Blogg

Led din cykel – i tre år


Det är vad du kommer att få göra om du cyklar på delar av Slussen framöver. Förbindelsen till/från Katarinavägen kommer att utformas på sådant sätt att cyklister ska leda sina cyklar för att passera. Och detta förhållande ska vara i tre år. Tills den nya huvudbron är på plats och Katarinavägen kan öppnas igen.

Leda cykeln. I tre år. I staden där cykeltrafik ska vara prioriterad. Där vi ska se möjligheterna.

Projektet säger att detta är det enda rimliga alternativ och att andra bedömts för kostsamma. För kostsamma? Jag bad att få se dessa alternativ och beräkningar men något sådant har jag inte fått se.
Jag misstänker att något sådant inte finns utan det har avfärdats direkt vid sittande bord. Och när det gäller de så kallade kostnaderna så utgår de enbart från kostnader som relateras till projektet. Några samhällsekonomiska kostnader vad denna lösning innebär finns självklart inte utan det är ren projektekonomi.

Och vi ser ännu en gång exempel på att cykeltrafik inte får kosta. Det hela blir nästan lite komiskt om vi tar i beaktande att Trafikkontoret nyligen fått en ny trafikdirektör. En trafikdirektör som tidigare genomfört studier på området som just visar att åtgärder som förbättrar för cykeltrafik har stor samhällsekonomisk lönsamhet. I studierna påtalas att cykeltrafiken måste få större fokus och en viktigare roll i stads- och trafikplaneringen. Vidare måste fokus vara på cykeln som ett högeffektivt transportmedel, inte bara ett sätt att minska fetma och vara bra för klimatet genom att bilister börjar cykla. Det diskriminerar befintliga cyklister som resenärer. Trots allt: cyklister är resenärer, inte bara ickefeta ickebilister.

Men på Slussen, där ska vi leda våra cyklar, i tre år…


Just så: ”Lär er att planera istället”. Foto: Kalle Bern


Edit 2016-06-28:
Enligt uppgifter från Trafikkontoret saknar Projekt Slussen en godkänd så kallad Trafikanordningsplan för dennna avstängning och krav på att leda cykeln. Anledning? Förslaget på lösning har enligt Trafikkontoret för stora brister och en bättre lösning krävs. Trots detta och i strid med rådande regelverk, kör projektet på som om inget hade hänt.


Relaterade inlägg om Nya Slussen:Bicycling nummer 4!

I detta nummer bjuder vi på:

  • En stor guide till Tour de France
  • En guide till hur du tränar med effekt
  • En magisk cykelweekend på västkusten
  • Ett matigt reportage om hur man lagar kolfiber

Ute nu!

Bli prenumerant
Antal kommentarer: 14

Björn

I slutändan kommer förstås inte folk att leda sina cyklar, utan trampa på som vanligt. Och så blir det ännu mer gnäll om hur obegripligt det är att cyklister aldrig kan följa trafikreglerna…


Mia

Häpnadsväckande minst sagt. Kanske är det en spegling av hur Nya Slussen kommer att bli för cykeltrafik när den är klar.


Luttrad

@Björn: ack så sant. Och om det är meningen att man ska leda cykeln finns det väl en uppenbar risk att det kommer att finnas kanter och annat som gör det svårt att leda t.ex. en lastad lådcykel. Och svårt för de som av funktionella skäl inte kan eller har mycket svårt för att leda en cykel …
Hur lång tid innan kommentaren ”Gnälliga cyklister! Hur svårt är det att leda en cykel?” Som man hört till leda – även från cyklister.


Sara

När jag leder min cykel tar jag ju upp dubbelt så mycket plats som när jag sitter på cykeln.


Saara

Det är inte bara vid Slussen som cykeln ska ledas. När Gasverksvägen är avstängd hänvisas gående och cyklister till Böcklingbacken för att ta sig mellan Hjorthagen (där T-banan ligger) och Norra Djugårdsstaden. Även här skriver staden i informationen att cykeln ska ledas – under två år(!). Jag blir så frustrerad över att beslutsfattarna (vilka de nu är) inte ser konsekvenserna och tanklöst bygger in konflikter och olycksrisker. Få cyklister är villiga att leda sina cyklar nedför den breda backen och jag har efterfrågat en tvårig, tillfällig markering för gående respektive cyklister men inte fått någon vettig respons.


Tomas

Lär er flanera istället.
Är inte flanera ett annat ord för promenad 🙂


Johan

Ur led är tiden.


Torbjörn Albért

Alla berörda bör mejla gatukontoret: Skriva i lokaltidningarna etc.
I Uppsala är en gång- och cykeltunnel avstängd i två år. Lösningen med passage över den trafikerade gatan fungerade inte. OMfattande protester gjorde att Uppsala kommun byggde om provisoriet efterbara några månader. http://www.unt.se/uppland/uppsala/cykelpassage-byggs-om-3799928.aspx
samt
http://cykelframjandet.se/uppsala/2015/05/14/battre-cykellosning-vid-polishuset/
Passagen gjordes rak och ett körfält togs bort. Inte det som Cykelfrämjandet föreslog, men i alla fall…


ekstromenator

Underlaget bör vara en allmän handling likt underlaget för alla andra beslut som antas, är du intresserad är det nog bara begära ut materialet från registraturen hos Stockholm Stad ?


Krister Isaksson

ekstromenator, misstänker att det inte finns något att lämna ut. Att alternativet med en lösning där man kan cykla har avfärdats redan från början utan vidare studier och beräkningar.


Krister Isaksson

Torbjörn, ja verkligen. Cyklister måste i större omfattning sluta ta skit och säga ifrån mer. Annars blir det inga större förändringar och förbättringar.


Peter Björnäs

De verkar inte heller ha förstått att det riskerar att bli en ”papperstiger”. Inte minst då folk med racerklossar under skorna knappast kommer kliva av och trippa framåt i flera hundra meter.


thomas

Wow!
Testade den idag, än kärvare att ta sig till jobbet.
Ingen trafikplanerare eller cyklist som kommit på denna lösning.
Beslutsfattare, led din bil!


Anders M

De verkar jobba på att göra det bättre, eller så flyttar allt omkring pga pågående arbeten. När jag cyklade sträckan igår så var det i alla fall en ny sträckning på både gång- och cykelbana, som är bredare och tydligare uppmärkt och på sina ställen till och med fysiskt separerad!
Inte perfekt, men nästan på väg att bli halvbra.Lämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*

Blogg

Det är i Stockholm det händer!


Jag är imponerad, riktigt imponerad. Inget tjafs, rätt på, rakt upp och ner. Cykeln hanteras som ett eget trafikslag där framkomlighet är en viktig faktor. Så känner jag efter att ha läst inriktningsbeslutet om utbyggnad av pendlingsstråk i Stockholm. I oktober förra året skrev jag ett inlägg om kommande cykelinvesteringar i Sthlm. Nu är det dags för nästa inlägg – för nu är det ännu fler investeringar på gång, viktiga och betydelsefulla sådan. För en summa av 215 miljoner.

Här följer några av projekten:

Liljeholmsbron-Hornstull
Långholmsgatan och Liljeholmsbron är utpekade som pendlingsstråk i Stockholms cykelplan och utgör del av ett regionalt stråk i Regional cykelplan för Stockholms län. På bron cyklar cirka 10 000 cyklister per dygn i maj.

Trafikkontoret föreslår att enkelriktade cykelbanor byggs på respektive sida om Långholmsgatan söder om Folkskolegatan. Cykelbanorna dras bakom hållplatslägena på sträckan och separeras från bil- och gångtrafik. Samtliga cykelrelationer i korsningen med Hornsgatan görs dubbelriktade samtidigt som körbanorna smalnas av för att öka framkomligheten för cykel.


D
agens utformning på Liljeholmsbron. Cykelbanorna enkelriktas och breddas upp.

På Liljeholmsbron enkelriktas de idag dubbelriktade cykelbanorna. På den östra brohalvan breddas gång- och cykelbanorna till totalt ca 6 meter. Ett norrgående körfält leds över vid det södra brofästet och går motriktat på den västra bron, där ett södergående körfält försvinner. På den västra brohalvan blir gång- och cykelbanan fortsatt drygt 4 meter bred. Åtgärderna på Liljeholmsbron samordnas med den planerade renoveringen av broklaffarna som tidigast kommer att kunna genomföras under 2019.

Nybroplan – Gustav Adolfs Torg
Befintlig cykelinfrastruktur på sträckan uppfyller inte de riktlinjer för utformning av pendlingsstråk som anges i cykelplanen. Separeringen mellan gående och cyklister är på vissa ställen mycket otydlig eller till och med helt obefintlig vilket leder till mängder av onödiga konflikter.


Raoul Wallenbergs torg. Ser du cykelbanan? 

Över Raoul Wallenbergs torg breddas cykelbanan samtidigt som cykelbanans utbredning förtydligas. Hänsyn tas till monumentet på torget.

Arsenalsgatans norra del är idag reglerad som gågata. Här föreslås såväl cykelbanan i gatans mitt som den västra gångbanan breddas. I samband med ombyggnation kommer trafikregleringen på sträckan ses över.


Arsenalsgatan. Cykelbana i mitten. Bredare gångbana. Annan reglering. 

Arsenalsgatans södra del kommer i framtiden att få en mer betydande funktion som bytespunkt för kollektivtrafiken och fler människor kommer att röra sig längs sträckan i och med tunnelbanans förlängning till Nacka. Här förses gångytorna med bredare stråk av hällar för att öka kapaciteten för gående. Cykelbanan breddas och separering mellan gående och cyklister tydliggörs.

Längs Kungsträdgårdsgatans östra sida anläggs en enkelriktad cykelbana norrut. På västra sidan dras en enkelriktad cykelbana i parken innanför den första trädraden lindar.

Genom Kungsträdgården, i passagen mellan almarna och rosariet, behålls den befintliga cykelbanans bredd medan gångbanan breddas ut mot befintligt staket. Genom att gående får större ytor bedöms problemet med gående som använder cykelbanan att minska.

På Jakobs torg föreslås såväl cykelbanan som gångytorna breddas, samtidigt som körbanans bredd på sträckan mot Gustav Adolfs torg minskas och möjligheten för motorfordon att köra runt Operan tas bort genom avstängning. Detta minskar biltrafiken på Jakobs torg och ger mer plats för cyklister, gående och uteserveringar.

Skärholmsstråket, tunnel vid Västertorp
Skärholmsstråket, cykelstråket mellan Skärholmen och Liljeholmen, är utpekat som pendlingsstråk i Stockholms cykelplan och utgör även ett regionalt stråk i Regional cykelplan för Stockholms län.

I höjd med Västertorps tunnelbanestation finns en saknad länk där pendlingsstråket gör en stor omväg i blandtrafik på Västertorpsvägen. 


Grönt = befintlig sträcka. Rött = ny sträcka 

Åtgärden som föreslås innebär att en ca 35 meter lång gång- och cykeltunnel med fem meters bredd byggs genom tunnelbanans banvall, liksom en anslutande gång- och cykelbana om ca 150 m. Åtgärden kommer ge märkbara restidsvinster. Vidare kommer även delar av denna cykelväg breddas upp på en sträcka av ca 2 kilometer.

Detta var några av projekten i satsningen på 215 miljoner. Jag har tidigare skrivit om investeringarna på Hässelbystråket, på Spångavägen, Ulvsundavägen, Örbyleden och Stadsgårdsleden. Så det är fullt av godsaker för cyklingen i Stockholm.

 

Relaterade inlägg:


Antal kommentarer: 19

Remy Waardenburg

Vet du om de tar med cykelbanan som ligger ut med kajen också? Visst hade du skrivit om den tidigare också – den är ju lika ”tydlig”.


Trafikistan.se

Det är bara att gratulera.
Jag är rädd att vi aktiva Göteborgscyklister måste spotta i nävarna nu om inte vår stad ska gå den rakt motsatta vägen. Prioriterade kollektivtrafikprojekt riskerar att hacka söner och tränga bort våra centrala cykelvägar. Och storstilade stadsbyggnadsprojekt riskerar att göra hela centrum till ett enda gångfartsområde.
Missförstå mig inte. Gångfartsområden är bra. Men det måste också finnas attraktiva kanaler för cykling i cykelfart, precis som det finns gott om kanaler för kollektivtrafik i full fart. Annars tar man inte hållbarhet på allvar.


Joakim von Scheele

Jätteroligt att se dessa förbättringar under sin livstid! Hoppas de inte tappar farten, bara – det finns mycket kvar att göra.
Jag är lite nyfiken på när detta inleddes. Var det när Per Ankersjö ersatte Ulla Hamilton som trafikborgarråd eller är det först när de rödgrönrosa tagit över makten och Daniel Helldén blivit ansvarig?
Sen undrar man ju när grannkommunerna (läs Solna) ska fatta läget och börja lösa sina otroligt äckliga proppar för cykeltrafiken.


Thomas

Yay! Långholmsgatan och Liljeholmsbron, låter som precis den lösning jag som lekman föreslagit i diskussioner med TK tidigare. (synd bara att vi lär behöva vänta minst tre år för ändringarna där då det ska göras (om beslutat) i samband med renovering av bron. Men man får ha tålamod.) Heja! Och tack för allt jobb du och dina kollegor gjort och gör för cykling i staden! 🙂


Björn

Cykelanpassning på Arsenalsgatan? Raoul Wallenbergs? Långholmsgatan? Stadsgårdsleden? Liljeholmsbron? Nyp mig någon, det här måste vara en väldigt vacker dröm. Nu får en ju nästan förhoppningar att de kommer ihåg att dra vettiga cykelleder över nya Slussen också.
(Eller vänta. Nyp mig så fort det blir verklighet.)
Men tack för allt jobb du och dina kollegor gör!


Dmitri F

Krister – den stora frågan är väl vad det blir för beläggning på Arsenalgatan/Raoul Wallenbergs torg, det låter ju som att det är fortsatt tänkt vara någon form av gatsten eller plattor?
I mina ögon är sträckans största problem just beläggningen, inte bredden…
Här måste vi vara vaksamma och försöka få till en bra lösning!


Andreas

Jättebra Stockholm! Tyvärr är många av kringkommunerna inte lika långt framme, och många av oss bor ju utanför och vill ha sammanhängande pendlingsstråk och satsningar i hela regionen, inte bara Stockholm.


Luttrad

Andreas har en poäng. Min väg till jobbet är inte lång, men tar mig genom Stockholm, Sundbyberg, Solna, Sollentuna, och Stockholm igen: kvaliteten varierar …
Jämn kvalitet skulle ö h t inte skada: kan inte vara välgörande för säkerhet, framkomlighet, etc.,, när man på en relativt kort strecka kan råka ut för fin, bred nybyggd gc-väg, kurvor a la vinkelhake, smal 70-tals gc-väg, grusväg, och asfalt modell ryskt 90-tal, huller om buller?


Ulf Cyklist

Det är jättebra med förbättrade cykelbanor, eftersom många är såväl underdimensionerade som trafikfarliga. Dock tycker jag skribenten har ett alltför negativt fokus gentemot annan trafik och alltid förespråkar försämrad framkomlighet för biltrafiken.
Jag ser inget motsatsförhållande mellan biltrafik och cykeltrafik eller för den skull kollektivtrafik. Eftersom Stockholm växer med många tusen människor varje år, måste inte bara vägar för cyklister byggas ut. Det är lika angeläget att förbättra framkomligheten för biltrafiken och kollektivtrafiken.
Cykelfälten som finns på Sveavägen är farliga att använda för cyklister samtidigt som de försämrar framkomligheten för bilister. Det vore mycket bättre att ta bort dessa cykelfält och flytta cykeltrafiken till någon parallellgata och på den parallellgatan begränsa biltrafiken. Det skulle göra att biltrafiken på Sveavägen flöt bättre och cyklisterna fick säkrare väg.
Detta snäva synsätt på trafikproblemen hos skribenten liksom hos Stockholms styrande politiker, nämligen att förbättra för visst trafikslag och samtidigt försämra för annat, är ett stort problem för Stockholms tillväxt. Genom att bygga fler och större vägar runt Stockholm och fler tunnlar under Stockholm, kan biltrafiken minska i innerstan. Det blir då enklare att förbättra för cyklister så att miljön blir bättre för cyklister (och gångtrafikanter) i Stockholm.


Arne B

@Ulf Cyklist: Föreslå en parallellgata som löper parallellt med Sveavägen mellan Sveaplan och Sergels torg. Dina förslag är klassiska bilistidéer; flytta cyklisterna, bygg mer och större vägar. Allt fokus på infrastruktur för motorfordon.
”Det blir då enklare att förbättra för cyklister så att miljön blir bättre för cyklister (och gångtrafikanter) i Stockholm.”
Och hur ser dina konkreta förslag till förbättringar för cyklister (och fotgängare) ut?
Samhällsekonomiskt talar allt för en stor satsning på cykeltrafik.


Anders Andersson

@Arne B
Det finns ett korn av sanning i det Ulf B skriver. Samhällsekonomiskt talar allt för en utbyggnad för såväl motorfordon som cykel. Cykel för pendlarna och motorfordon som servicefordon, för hantverkare, godstransporter och kollektivtrafik för att serva alla nya invånare.
Det är nämligen mycket få som åker bil för nöjes skull i stan. Det finns några få som tar bilen till jobbet fast de inte ska använda bilen under dagen – men de är få. Enligt senaste RVU 4 % av pendlarna, enligt andra RVUer uppemot 6-7 % – men som sagt få, det är inte för deras skull vi behöver bilgator.
Det är viktigare att vi kan få mat, bli av med sopor, att vatten och el fungerar, att polis, brandbil, ambulanser, färdtjänst och bussar kommer fram än att vi cyklister har 6 m breda cykelbanor precis överallt. Sen finns det gott om områden där cykelinfrastrukturen kan göras betydligt bättre utan att inkräkta på andra intressen. Där ska vi ligga på för att förbättra, men trafikapparaten för de nödvändiga fordonen får man inte tulla på.


Mia

Anders, Och det räcker att ha några RVU:er för att dra sådana slutsatser? De är tillräckliga för att fånga verkligheten?


Anders Norén

Nja, den senaste resvaneundersökningen sade två saker:
– 14 % av pendlarna (samtliga färdsätt) använder bil i tjänsten dagligen, 67 % sällan/aldrig.
– 18 % av resorna till/från innerstaden vardagar görs med bil.
Exakt vilka av bilpendlarna som också använder bilen i tjänsten är svårt att säga eftersom undersökningen inte frågade om detta. I extremfallet kan det innebära att de 14 % som kör bil i tjänsten samtliga är cykelpendlare, medan de 18 % som bilpendlar till innerstaden aldrig kör bil i tjänsten. (2003-2007 arbetade jag i bilburet yrke utan att själv köra bil till jobbet. Arbetsgivaren höll med bil, jag cyklade eller åkte buss.) Ett annat extremfall är att samtliga bilpendlare till innerstaden använder privatbilen i tjänsten. Sanningen ligger antagligen någonstans där emellan.


Anders Andersson

@Anders Norén
Säkerligen ligger sanningen om antalet bilpendlare någonstans däremellan, men det ändrar inte slutsatsen:
Det är viktigare att vi kan få mat, bli av med sopor, att vatten och el fungerar, att polis, brandbil, ambulanser, färdtjänst och bussar kommer fram än att vi cyklister har 6 m breda cykelbanor precis överallt. Sen finns det gott om områden där cykelinfrastrukturen kan göras betydligt bättre utan att inkräkta på andra intressen. Där ska vi ligga på för att förbättra, men trafikapparaten för de nödvändiga fordonen får man inte tulla på.


Krister Isaksson

Visste inte att det var någon som krävt 6 meter breda cykelbanor, precis överallt. Ett klassiskt sätt att argumentera på när det framförs önskemål om förbättringar. Framställ då dessa önskemål som helt orimliga och vansinniga, dvs 6 meter breda cykelbanor precis överallt. Seriöst? Nej knappast.
Var har vi exempel på när vi så totalt omformat transportinfrastrukturen så att grundläggande samhällsfunktioner slutat fungera?


Arne B

Visst är det viktigt att alla samhällsfunktioner fungerar. Jag skulle tro att även cyklister kan inneha ett för samhället viktigt arbete.
Det som korkar igen trafikapparaten i innerstaden är motorfordon. Det som gör att varuleveranser, sophantering, utryckningsfordon och bussar har svårt med framkomligheten är andra bilar – inte cyklar. Inte cykelbanor. Inte fotgängare. Inte trottoarer. Köer och bristande framkomlighet är så gott som uteslutande orsakat av bilar.
Den som ställer framkomlighet och utbyggnad av cykelinfrastruktur mot samhällsviktiga funktioner ser inte köerna för alla bilar.
Jag tror inte det finns en cykelbana i Stockholmsområdet som är 6 meter bred, kanske inte i hela Sverige. Varför överdriva?


Filosof

”Varför överdriva?” Somliga är väldigt förtjusta i halmgubbar. Och varför man tar till argumentationsfel och fula trick är ju inget större mysterium.
För egen del skulle jag uppskatta om fler cykelbanor vore två meter breda (eller i alla fall så breda att två myror kan målas bredvid varandra i st f överlappande).
Och om det är något som korkar igen vägar (i Sthlm, Bryssel, eller LA) är det bilar: parkerade eller (mer eller mindre) i rörelse. (Och ett par av de värsta trafikstockningar jag sett på sistone utanför rusningstrafik jag sett, tvättstopp för ett par tre busslinjer och alla andra, orsakades av varutransporter.)


Arne B

@Ulf Cyklist: var är du?
@Anders Andersson: var är du?


Anders Norén

Vi har faktiskt en 6 m bred cykelbana i Värnamo (mellan mur och trottoarkant), nämligen den f.d. körbanan på Boagatan (som numer är skyltad cykelbana om än flitigt nyttjad för byggtrafik till ett pågående bygge). Annars så är den bredaste, för ändamålet anlagda, cykelbanan 2,5 m (dubbelriktad). Vi har totalt knappt 600 m cykelbana i kommunen.Lämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*

Blogg

Det blir en stor dag


För mig och mina kollegor på Sweco. Den 16:e juni fattar nämligen Trafiknämnden i Stockholm beslut om ett antal stora cykelinvesteringar. Flera av dessa har jag och mina kollegor utrett och tagit fram lösningar för. Och detta med stor hjälp av er som cyklar på dessa sträckor. För vi anordnade en workshop i samband med utredningen och bjöd in cyklister. Det blev en givande kväll med massor av synpunkter, förslag och inspel. Stort tack till er alla!

Nu ser vi resultatet. På kort tid har nu detta omsatts i konkreta byggplaner, det pågår redan arbete ute på cykelstråket och inom kort kommer vi få se ännu fler förändringar och förbättringar. Vad som kommer hända är bland annat följande:

Lövstavägen
Ny cykelväg utmed Lövstavägen. Idag saknas det cykelväg på denna sträcka och man hänvisas till att cykel en omväg i blandtrafik. Även cykelpassagen vid Bergslagsrondellen byggs om. Den breddas och höjs upp (hastighetssäkras) och cykeltrafiken prioriteras genom att korsande trafik får väjningsplikt.


Rakt fram kommer en ny cykelväg att anläggas utmed Lövstavägen och befintlig rustas upp enligt standard i cykelplanen. 


Rödmarkerat är den sträcka där ny cykelbana byggs

Cykelpassagen vid Bergslagsplan höjs upp och breddas. Korsande trafik får väjningsplikt. 

Råckstarondellen
Passagen vid Råckstarondellen byggs om. Den breddas, rätas upp samt höjs upp (hastighetssäkras). Cykeltrafiken prioriteras genom att korsande trafik får väjningsplikt.

Cykelpassagen rätas upp. Den höjs även upp och breddas. Korsande trafik får väjningsplikt.

Åkeshov
Vid Åkeshov anläggs en hastighetssäkrad cykelpassage över till/frånfarten vid cirkulationsplatsen och korsande fordon får väjningsplikt. Från cirkulationsplatsen vid Åkeshov och fram till Brommaplan utmed Bergslagsvägens södra sida byggs en ny dubbelriktad cykelbana.

Det byggs en ny cykelbanan utmed Bergslagsvägen och en ny cykelpassagen vid cirkulationsplatsen. Passagen höjs upp och korsande trafik får väjningsplikt.


Rödmarkerat är den sträcka som det kommer att byggas cykelbana på 


Mellan Brommaplan och Åkeshov byggs en ny dubbelriktad cykelbanan längs med Bergsslagsvägen (till höger i bild). Parkeringen flyttas till andra sidan gatan. 

Spångavägen
Det kommer att byggas cykelbanor på Spångavägen där det idag saknas cykelbanor. Det blir då sammanhängande cykelinfrastruktur på hela stråket och det kommer förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten för de som färdas där.

Illustration över den nya enkelriktade cykelbanan på Spångavägen 


Också på Spångavägen föreslås en upphöjd och väjningsreglerad cykelpassage vid cirkulationsplatens. För att förbättra såväl framkomligheten som trafiksäkerheten för cykeltrafiken. 

Ulvsundavägen
Avslutningsvis kommer delar av cykelbanan på Ulvsundavägen rustas upp. Så nu är det slut på träd, stolpar och busshållplatser i cykelbanan. Istället blir det en bra förbindelse till delar av västerort.


Ulvsundavägen. Snart inga mer träd, stolpar och busshållplatser i cykelbanan. Utan en bred och funktionell cykelbanan. 

Engagemang lönar sig kan man lugnt säga!

Relaterade inlägg:


Antal kommentarer: 7

Luttrad

Planerna ser utmärkta ut: hoppas att verkligheten inte kommer att ligga alltför långt ifrån. Och att man året efter inte gräver upp och gör en lagning som får en kostig att se jämn och fin ut (vilket har hänt i trakterna).


Trafikistan.se

Cykeln går från barnleksak till önskvärt pendlingsfordon. Ett stort steg för mänskligheten! Någon måtte ha tagit av sig sina svärtade glasögon – någon som vill ha hållbart resande på riktigt. Och inga svängfester! Cykelstyrena riskerar snart att rosta fast i neutralläge …


Krister

Det finns en tendens till odemokratiskt synsätt i cykeldebatten.
Man skall lyssna på krav från en liten grupp men är det demokrati?
När man läser cyklistvänners bloggar så får man dela med sig
av en närmast religös tro på cykelns möjligheter. Alla andra
trafikanter skiter man i.


Anders Norén

Sign. Krister: Kan du inte komma med några konkreta exempel på hur man skiter i andra trafikanter? Svepande formuleringar leder ingen vart.


Krister Isaksson

Trafikistan.se, Haha, ja det blir en ny olyckstyp i strada: fastrostade styren pga för BRA cykelinfrastruktur!


Krister Isaksson

Krister, jag skulle precis som Anders Norén skriver uppskatta några konkreta exempel från dig på vilket sätt jag skiter i andra trafikanter. Jag känner inte riktigt igen mig i din beskrivning.


Jonas

Kul att det rustas upp! Jag cyklar själv Bergslagsvägen till jobbet. Dock upplever jag inte den vägen som något problem idag då det inte är jättemycket trafik på den. Skulle gärna sett att man rustade upp bällstavägen istället som är rena dödsfällanLämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*

Blogg

Börjar alkoholisten nyktra till?


För ett tag sedan skrev jag ett inlägg om att (som vanligt) tas det lite hänsyn till cykeltrafiken när staden växer och bygger nytt. Denna gång var det pendlingsstråket på Gubbängsfältet som skulle få stryka på foten när staden ska bygga ett sportfält.

Men!

Nu verkar Trafikkontoret läst blogginlägget och ryter nu till. Kontoret sätter ner foten och meddelar att cykelbanan klarar inte det kvaliteter som anges i cykelplanen.

Trafikkontoret föreslår därför att en ny cykelbana byggs och en cykelbana som lever upp till de riktlinjer för utformning som anges i cykelplanen. Cykelbanan ska också anläggas i en genare sträckning utmed norra sidan av Örbyleden. Beslut kommer att fattas på Trafiknämndens sammanträde den 16:e juni.

Det är exakt den sträckning och lösning som jag föreslog i mitt inlägg i mars:

Nu får vi hoppas att Stadsbyggnadskontoret, Exploateringskontoret, Fastighetskontoret och stadens andra förvaltningar fattar budskapet – det finns en cykelplan, den har hög prioritet i staden och den ska förverkligas.

Relaterade inlägg:


Antal kommentarer: 2

Joakim von Scheele

Heja Trafikkontoret! Kan det ha nåt med den nya chefen att göra? 🙂


Trafikistan.se

Måste kännas ovant för vissa att tänka så. Jag önskar dem välkomna över tröskeln. Roligt att Trafikkontoret begär att man ska ta deras planer på allvar.Lämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*

Blogg

Nu byggs dödens cykelbana om


Så kom då beskedet. Som jag har väntat. Inte en dag för tidigt. Nu ska Stockholms, ja kanske till och med landets värst cykelbana äntligen byggas om. Den 16:e maj fattar Trafiknämnden beslutet. Jag har skrivit om cykelbanan tidigare här på bloggen så det är glädjande att staden nu äntligen agerar.


Stadsgårdsleden i Stockholm. Foto: Daniel Hansson 

Den aktuella sträckan på Stadsgårdsleden som ska byggas om är drygt 700 meter lång och sträcker sig från korsningen väster om Fotografiska och österut till Tegelviksslingan. Den nuvarande sektionen förbi Fotografiska består av en gång- och cykelbana, fyra körfält och två kollektivtrafikkörfält.

Sträckan är olycksdrabbad. Sedan 2006 finns enligt STRADA tre dödsolyckor, 16 ytterligare allvarliga olyckor och 22 måttliga/lindriga olyckor inträffat med cyklister inblandade.

De åtgärder som föreslås är en breddning av gång- och cykelbanan från 3,4 m till 6.7 m. Detta genom att ett körfält i östlig riktning tas i anspråk på en 270 meter lång sträcka förbi Fotografiska. Öster om denna sträcka, från i höjd med Lilla Erstagatan till Tegelviksslingan, finns utrymme att bredda gång- och cykelbanan till 5,75 m utan inskränkning på övrig trafik genom att grönremsan längs gatans södra sida nyttjas. 

Alternativt kommer staden tillsammans med Stockholms hamnar se om gångtrafiken kan flyttas över till kajområdet.  

Så nu håller jag tummarna att Trafikkontoret tar fram ett riktigt bra förslag med bra detaljutformning. Så kanske landets värsta cykelbana snart är ett minne blott.

Relaterade inlägg:


Antal kommentarer: 5

Joakim von Scheele

Det var sannerligen på tiden! Äntligen slipper man den där livsfarliga sträckan på ett av stans mest trafikerade cykelstråk.
Dessutom är det mycket välkommet att man gör om lösningen för fotgängare. Jag har länge tänkt att det ju är väldigt synd att alla hundratusentals turister som kommer till Stockholm med båt varje år ska välkomnas till stan genom att tvingas gå på en av stans allra fulaste platser, inklämda mellan en sexfilig motorväg och diverse stora asfaltytor som mest påminner om ett industriområde. Till råga på allt ska de samsas med snabb pendlingstrafik på cykel, på den minimala lilla remsan som blivit över.
Obegripligt att det fått vara så katastrofalt dåligt så länge.


Krister Isaksson

Joakim, det är först nu det finns ett styre som verkligen menar allvar med att ta yta för biltrafiken. Så enkelt är det.


Joakim von Scheele

Haha, ja alla minns vi ju Ulla Hamiltons ”Det är ont om plats, men om vi alla bara lär oss ta hänsyn så blir det bra”-politik, så fort sådana idéer kom upp.


Krister Isaksson

Joakim, känns på något sätt verkligen avlägsen den politiken. Ändå är det inte många år sedan. Och på det Handelskammarens kovändning.


Erica

Äntligen, inte en dag för tidigt! Men bättre sent än aldrig kan vi nu hoppas på sjunkande olyckstal, en nollgräns!Lämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*

Blogg

Så klart vi tar bilen


För någon vecka sedan gjorde jag en biltur mellan söder- och västerort i Stockholm. På vägen hem valde jag att köra nya E18, nya Kymlingelänken, nya Silverdal, E4:an, nya Norra länken, Essingeleden, sedan Södra länken och Nynäsvägen. Hade aldrig kört de nybyggda sträckorna. Det var så enkelt.

Det var tydligt skyltat. Körbanorna var väldimensionerade, det var inga tvära och besvärliga kurvor. Det fanns inga korsningar eller trafiksignaler. Vägarna var breda så det var enkelt att köra om eller bli omkörd. Mötande trafik var tydligt separerade med både avstånd och räcken eller mittbarriärer. Det var tydliga av-/påfarter. Det var massor av konst och utsmyckning i tunnlarna och en mycket bra belysning.

5919-1414646
Ett av fem konstverk i Norra Länken. Konst för 50 miljoner. Foto: Mikael Ullén 

Det fanns aldrig några gående eller övergångsställen att ta hänsyn till. Beläggningen var jämn och fin, det fanns absolut inget grus. Det växte inte en massa träd och buskar in i körbanan, och det stod heller inte några stolpar mitt i körbanan. Det var så enkelt, så lätt, så tryggt. Jag behövde aldrig tveka vara jag var och vart jag skulle. Och det handlar om flera mil, genom centrala delar av Stockholm. Där det ofta påstås inte finnas plats för cykeltrafik och att man måste ”kompromissa”.

Jag får ofta känslan att dessa så kallade ”kompromisser” är väldigt obalanserade och ensidiga ”kompromisser”. Med andra ord inte alls kompromisser. Utan ett maktspråk och floskler som används för att såväl bevara som utveckla rådande maktstrukturer inom transportinfrastrukturen.

När kommer jag få uppleva motsvarande trafikmiljö som cyklist?

 

Relaterade inlägg:


Antal kommentarer: 7

Daniel

När du flyttar till köpenhamn


Niklas

Cykla i en tunnel kanske få vill men varför inte bygga några fina och långa cykelbroar över befintliga gator med lagom lutande ramper på väl valda ställen. Som cykelslangen i Köpenhamn fast gånger hundra.


Trafikistan.se

Upphöjda cykelbanor? Härligt, men folk kommer att skrika högt för att cyklister kanske kan titta in genom fönster på andra våningen, även om det bara är fönster till korridorer, städskrubbar mm, och om avståndet är mer än en gatubredd.
(Hur ofta får du en uppfattning om vad som hände innanför butiksfönstren när du cyklar i markplan?)
Jag lämnade en gång ett förslag på upphöjd cykelbana till Göteborg eftersom de upprepat ältat problemet med att cyklar inte kommer fram. Men efter många påstötningar uppfattade jag att insynsrädsla var ett allvarligt hinder. Det har även borstats av inför Göteborgs planer på linbana över Göra älv och vidare till närmaste större trafikknutpunkt.
Mitt illustrerade förslag finns på http://trafikistan.se/brunnsparksbro/ .


?

Låter utopiskt – och såldes något som (dessvärre) aldrig kommer att realiseras.
Och har jag inte hört det hävdas – av cyklister (!) – att välskyltade, lättnavigerade cykelleder av god standard är ett hot mot vår frihet? En riktig cyklist(tm) cyklar efter eget huvud på småvägar, bakgator, cykelbanor, och trottoarer; över skolgårdar, genom industriområden, handelsplatser, lekplatser, och bostadsområden; på stigar och över stock och sten utan att låta sig stängas inne av fyrkantiga regler och väganvisningar …
Upphöjda cykelbanor? Kan va’ nå’t. Eller så hänger man upp kollektivtrafiken (tänk Die Wuppertaler Schwebebahn) så cyklister får plats på marken.
Tunnel må vara bra när det regnar, men annars, nej tack.


Fredrik

Det får du uppleva när du börjar betala 40kr i skatt för varje cykeltur. (2liter bensin~15kr i skatt moms ej inräknat, trängselskatt 20kr(11-35), fordonsskatt ~4kr/mil för genomsnittsbilisten, och div övriga skatter folk inte vet om bla trafikförsäkringsskatt.)


Krister Isaksson

Fredrik, mitt råd till dig är att du läser på lite om det svenska skattesystemet innan du blottar din okunskap igen.


Gunnar Parment

Fredrik, om du betalar 4 kr/mil i fordonsskatt så är frågan om inte du lika gärna hade kunnat cykla. Själv betalar jag 0,10 kr/mil i fordonsskatt. I övrigt håller jag med Krister Isaksson.Lämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*