället kan ju cykelfältet göras mycket bredare om den inre linjen tas bort vid bron… Suck.
(har mailat denna åsikt till Tk förresten)


Krister Isaksson

Dimitri F, Nja är mitt svar. Om du studerar hur det ser ut vid övergångsstället närmast i bild så ser du en utbyggnad, ett sk öra. Tar du bort/flyttar in den inre linjen kan det ju innebära att du leds in i den tvärgående kantstenen vid övergångsstället.


Dmitri F

Förvisso, men då kan man rita en sned linje som leder en förbi kanten eller sätta upp en skylt som indikerar avsmalning…
Dessutom är ”tvärgående kantsten” en numera standard metod av att leda cyklister från cykelbanor in i korsningar…. Just sayin 😉
http://goo.gl/maps/PKDmM
http://goo.gl/maps/IsE0e
http://goo.gl/maps/BXGcm


Sommarcyklisten

På Mälaröarna finns många fantastiska cykelvägar, speciellt om man vill cykla lite fortare. Synd bara att man på vägen dit och tillbaka måste passera skärseldarna Nockebybron och Drottningholmsbron: smala, ojämna cykelbanor fyllda av kantiga broskarvar, gupp, djup liggande dräneringsgaller och annat elände, och på väg in mot Brommaplan har man intensiv mötande trafik (70+ km/h) på armslängds avstånd till höger: inga säkerhetsmarginaler.


Krister Isaksson

Sommarcyklisten, Ja det är höjden av kvalitet på dessa broar/sträckor! Tänk motsvarande på körbanorna som ligger brevid, icke sa nicke…
Har några bilder på dessa sträckor i dessa två inlägg:
http://www.bicycling.se/blogs/kristerisaksson/titta-en-cykelbana-vad-kan-vi-10.htm
http://www.bicycling.se/blogs/kristerisaksson/regionala-cykelstrak-jag-tror-det-nar.htmDu måste vara inloggad för att kommentera. Logga in