Cyklister och gående får långa omvägar när Trafikverket bygger motorväg
Blogg

Cyklister och gående får långa omvägar när Trafikverket bygger motorväg


I minst sex år riskerar gående och cyklande få många och långa omvägar när Trafikverket bygger motorväg. Samtidigt leds biltrafiken kortaste vägen.

Planeringen av Tvärförbindelse Södertörn pågår för fullt på Trafikverket. Det är ett stort och omfattande motorvägsprojekt vars byggnation kommer pågå i många år och som i större eller mindre omfattning kommer påverka cykeltrafiken och gång under byggtiden. Byggtiden beräknas till 6 – 7 år.

Jag tänkte redovisa tre fall där Trafikverkets nuvarande planering av Tvärförbindelsens genomförande riskerar få omfattande negativa konsekvenser för cykeltrafiken och gång, och det under lång tid. Tre exempel helt enkelt:

1. Det regionala cykelstråket utmed Huddingevägen

2. Gång- och cykelbro över Fittjaviken

3. Gång- och cykeltunnel under Huddingevägen

I samtliga tre fall har Trafikverket valt att prioritera ner cyklande och gående, tvärt emot vad deras egna handböcker, regler och direktiv säger. Vi börjar med det regionala cykelstråket utmed Huddingevägen.

Dubbelt så långt vid Huddingevägen

 

Det ni ser ovan är den befintliga cykelbanan utmed Huddingevägen i grönt. Rött är den omväg Trafikverket förslår att cyklande ska ta under den (minst) sex år långa byggperioden. Idag är den gröna sträckan 1 300 meter, den röda sträckan är istället 2 500 meter. Och ja, det gäller gående också. Gult är den omledning som sker för biltrafiken – det vill säga ingen alls.

I plan ser omvägen ut så här:

Biltrafiken kommer inte att ledas om, antalet körfält under byggtiden kommer vara samma som dagens. Körfälten kommer istället etappvis att flyttas i sidled under byggtiden.

Trafikverkets motiv till avstängning och omledning av gång- och cykeltrafiken är att den inte får plats, det är för komplicerat och det finns säkerhetsproblem. Det finns ingen utredning av andra alternativ än föreslagen omledning.

I Trafikverkets Handbok för planering inför Mobility Management-åtgärder i byggskedet kan vi läsa:

” Byggskedet för vägprojekt leder ofta till försämrad framkomlighet för olika trafikslag. Idag är det vanligt att då lägga huvudfokus på åtgärder som bidrar till upprätthållande av bästa möjliga kapacitet och framkomlighet för biltrafiken. Framkomligheten för gång-, cykel- och kollektivtrafik har ofta lägre prioritet, vilket kan resultera i att till exempel cykelbanor stängs av utan att ersättas med alternativa vägar eller att busstrafiken fastnar i bilköerna. Men för att framgångsrikt kunna implementera MM-åtgärder krävs istället ett utbud av färdsätt som är så attraktivt att det  kan marknadsföras som konkurrenskraftig till bilen.”

” För att kunna passera byggområdet effektivt och med många olika trafikslag är det viktigt att gång, cykel, kollektivtrafik och även samåkande i bil har god framkomlighet och tillgänglighet under byggtiden.”

” …behöver också planeringen för gång- och cykeltrafiken ske med stor omsorg. För ökad attraktivitet behöver både befintlig kapacitet upprätthållas och ny kapacitet skapas genom att cykel- och gångbanor hålls öppna respektive nya (tillfälliga) byggs.”

Många bilresor, både korta och längre, kan bytas ut mot en promenad eller cykelresa. Idag är det dessutom inte ovanligt med cykelpendling över relativt långa distanser. Därför är det viktigt att öka kapaciteten och framkomligheten på både lokala och regionala cykelstråk. Av samma anledning är samplanering av cykelframkomligheten vid olika byggnationer längs ett och samma pendlingsstråk nödvändig.”

”Genom att underlätta för gång, cykel och kollektivtrafik under byggtiden skapas positiva miljöeffekter såväl på kort sikt som i ett längre perspektiv.”

Trafikverket har tagit fram en PM i projektet Tvärförbindelsen för omledningen av gång- och cykeltrafiken:

Omledning av gång- och cykeltrafik under byggtid 4T140001-145326-TSK40  
I PM:en redovisar Trafikverket bland annat följande:

”3. I anslutning till Patron Lars väg byggs en säker passage över Glömstavägen där oskyddade trafikanter kan ta sig över till en cirka 2,5 meter bred grusad väg. Denna är cirka 340 meter lång och slutar i en vändplan vid en åker. Denna väg behöver anpassas för GC-trafiken och för kommande drift.”

Detta är sträckan som beskrivs ovan (röd cirkel):

 

Redovisningen i PM:en beskriver hur dagens förhållanden är på sträckan över fältet och åtgärder som skulle vara nödvändiga vid en omledning. Dessa förhållanden på fältet och åtgärder kommer sannolikt aldrig att bli aktuella. För just här ska det ju byggas en motorväg – Tvärförbindelse Södertörn:

Det finns ingen redovisning i Trafikverkets PM hur det regionala cykelstråket ska passera tvärs över motorvägsbygget (rött streck ovan). Om det finns plats, om det finns säkerhetsproblem eller eventuella förhållanden som är för komplicerade för en sådan lösning – inget alls. Enbart den kortfattade och inaktuella redovisningen ovan: ”… där oskyddade trafikanter kan ta sig över till en cirka 2,5 meter bred grusad väg. Denna är cirka 340 meter lång och slutar i en vändplan vid en åker.”

PM:en innehåller ingen konsekvensredovisning vad avstängning och omledning innebär för gångtrafiken i form av restid, tillgänglighet, framkomlighet, trafiksäkerhet och så vidare. För cykeltrafiken finns en kortfattad redovisning av en restidsökning på cirka 5 minuter – enkel väg – till följd av omledningen.

 

Riven gång- och cykelbro över Fittjaviken

Utmed E4/E20 finns idag en gång- och cykelbro över Fittjaviken:

 

I Trafikverkets planering för byggandet av Tvärförbindelsen kommer gång- och cykelbron rivas i samband med byggstarten. Den föreslagna omledningen innebär att cyklister och gående får en väg som inte längre är dagens 350 meter, utan istället 1 500  meter. En sträcka som alltså är mer än fyra gånger längre. Avstängningen och omledningen kommer vara minst 7 år. När de nya bilbroarna är klara och kan trafikeras kommer byggnationen av den nya gång- och cykelbron starta.

Grönt: befintlig gång- och cykelbro över Fittjaviken som rivs. Rött: omledningsväg för gående och cyklande i minst 7 år. Gult: biltrafiken under byggtiden. Som inte leds om.

Trafikverket har inte gjort någon redovisning av konsekvenser för gående och cyklande till följd av denna avstängning och omledningen.

Nedan en illustration över de nya bilbroarna över Fittjaviken som byggs i samband med Tvärförbindelsen. Den nya gång- och cykelbron saknas på Trafikverkets illustration:

 

Stängd gång- och cykeltunnel under Huddingevägen

Här föreslår Trafikverket en lösning de själva dömer ut. Men ändå vill genomföra. Under Huddingevägen finns en gång- och cykeltunnel som förbinder de olika områdena i Flemingsberg. Arbeten på platsen, Trafikplats Solgård, gör att det enligt Trafikverket inte går att ha gång- och cykeltunneln öppen för trafik. Den kommer stängas under hela byggtiden, alltså minst sex år.

Omledning för gående och cyklande enligt Trafikverket kommer att ske via en tunnel och bro som finns cirka 600 meter söderut, i anslutning till Flemingsbergs station:

Befintlig gång- och cykeltunnel under Huddingevägen som stängs (grön), omledning sker till befintlig tunnel/bro i söder (röd). En omväg på cirka 600 meter – åt ett håll.

I PM:en beskriver Trafikverket tunnel- och broförbindelsen som man vill hänvisa gång- och cykeltrafiken till så här:

”…GC-kopplingen över järnvägen vid Flemingsbergs stations norra ände inte klarar pendlingscykeltrafik. Dess ringa bredd och tvära sidoförskjutningar gör att man kan cykla endast med stor försiktighet och under lågtrafiktid. Även att leda cykel i kombination med fotgängarflödet vid stationen kan vara problematiskt.”

Så här ser tunnel- och broförbindelsen ut i plan, sträckan är närmare 350 meter lång. Och som Trafikverket konstaterat: inte särskilt lämplig som cykelförbindelse – det blir dåligt och farligt. Man kan enligt Trafikverket endast cykla ”under lågtrafiktid”, och då ”med stor försiktighet”  – men ändå är detta Trafikverkets förslag till omledning – i minst sex år:

Trafikverkets PM innehåller inget redovisat alternativt öst-/västligt gång- och cykelvägnät till följd av avstängningen. Inte heller någon konsekvensanalys vad denna avstängning och omledning innebär för gång- och cykeltrafiken i form av trafiksäkerhet, framkomlighet, restid, kapacitet och så vidare.

 

Det riskerar att bli sju svåra år för de som cyklar i Huddinge. Utifrån dessa tre exempel är det svårt att se att Trafikverkets egen handbok för hur planera och prioritera i byggskeden har fått genomslag. Det verkar snarare tvärtom. Cykeltrafiken och gång får avsevärt sämre tillgänglighet, framkomlighet samt kraftigt ökade restider, och cykelns konkurrenskraft gentemot biltrafiken försämras kraftigt om detta genomförs. Det finns även stora frågetecken vad gäller trafiksäkerhet och trygghet. En stilla undran: är detta i linje med regeringsuppdraget Ökad och säker cykling och med målsättningarna i den regionala cykelplanen?

 

Relaterade inlägg:

Jag hänger även på Twitter och Instagram

 


Bicycling nummer 6!

I detta nummer bjuder vi på:

  • Går på djupet om däckstryck!
  • Åker till magiska Ticino
  • Hur du klär dig i vinter
  • och tar tempen på Julia Borgström, vår nya cykelstjärna!

Ute nu!

Bli prenumerant

Lämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*

Ni kan tacka mig sen
Blogg

Ni kan tacka mig sen


I dag kom ett pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet. Regeringen ger Transportstyrelsen i uppdrag att utreda och analysera:

  • hur reglerna kring enkelriktad trafik på lämpligt sätt kan ändras för att möjliggöra cykeltrafik i båda riktningarna där det för motortrafik är enkelriktat.
  • hur cyklister på ett trafiksäkert sätt kan medges undantag från reglerna om stopplikt vid röd signal när cyklisten gör en högersväng.
  • analysera så kallat allgrönt för cyklister, det vill säga att alla cyklister i en korsning med trafiksignaler får grönt samtidigt.
  • hur ändrade trafikregler kan främja säker omkörning av cyklister, med beaktande av VTI:s litteratursammanställning ”Omkörning av cyklister – alternativ till 1,5-metersregeln”.
  • om behov finns av förtydliganden eller regeländringar avseende cykling i bredd.
  • utreda behovet av andra ändringar av trafikregler som kan medföra att andelen som reser med cykel kan öka.

Vi ska nog inte ropa hej ännu. Detta ska nu utredas av Transportstyrelsen och en delrapport angående cykla mot enkelriktat och svänga höger vid rött ska levereras i mars nästa år. Övriga punkter ska levereras i oktober 2022. Det vill säga efter valet – så hur det går med dessa eventuella regeländringar är högst oklart.

Men det är roligt att läsa att det jag började skriva om för nästan 10 år sedan nu äntligen har landat hos regeringen och lett fram till en utredning. År 2012 skrev jag om cykling mot enkelriktat och så kallad allgrön signalreglering. Året efter skrev jag för första gången om att undanta cykeltrafiken från röd signal vid högersväng. 2015 skrev jag om att cykelanpassa trafiksignalerna i Expressen.


Foto: Oskar Ekman

Det har blivit mängder av inlägg på bloggen som berört vikten av att det måste ske en cykelanpassning av trafikförordningen – om man nu önskar sig ett säkert och ökat cyklande.

År 2017 genomförde jag och kollegorna på min dåvarande arbetsplats en utredning åt Trafikkontoret i Stockholm. En utredning som handlade om förutsättningarna att införa just högersväng vid rött och allgrönt:

 

Så sent som i mars i år skrev jag tillsammans med delar av svenska cykeleliten en debattartikel i Expressen om läget på landets vägar och behovet av skärpt lagstiftning vid omkörning av cyklande.

Så att idag se detta pressmeddelande från regeringen var lite omtumlande. Men jag är också en erfaren räv och har varit med förr. Så först när allt är på plats – om det nu överhuvudtaget kommer ske – kan ni tacka mig.

 

Relaterade inlägg:

Jag hänger även på Twitter och InstagramLämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*

Reflexer är visst bara viktigt ibland…
Blogg

Reflexer är visst bara viktigt ibland…


I dessa tider tjatas det en hel del om att cyklande (och gående) ska ha reflexer. I andra sammanhang verkar detta med reflexer inte så viktig – till exempel då man placerar en stenbumling mitt på cykelbanan. En stenbumling som smälter in väl i omgivande miljö.

Ett så kallat huvudcykelstråk – en viktig del i ett övergripande cykelnät som knyter samman staden.
Det har varit en hel del strul med detta cykelstråk under lång tid – det försvann i flera år när alla skyllde på alla – ni kan läsa mer om det här.

Nu är cykelbanan åter på plats sen en tid tillbaka. Och då är det som så att en del motormän genast börjar köra bil där de absolut inte får köra bil – på en gång- och cykelbana. Inte bra, och tyvärr inte heller helt ovanligt. Som om de inte hade körkort, alternativt skiter i grundläggande trafikregler.

Då blir reaktionen på dessa ständiga regelbrott från bilförare inte heller särskilt bra – stenbumling placeras mitt i ytan som trafikeras av cykeltrafik. Inte särskilt bra eller klokt – vi kan kalla det idioti.


Sten för att stoppa motormännen – mitt i cykelbanan. Foto: Claes Hybbinette

Detta sker i en stad som för 2½ år sedan fattade beslut om att det fick vara slut på idiotin med att placera ut omärkta föremål på cykelbanorna. Föremål som utgör en väldokumenterad fara för de som cyklar. Beslutet löd så här:

Trafiknämnden ger trafikkontoret i uppdrag att från och med nu använda de framtagna riktlinjer som redovisas i bilaga 1 inför beslut om borttagning eller utplacering av hinder på gång- och cykelvägar.”

Kort sagt: slut med lekstuga på cykelbanorna. Kan också konstatera att Trafikkontoret och deras konsulter noga följer denna blogg. För i utredningen och tjänsteutlåtandet finner vi dessa bilder från bloggen. Och de rekommendationer om bilhinder jag redovisar i inlägget från 2013 är det som staden beslutat införa.

Urklipp från: Utredning av hinder på gång- och cykelvägar

Men 2½ år är kanske för kort tid för att få ut beslut och efterlevnad i stadens organisation. Så vi som cyklar får ständigt vara redo att möta allt möjligt på vår färd – som till exempel grå stora stenbumlingar mitt i cykelbanan. Och det är viktigt att vi som cyklar använder reflexer – för vår egen skull. Att fasta hinder placerade mitt i en cykelbana ska ha reflexer verkar faktiskt inte alls viktigt – enligt vissa.

 

Relaterade inlägg:

Jag hänger även på Twitter och Instagram

 

Toppbild foto: Jens Larsson


Antal kommentarer: 1

Anders J

Självklart ska eventuella hinder märkas ut tydligt, men jag kan inte förstå prioriteringen här. Det kan ju inte vara någon större andel av bilisterna som kan tänka sig att köra bil på en cykelbana, eller? Enligt mig måste dessa bilister vara ett mindre problem än hinder som VARJE cyklist måste se och förhålla sig till. Bort med hinder, säger jag.Lämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*

Friskvårdstimmen
Blogg

Friskvårdstimmen


Denna timme är verkligen något som jag använt under pandemin. Att jobba hemma och inte ha den dagliga cykelpendlingen till/från jobbet sätter sina spår. Så friskvårdstimmen och diverse långluncher har blivit ett sätt att försöka kompensera bortfallet av cykelpendlingen.

Och det blir helt andra och nya vägar som cyklas än de som cyklas i samband med pendlingen. Roligt att upptäcka och testa dem, och som tur är har jag ett tämligen stort utbud av härliga grusvägar och stigar nära där jag bor. Man blir glad av att cykla i vackra och härliga miljöer!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaterade inlägg:

Jag hänger även på Twitter och InstagramLämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*

Vilket jobb jag har!
Blogg

Vilket jobb jag har!


Ett antal mil i cykelsadeln – så kan en arbetsdag se ut för mig. Jag får betalt för att cykla. Man kanske kan säga att jag är ett cykelproffs! Undra om jag är Sveriges äldsta aktiva cykelproffs, och som hållit på längst? Kanske Vacchi eller Adamson kan svara på det – de har ju ofta järnkoll. En arbetsdag kan se ut så här:

 


Är det en framtida gång- och cykelbro som ska byggas över detta vatten?

Andra dagar är det jakt på nya cykelförbindelser i kommunens utkanter:

 

Det är hårt jag vet – inga lagkamrater som skyddar mig från vinden, ingen servicebil, ingen langning av mat & dryck, ingen massör. Men någon måste ju ställa upp om landets cyklande ska få det lite bättre!

 

 

Relaterade inlägg:

Jag hänger även på Twitter och Instagram

 Lämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*

Vuxna visar fingret åt barns cykling
Blogg

Vuxna visar fingret åt barns cykling


Mina barn har alltid cyklat till och från skolan. Det började redan till förskolan med springcykel och har sedan fortsatt upp i åldern. De är nu 9 respektive 11 år. I början cyklade vi med barnen. Sedan bildade vi ett cykeltåg med andra barn och föräldrar. Nu sen flera år tillbaka cyklar de själva till skolan och andra aktiviteter.

Full fart mot förskolan – goda vanor etableras tidigt

När jag frågar mina barn vad de tycker är svårast och besvärligast på deras cykelturer är det två saker som ständigt återkommer:

1, Vägarbeten
Här dyker något avvikande upp på deras cykelväg. De kan sina vägar där de får cykla, vet hur de ska agera. Sen en dag bryts denna rutin – av ett vägarbete. Något för dem ovanligt dyker upp och som de inte helt enkelt vet hur de ska hantera. Jag brukar då cykla iväg till dessa vägarbete för att se hur det är anordnat för att de som går och cyklar säkert ska kunna passera. Och det oavsett om man är ett barn eller vuxen, rörelsehindrad, synskadad, svårt att gå, går med barnvagn och så vidare. Än så länge slår det aldrig fel: det är urusla åtgärder – om ens några – för att se till att det är enkelt och säkert att passera.


Så här kan man också ordna ett vägarbetsområde, ser säkert, tryggt och framkomligt – för alla. Foto: Alvin Lindstam


En grävare tar upp hela gång- och cykelbanan. Kanske självklart vad vi vuxna bör göra. Är det lika självklart för barn? Om det överhuvudtaget är självklart vad man bör göra. Foto: Mikael Ordenius

Det är avsevärda skillnader mot hur det är för biltrafiken på gator och vägar. Det blir väldigt tydligt hur vi värderar trafikslagen vid vägarbeten – de mest skyddade får bäst och säkrast förutsättningar. De med trafikutbildning – vuxna människor – skyddas och vägleds. De så kallade oskyddade trafikanterna, många utan någon som helst trafikutbildning, får sämst förhållanden – däribland våra barn. Detta visar sig tydligt i olycksstatistiken – de mest olycksdrabbade vid vägarbeten är gående och cyklande.

2, Bilister som kör på cykelbanorna
De kör på gång- och cykelbanorna, de backar, de vänder, de parkerar, de tvingar ut barnen i lera och sly. Många gånger har de egna barn – i bilen. För de ska till badet, till fotbollsträningen och så vidare. Eller så är det hantverkare som bara måste köra där – för att bära sina saker en lite längre sträcka är otänkbart, då är det lättare för dem att bryta mot regelverket och skita i andra.


Måste stå här. Ska bygga en altan på baksidan

 


Varmt idag, skönt med ett dopp i bassängen. Så då kör vi väl på gång- och cykelbanan och ställer bilen där – mina barn vill ju bada. Foto: Mark Kaiser

 


Barnen ska ha fotbollsträning. Då blir gång- och cykelbanan en utmärkt parkeringsplats. Så långt att gå annars

De är bekväma, de är egoister och anser sig då ha rätten att göra på detta sätt. På bekostnad av andras trygghet och säkerhet. Och konfronterar man dem så får man minsann höra: ”jag ska bara” eller ”det ska du skita i”. Vilket jag ju inte gör eftersom det handlar om mina barns trygghet och säkerhet – det är inget jag skiter i. Då blir en del aggressiva och hotar med ”stryk”. Har aldrig varit med om att någon bett om ursäkt, sagt förlåt och omgående flyttat sin bil – aldrig. En stilla undran: hur lyckades de med bedriften att ta körkort? Sannolikt för att vi testar fel saker vid körkortsprov. Det borde ingå en mindre eller större sinnesundersökning när man tar körkort.

Så detta är det som upprör och stör mina barn mest på deras cykelturer. Det handlar alltså om vuxnas nonchalans, arrogans och ständiga regelöverträdelser. Det handlar om yrkesmän som fullständigt skiter i regelverket kring vägarbeten – och väghållare som låter detta ske. Många gånger så ser väghållarnas representanter till och med genom fingrarna  och hävdar att det behövs inga så kallade trafikanordningsplaner. Planer som ska redovisa och godkännas hur gående och cyklande på ett säkert ska kunna passera vägarbetet när entreprenörer arbetar på gång- och cykelvägen. Och är väghållaren slapp så finns det ju liten anledning för entreprenören att bry sig – det kostar ju bara tid och pengar. Och inget barn kommer ju cykla ihjäl personalen.

Man kan säga att vuxenvärlden visar långfingret vad gäller barns cyklande.

Relaterade inlägg:

Jag hänger även på Twitter och Instagram


Antal kommentarer: 4

Erik Sandblom

Att hantverkare måste bära sina saker sista biten är ett typiskt argument för lastcyklar. Varför lasta in sakerna i en bil om man ändå måste kånka på grejerna en rejäl bit till adressen dit man ska? Bilister kan hålla högre hastighet än cyklister, men om cyklisten kommer närmare målet och slipper bära grejer så blir tidsvinsten med bil inte särskilt stor.

Cyklar kan ledas in på långt fler ställen än en bil, till och med in i en varuhiss. Jag ser allt oftare cyklar på järnvägsstationer och flygplatser, som personalen använder för att snabbt och enkelt ta sig fram.


Björn

Det stod en stor SUV på mitt på Gång/cykelvägen i den satt två unga friska kvinnor. De väntade väl på att en ung frisk kompis skulle komma ut från hyreshuset intill. Det finns en stor parkering 25 meter därifrån på andra sidan vägen. Men så långt kan inte ju inte en ung frisk människa gå.

Då jag inte hade någon plats att passera med min cykel visade jag med gester att de skulle flytta bilen från cykelbanan. Tjejen bakom ratten skrek då nedsättande ”otrevligheter” genom sidorutan, men flyttade inte bilen. Det var inte förrän jag fotograferade bilen med min telefon som hon körde iväg, då med en rivstart. Jag blev orolig att hon skulle köra på mig, bara någon meter ifrån mig körde hon ner för kantstenen till den upphöjda GC banan.


Willy 3

Som cyklist håller jag med i mycket som skrivs. Däremot när bilister kollektivt skuldbeläggs är jag inte med. Det finns många egoister t o m idioter därute. Samtidigt är det noll trafikövetvakning. Båda mina söner jobbar som småföretagare i byggbranschen. De rör sig över hela Stockholm en vanlig dag. Bilen fullastad med material. Omöjligt att ställa bilen långt bort. Ständigt jagad av p-vakter som aldrig hjälper till, bara vill bötfälla. Detta är ett växande problem i o m att staden växer snabbt. Många olika trafikslag ska samsas. Som cyklist möter jag varje dag dessa märkliga vägarbeten, arroganta bilister som beter sig illa, men också en mix av gåebde- aningslösa med ljud i öronen, folk som tränar, fartdårar på cykel, de nya elsparksscotrarna. Tyvärr finns ingen enkel lösning idag. Krav på beteenden, konsekventa cykelleder, uppdelning med staket för att avskilja alla trafikslag, övervakning och konsekvenser. Men också en samhällsplan för hur vi ska lösa allas behov av förflyttning bättre än idag.


Tomas Nilsson

När det gäller anordningar vid vägarbeten tror jag det skulle gå att komma fram via de stora entreprenörsföretagen. De är inte så många, Skanska, NCC, Peab, Svevia och några till, och är säkert måna om lite good-will. De är ju måna om att vädja för den egna personalens säkerhet så ett möte mellan Cykelfrämjandet och entreprenörerna skulle säkert kunna ge goda resultat.Lämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*